Harstad Venstres program 2015-2019

Verdigrunnlag

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vi er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre.

Harstad Venstre ble dannet allerede i 1883, og den gang var lærernes strid mot staten utgangspunktet for dannelsen av det lokale partilaget. En av forgrunnsfigurenevar Rikard Kaarbø. Da Venstre ble dannet i 1884 var den sosiale liberalismens kjerne lik i dag: frihet for den enkelte kombinert med ansvar for hverandre. Venstre tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget for våre etterkommere.

Venstre har vært viktige for innføring av folkestyret, utbygging av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten, og stått i spissen for viktige reformer som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Våre grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har fått stort
gjennomslag.

Venstres prinsipprogram, som sist ble vedtatt i 2007, slår fast ti prinsipper som danner
grunnlaget for all vår politikk:

 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
 5. Alle er likeverdige, men ingen er like
 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
 7. Politisk makt skal komme nedenfra
 8. Makt skal spres og balanseres
 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Harstad Venstre er opptatt av at folkestyret skal være basert på borgernes aktive deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. Demokratiet bør være i utvikling og alltid på vei til et mer transparent, mer rettferdig og mer vitalt folkestyre. Det var derfor i sin tid Venstre som tok initiativ til “Innbyggernes spørretime” som innleder hvert kommunestyremøte. Vi setter folk først.

En moderne miljøpolitikk

Venstre er miljøgarantisten i norsk politikk. Menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorden gjør det nødvendig med en radikal miljøpolitikk. Kortsiktighet og særinteresser må vike, og føre var-prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger. Harstad Venstre er stolte av at vi lyktes øke stillingsandelen for miljørådgiver i Harstad kommune, og er glade for det arbeidet som dermed har vært mulig, slik som prosjektet Ren Harstad Havn. Miljøfokuset må dras inn i alle
deler av kommunens virksomhet, og vektlegging av miljøhensyn bør være en selvfølgelig del av anskaffelsesreglementet.

Harstad Venstre har de siste årene stått i bresjen for en markering av Verdens Miljødag 5.juni. Mange kjenner Harstad som ”Oljebyen”; vi vil heller kjenne den som ”Miljøbyen”. Vi er derfor glade for det tverrpolitiske engasjementet Klimavenner viser, som har bidratt til å sette miljøet øverst på den politiske dagsorden. Harstad Venstre vil hjelpe forbrukerne til å ta grønnere valg gjennom bevisstgjøring på alt fra små hverdagstiltak til store samfunnsendringer.

Grønn byutvikling

Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Planarbeid, og da særskilt Sentrumsplanen, er sentral for å oppnå dette. Harstad er en by med mange fortrinn, og det er disse fortrinnene vi skal utvikle og ta vare på: nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum.

Harstad Venstre mener fortetting og bedre utnyttelse av ubrukt bebyggelse er viktige virkemidler for å oppnå dette. I dagens sentrum er det over 70 mål ledig areal, og Harstad Venstre mener dette er tilstrekkelig for å oppnå våre mål. Harstad Venstre er positive til videreutvikling av Generalhagen som Imella-prosjekt. Med våre mål om mer gangvei, mer kollektivtrafikk og et grønnere sentrum er det også nødvendig med en større omlegging av veinettet i Harstad, og vi valgte derfor til sist å støtte opp om Veipakke Harstad.

Harstad Venstre vil:

 • at det tilrettelegges for at folk kan komme seg fram også uten bruk av bil
 • redusere overflateparkering til et minimum, ingen biler skal lenger ha beste utsikt til havet
  bruke fortetting som virkemiddel for bedre arealutnyttelse og økt vitalisering av sentrum,
 • framfor arealutvidelse ved utfylling
  sikre tilgang til havnefronten både gjennom å regulere maks byggehøyde sjønært og
 • gjennom tilgjengelighet langs kaia.
  tilrettelegge for flere grønne lunger, bl.a. gjennom opprusting av Generalhagen

Kommunikasjon og kollektivtransport

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt støtter Harstad Venstre opp om en omlegging av kollektivtransporten til mer gjennomgående ruter hvor bussene får fortrinnsrett gjennom sentrum. For endelig trasévalg er kjennskap til konsekvensanalysene nødvendig. Effektene av kollektivsatsing er størst dersom dette kombineres med ulike trafikkreduserende tiltak som økte parkeringsavgifter eller økte drivstoffpriser. I tillegg til en økt satsning på kollektivtransport må man også gjøre det lettere å velge sykkel som framkomstmiddel. Transportøkonomisk institutt har beregnet at dersom 100 000 flere sykler til jobb, vil samfunnet spare 3 milliarder kroner i året.

