Akershus Venstre: Mobbing må både forebygges og behandles

Ullensaker Venstre og Akershus Unge Venstre foreslo begge uttalelser mot mobbing på Akershus Venstre sitt årsmøte. En felles omforent tekst ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Anja Berggård Endresen

Foto: Joachim Steinbru

Følgende tekst ble vedtatt på årsmøte:

MOBBING MÅ BÅDE FOREBYGGES OG BEHANDLES

Akershus Venstre krever felles innsats mot mobbing. Skoleeiere, skoleledere, lærere, foreldre og elever må alle bli bedre til å forebygge og håndtere både tradisjonell og digital mobbing.

For å forebygge og forhindre mobbing, er det viktig å arbeide med årsakene til at mobbing oppstår. Den mest effektive forebyggingen handler om å skape gode læringsmiljøer og inkluderende sosiale miljøer, med klare normer for anstendig oppførsel. Mobbing kan være av ulike alvorlighetsgrader og foregå på nye arenaer. I takt med flere digitale verktøy på skolen og i privatlivet har det utviklet seg en ny arena for mobbing. Flere digitale hjelpemidler i undervisningen gjør det viktig å styrke kravene til sikkerhet og at de voksne går foran i anstendig oppførsel også på nettet.

Skoleeiere og skoleledere må bli tydelige og trygge på hvordan håndtere mobbesaker når de oppstår, særlig når det gjelder ansvar for enkeltvedtak for å sikre elever og foresattes rettssikkerhet.

Lærere må ha tilgang til et sosial- og helsefaglig støtteapparat ved skolene som bistår med forebyggende arbeid overfor elevene — både som de som mobber eller blir mobbet.

Skolene må involvere foreldre i det holdningsskapende arbeidet blant sine barn. Foreldreutvalget i grunnskolens kampanje «Voksne skaper vennskap» er et godt eksempel på arbeid med god involvering. Foreldre må gjennom holdninger og handlinger være gode forbilder. Foreldremøter kan dermed også brukes til å bekjempe både tradisjonell mobbing og digital mobbing.

Mobbing er ikke alltid et resultat av onde hensikter. Noen ganger er et slik at de som mobber er barn og unge som selv sliter.

Foreldre har etter dagens regler klagerett til fylkesmannen etter reglene i opplæringsloven kapittel 9a hvis ikke skolen følger opp en klage med å fatte nødvendige og tilstrekkelige vedtak om tiltak. Denne klageretten består selv om skolen ikke fatter noe vedtak. Problemet i mange tilfeller er at verken foreldre eller og skoleledelse kjenner disse reglene eller at skolen ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om reglene til foreldre.

Akershus Venstre vil:

Ansette flere helsesøstre på skoler, slik at de kan være oftere tilstede på skolen og sikre at elever ikke møter en stengt dør når de trenger hjelp eller noen å snakke med.

Inkludere helsesøster eller andre med kompetanse om tradisjonell mobbing og digital mobbing i undervisningen og på foreldremøter for å øke bevisstheten til elever og foreldre rundt konsekvenser av mobbing. Foreldre må også lære hvordan følge opp forebyggende arbeid hjemme.

Fortsette satsingen på helsestasjoner for ungdom og lavterskeltilbud for ungdom.

Følge opp forebyggende arbeid mot nettmobbing på skoler

At skoleeiers ansvar for veiledning av foresattes og elevers rettigheter og plikter når det gjelder klagesystemet, formaliseres.

Skoleledelse må pålegges plikt av skoleeier til å sette seg inn i reglene som gir foreldre en ubetinget rett til å henvende seg til fylkesmannen og til å informere foreldre om denne rettigheten.

At fylkeskommunen skal vurdere en egen «alarmknapp» på fylkeskommunens og skolenes nettsider, for å registrere bekymringsmeldinger. Dette systemet vil man også kunne bruke i kommunene

Følge med på prøveprosjektet i tre fylkeskommuner med eget mobbeombud. Eventuelle positive erfaringer fra dette prosjekt kan overføres til vårt fylke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**