Harstad Venstre vil:

 

 • tilrettelegge for at arbeidsgivere, og særskilt da også kommunen selv, tilbyr ansatte månedskort på bussen framfor parkeringsplass
 • i større grad tilrettelegge for innfartsparkering framfor midtbyparkering
 • ha bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten gjennom sentrum gjennom smidig trasévalg i ny ordning
 • sørge for etablering av sykkelstativ ved alle busstopp for å gjøre det enda enklere å velge kollektive løsninger
 • arbeide for flere sykkelveier i et sammenhengende veinett

Ressursbruk og avfall

Venstre mener vi bør øke utnyttelsen av avfall som ressurs, samtidig som utslipp av klimagasser og miljøgifter minimeres. Harstad Venstre har i foregående periode satt fokus på mer miljøriktig gjenvinning og avfallshåndtering.

Vår interpellasjon i kommunestyret har bidratt til at vårt renovasjonsselskap HRS nå har ansvaret for hele kjeden i avfallshåndteringen, gjennom å overta innsamling av avfall i Harstad kommune. Dette tror vi på sikt gir muligheter for tjenesteutvikling i en mer miljøriktig retning. Harstad kommune er gjennom eierskap i HRS i posisjon til å kreve dette. Med dagens praksis blandes kildesortert matavfall og brennbart avfall før det kjøres til forbrenningsovnen i Kiruna. På denne måten ødelegges en del av næringsstoffene i matavfall som ellers kunne vært utnyttet. Det finnes alternativ utnyttelse med
større miljøgevinst, som biogassproduksjon og kompostering. Når forbrukerne selv må levere
fraksjoner ved hentestasjoner reduserer dette viljen til kildesortering og en lavere andel
gjenvinnes. Ved dagens praksis er det flere fraksjoner som ikke sorteres ut, slik som
husholdningsplast og bølgepapp. Man vet at nærmere 1/3 av det som i dag sendes til Kiruna
kunne vært materialgjenvunnet.

Harstad Venstre vil:

 • at flere fraksjoner hentes hjemme hos forbrukerne
 • at husholdningsplast kildesorteres av forbrukerne og deretter nyttegjøres til materialgjenvinning
 • at alternativ gjenvinning av matavfall utredes
 • at forbrukeren fortsatt skal kunne få reduksjon i renovasjonsavgiften ved egen kompostering
 • at det gjøres mer holdningsarbeid og kampanjer rettet mot forbrukerne for bedre kildesortering
 • arbeide for oppbygging av et ”Byttetorg” hos HRS på Stangnes for gjenbruk av særskilt sportsutstyr, interiør og barnevogner

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Med en bærekraftig framtid for øyet mener vi at kortsiktighet og særinteresser må vike. Venstre krever at Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes mot petroleumsaktivitet. Venstre har gjennom sitt samarbeid med H/FrP-regjeringen sikret en foreløpig seier i denne kampen.

Harstad Venstre vil:

 • verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring

Miljø og næring

I flere situasjoner må ulike hensyn veies opp mot hverandre, og særskilt gjelder dette næringsinteresser og miljøinteresser. Venstre mener det for å sikre det biologiske mangfoldet er nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern. Det er i Harstad allerede regulert for flere nye næringsareal (se kapittel om Næring), og det har i mange år vært aktører som har frontet Arnøya som det neste næringsarealet. Arnøya er imidlertid et område av både historisk, kulturell og biologisk verdi. Dette ønsker Harstad Venstre å bevare. Langs østsida av øya går en kalkrygg som er definert som svært viktig grunnet artsrikdom. Langs strandbeltet Hestvika har feltundersøkelser vist de tidligste kjente sporene etter mennesker i Harstad. Det er her gjort funn fra eldre steinalder på to lokalisasjoner.

De siste årene har flere av Harstads bedrifter gjennomgått en miljøsertifisering, og deretter fått utdelt diplom som ”Miljøfyrtårn” under kommunestyremøte. Harstad Venstre er imponert over innsatsen bedriftene har lagt ned, og håper flere følger etter. Miljøsertifisering fører ofte til reduserte kostnader, bedre konkurransekraft i tillegg til åpenbare miljøgevinster.

Harstad Venstre vil:

 • at næringsutvikling og vekst må gjøres med andre grep enn irreversible inngrep i biologisk mangfold og kulturarv
 • at Arnøya og Hestvika vernes, og andre områder utvikles til næringsformål.
 • ha en bærekraftig kystsoneplan som ivaretar miljøhensyn eksempelvis i etablering av nyeoppdrettsanlegg
 • arbeide for at kommunen miljøsertifiserer egne virksomheter

Bærekraftig matproduksjon

For varig fruktbarhet i jorda, nok og rent vann og for rettferdighet over landegrenser tar vi hver dag valg når vi handler i butikken. Økologisk landbruk er et viktig alternativ, og det er tydelig at når flere forbrukere tar tydelige valg gir det også flere tilbydere med økologiske alternativ. Det samme gjelder rettferdig handel, som eksempelvis Fair-Trade-ordningen.

Harstad Venstre vil:

 • styrke tilbudet og etterspørselen etter økologiske og rettferdige varer, blant annet gjennom at det offentlige etterspør miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder
 • arbeide for at Harstad blir en FairTrade-kommune

Oppvarming og ENØK

Fjernvarmeanlegget på Hjellholmen bidrar positivt til mer miljøvennlig oppvarming gjennom omlegging fra gamle, forurensende oljefyrer til fordel for mer miljøvennlige løsninger. 64% av energiforbruket i private hjem går med til oppvarming. Det er mye å hente på løsninger som tettingslister rundt vinduer, etterisolasjon og annet valg av varmekilde. Det er derfor viktig å stimulere til gode miljøvalg gjennom belønningsordninger. Andre kommuner har vist at gjennom omlegging til sentral driftsenhet for varme og ventilasjon er det både utslipp og økonomi å spare.

Harstad Venstre vil:

 • stimulere til mer miljøvennlig oppvarming gjennom å vurdere tilskuddsordning eller reduksjon i eiendomsskatt ved investeringer som rentbrennende ovner, tilkobling til fjernvarmeanlegget eller andre ENØK-tiltak i egen bolig
 • vurdere innføring av sentral driftsenhet for å styre varme og ventilasjon i kommunale bygg; med mål om reduserte utslipp og reduserte kostnader

Friluftsliv

Harstad Venstre mener et aktivt friluftsliv er positivt både for byen og for folkehelsa. Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Norsk natur, allemannsretten og friluftsliv er et grunnlag for reiselivet, og har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster. Det gjøres i dag mye godt arbeid for å bidra til opplevelser for flere, gjennom kommunens utvikling av gapahuker og vedkjøring i Folkeparken, og initiativ som eksempelvis ”Ti på topp” og ”Stien langs sjøen”.

Harstad Venstre mener Folkeparken innehar en særlig rolle for friluftslivet i Harstad, og tror en videreutvikling i tråd med dagens praksis vil bringe Folkeparken videre. Harstad Venstre mener at flere tilrettelagte stier for funksjonshemmede og fortsatt arbeid som merking av løyper , utvikling av møtepunkt ved gapahuker og lett atkomst via parkeringsplassen er det som best bidrar til folkehelsen.

Harstad Venstre vil:

 • at Folkeparken skal videreutvikles i tråd med dagens praksis, og at et privat servicehus ikke bør prioriteres
 • være grunnleggende positive til Harstad Cykleklubbs planer om etablering av sykkelpark i Blåbærhaugen

En framtidsrettet velferdspolitikk

En viktig del av Venstres verdigrunnlag handler om ansvar for fellesskapet, og
velferdsstaten er å organisere dette ansvaret. Men for Venstre er velferdssamfunnet
mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg
i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. Venstre er positive til private initiativ innen omsorg, og oppfatter dette som supplerende og konkurrerende tilbud som ikke skal gå på
bekostning av et velutbygd offentlig helsevesen. Samtidig erkjenner Harstad Venstre at privatisering ikke alltid er mulig i et så lite marked som Harstad er. Venstre er opptatt av at nødvendig helsehjelp bør gis nært der folk bor. Harstad Venstre har i kommunestyret de siste årene vært partiet som alltid fronter forebyggende helsearbeid. Å investere i framtida betyr vunnet funksjon, vunne leveår, vunnet helse, og kan også bety reduserte kostnader i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Venstre vil også de neste fire årene sette folk først gjennom å gå i bresjen for forebyggende helsearbeid. Harstad kommune har mange gode tiltak innen ulike deler av kommunens organisasjon, men en viktig utfordring er å koordinere de ulike tiltakene og hjelpe brukerne å finne fram i organisasjonen.

Forebyggende helse

Harstad har en æra bak seg hva gjelder forebyggende arbeid innen skadeforebygging, som første andregangs regodkjente Safe Community-kommune. Den gode erfaringen med skadeforebyggende arbeid er det på tide å ta videre til også andre forebyggende arenaer. Harstad Venstre mener folkehelsearbeidet og forebyggende helse bør prioriteres sterkere enn i dag; vi må velge tidlig intervensjon framfor sen reparasjon. Harstad Venstre er kjent med at vi
har en folkehelsekoordinator i Harstad, men det er for lite kjent hvilke folkehelseutfordringer vi har, og dermed ei heller hvor vi bør sette inn støtet.

Harstad Venstre er positive til grunntankene bak Samhandlingsreformen med styrking av primærhelsetjenesten, desentralisering av oppgaver og fokus på forebygging. Harstad Venstre vil arbeide aktivt for at reformen blir et faktisk gode. Etablering av et lavterskeltilbud for livsstilsendring som røykeslutt, kosthold og fysisk aktivitet, Frisklivssentralen, var et viktig skritt. Likevel har Frisklivssentralen ved flere budsjettdiskusjoner stått for fall, og Harstad Venstre har stått på for å forhindre dette.

Folkeparken er i dag en av Harstads viktigste arenaer for forebyggende helsearbeid, og omtales nærmere under ”Miljø”.

Den største gevinsten med forebyggende arbeid henter vi der vi treffer de yngste; barna og deres familier. Venstre har med dette for øyet foreslått en opptrappingsplan som gir Norge 1.000 helsesøstre. Når kommunens frie inntekter økes er det kommunestyrets ansvar å sørge for at mer går til Helsestasjonen. Også i Harstad er det nødvendig å gjøre grep for å styrke oppvekstmiljøet og snu trender hva gjelder psykisk uhelse og overvekt.

Harstad Venstre vil

 • at folkehelsearbeidet prioriteres sterkere, bl.a. gjennom ferdigstillelse av folkehelseplanen
 • prioritere Frisklivssentralen, og ønsker også å utvide med flere ansatte av ulik fagbakgrunn, eksempelvis ernæringsfysiolog
 • arbeide for større overføringer til helsestasjonen i tråd med større og flere oppgaver at Folkeparken videreutvikles i tråd med dagens praksis, som den viktigste arena for folkehelsen i Harstad
 • reetablere et demonstrasjonsanlegg for kjøkken for innvandrere og andre, som et ledd i skadeforebyggende arbeid
 • arbeide for trygge skoleveier slik at flest mulig barn og unge kan gå eller sykle til skolen

Familiens hus

Familiens hus er en modell hvor forebyggende tjenester rettet mot barn og familie er samlet bak en dør. Gjennom en lavere terskel nås flere, og gjennom samarbeid blir tjenestene bedre. Helsestasjonen i huset vil være et tilbud for alle, og med samlokalisering med for eksempel PPD, barnefysioterapeut og barnevern blir det tverrfaglige samarbeidet mer tilgjengelig for de som trenger det. Målsetningen er å fremme trivsel og god helse for barn, unge og deres familie, og å styrke barn og unges oppvekstvilkår. Barn skal ikke være kasteballer. Det trengs en tverrfaglig og helhetlig innsats hvor barna er i sentrum.

Harstad Venstre vil:

 • samlokalisere forebyggende tjenester som angår barn og familie
 • vurdere Familiens hus inn i gamle Harstad barneskole når ny byskole står ferdig

En verdig alderdom

Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Derfor vil Harstad Venstre arbeide for at det tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Harstad Venstre hadde i vårt forrige program en konkret målsetning om å lykkes å få på plass Bergsodden sykehjem med 72 plasser. Det er vi svært fornøyde med at vi tverrpolitisk fikk til.

Harstad Venstre har i foregående periode hatt interpellasjon om Hverdagsrehabilitering, som deretter sparket i gang både et forprosjekt og nå et pilotprosjekt. Hverdagsrehabilitering er enkelt forklart når man tilbyr trening i hjemmet i en tidsavgrenset fase med mål om å opprettholde og styrke funksjon, og med dette også utsette funksjonsfall. Essensen er å endre fokus fra pleie og hjelp, til støtte i å utnytte egne ressurser og egen deltakelse i hverdagssituasjoner. Eldre mennesker har ønsker om å klare seg selv og delta i samfunnet, så sant ikke sykdom og store funksjonstap setter begrensning. Derfor er hverdagsrehabilitering et solid bidrag til velferd, mestring og verdighet

Harstad Venstre har også kjempet for, og lyktes med, utvidelse av dagsentertilbudet for demente ved Stangnes sykehjem.

Harstad Venstre vil:

 • arbeide for eldres hverdagstilbud i form av aktivitetssentrene
 • arbeide for gjenbruk av gamle Sama sykehjem
 • arbeide for mer bruk av dagsentertilbud for eldre, særlig innen demensomsorgen
 • videreutvikle ”Hverdagsrehabilitering” fra pilotprosjekt til drift
 • være offensive når det gjelder bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler for bedrede omsorgstjenester

Psykiatri og rus

Psykiske lidelser er i dag den viktigste årsak til sykemelding og uførepensjon, og det ventes en økning i årene framover mot 2030. Psykiske lidelser mer enn kroppslige lidelser bidrar til et utenforskap framfor inkludering og deltakelse. Vi vet at økningen av psykiske lidelser i hovedsak vil komme blant barn og unge. Det anslås at så mange som 15-20 % av dem mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon i hverdagen som følge av symptomer på psykiske vansker og lidelser.

En særskilt utfordring innen psykisk helse er pasientgruppen med samtidig rus- og psykisk lidelse. Harstad Venstre ønsker å lytte til fagfolk omkring organisering av behandlingen, og erkjenner at tilstedeværelse og oppfølging i hjemmet handler om mer enn avsatt timetall. I dette ligger også finansieringsordningen, og Harstad Venstre ønsket derfor evaluering av innsatsstyrt finansiering. Som en konsekvens av dette vil det nå bli utviklet en ny finansieringsmodell som kombinerer rammefinansiering og innsatsstyrt finansiering. Særskilt er dette viktig når vi vet at innsatsstyrt finansiering i dag mangler faktorer som gjør det lønnsomt å drive forebyggende arbeid.

Harstad Venstre vil:

 • arbeide for fortsatt kommunepsykolog utover prosjektperioden, som et lavterskeltilbud særskilt for ungdom
 • arbeide for oppstart av Psykisk Helseteam for barn og unge
 • øke antall kommunale boliger, og å gi botilbud som best passer den enkeltes behov.

Vårt lokalsykehus

Venstre mener at å opprettholde kvaliteten på det offentlige helsetilbudet i folks nærmiljø er den viktigste sikkerheten mot privatisering og klasseskiller i helsesektoren. Harstad sykehus er et godt og velrenommert lokalsykehus, og det ønsker Venstre også for framtida. Dette innebærer både generell kirurgi og indremedisin, akuttmottak, gynekologisk tilbud og fødetilbud, samt tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering. I inneværende periode har Harstad Venstre tatt initiativ til uttalelser fra kommunestyret på temaer som fødetilbud og behov for helikopterbase. Harstad Venstre vil til ethvert tidspunkt støtte opp om vårt lokalsykehus. Et godt lokalsykehus gir trygghet.

Bruk av private tjenester kan være en avlastning av det offentlige, men dersom det gis full frislipp med fritt behandlingsvalg tror Venstre det vil medføre prioritering av de enkle og ufarlige lidelser, framfor sammensatte og komplekse; og der pengene rår settes ikke folk først.

Harstad Venstre vil:

 • arbeide for at Harstad sykehus beholder og utvikler dagens funksjoner, herunder også forhindre sommerstengt fødeavdeling
 • arbeide for god rekruttering av spesialister til vårt lokalsykehus

Best for barna

Frihet og ansvar forutsetter like muligheter til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Mulighetene skapes gjennom kunnskap, og med dét er kunnskap en av Venstres virkelige kjernesaker. Slik har det også vært gjennom hele Venstres 130-årige historie, og vi er stolt over hvordan partiet med Johannes Steen i spissen har formet den norske folkeskolen. Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.

En myk start

De siste årenes satsning på full barnehagedekning har gitt oss en stor barnehageutbygging og stadig større barnehager. Samtidig har det gitt voksesmerter med et etterslep på utdanningen av tilstrekkelig mange førskolelærere. De fleste velger oppstart i barnehage like etter foreldrepermisjonen, noe som gir en yngre barnegruppe enn tidligere. Ulike foreldre og ulike barn gir et behov for mangfoldighet i barnehagesektoren. I Harstad har vi fortsatt en utfordring med antall barnehageplasser samtidig som eldre barnehagebygg er klare for utskiftning. Harstad Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene. Foreldre ønsker barnehageplass fortrinnsvis nært hjem eller nært arbeidsplass, og i Harstad betyr det at det er et behov for sentrumsnære barnehageplasser. På et mer overordnet nivå arbeider Venstre også for gratis kjernetid for barn til foreldre med lav inntekt og for å innføre inntekstdifferensiert foreldrebetaling i barnehagene. For mange med faglige eller sosiale utfordringer går det for lang tid før de får den hjelpen de trenger. Barnehagene i Harstad har allerede oppmerksomhet mot dette, noe Venstre er svært fornøyde med.

Harstad Venstre vil:

 • arbeide for fortsatt mangfoldighet i Harstads barnehagestruktur, herunder bevare familiebarnehager som et alternativ
 • arbeide for full barnehagedekning i Harstad kommune, også for barn født etter 01.09
 • arbeide for fortsatt fokus på tidlig innsats eksempelvis innen språkstimulering, bruk av PMTO (parent management training) og arbeid mot mobbing
 • arbeide for flere førskolelærere og videreutdanning av ufaglærte

Læreren er nøkkelen

Venstre mener at skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Det innebærer at Harstad Venstre prioriterer lærertetthet, kvalitet på undervisning og spesialpedagogikk framfor antall skolebygninger og byråkratiske rapporteringssystemer. Venstre er partiet som sterkest har tatt til ordet for reduksjon av byråkrati i alle sektorer. Lærerne trenger mer tid til planlegging og tilrettelegging av undervisning, ikke å overøses av nye rundskriv og bestemmelser. Vi må ha større tillit til fagfolks kunnskaper, meninger og vilje til ansvar.

I Harstad har vi dessverre i dag store udekkede behov både hva gjelder lærerressurser, skolemiljø og undervisningsmateriell. Harstad Venstre stemte i starten av inneværende periode for en skolestrukturendring som innebar reduksjon av antall skoler. Dette grepet var på det tidspunktet et nødvendig grep foretrukket framfor å redusere antall lærere betydelig. Harstad Venstre håper at vi med ro i skolestrukturen får tid til å fokusere på innholdet i skolen. Harstad Venstre har derfor blant annet kommet med innspill om opprettelse av Internasjonal skole som et supplement og alternativ til den offentlige skolen.

Skolen er også en viktig arena for forebyggende helsearbeid. 7 av 10 helsesøstre sier de har for lite tid til å drive forebyggende arbeid. Flere helsesøstre inn i skolen gir mulighet for et større fokus på forebyggende innsats, som mobbing, seksualundervisning, psykisk helse og overgrep.

Harstad Venstre vil:

 • gi skolen frihet til å lage egne valgfag tilpasset elevenes ønsker og behov, også med utgangspunkt i kompetansen blant egne lærere
 • sikre elever på ungdomstrinnet bedre mulighet til å følge fag i videregående skole
 • legge til rette for mer praktisk opplæring i ungdomsskolen for de som ønsker det
 • benytte kompetanseplanen for grunnskolen som aktivt verktøy for å videreutvikle skolene
 • løfte lærerne både gjennom studiepoenggivende etterutdanning og mer bruk av internundervisning på skolene
 • sette fokus på gode tilbud som trigger elevenes nysgjerrighet og lærelyst, som for eksempel Newtonrommet og deltakelse i First Lego League
 • være positive til mangfoldighet, som for eksempel Montesorriskole og Internasjonal skole
 • prioritere oppstart av nye Harstad skole i kommende periode, og renovere toaletter m.m. på gamle Harstad barneskole
 • evaluere skolestrukturendringen for å få tallfestet og beskrevet gevinst og kostnad av de endringene som er gjort
 • få flere yrkesgrupper inn i skolen for å sikre læreren mer tid til sine kjerneoppgaver, herunder eksempelvis vernepleiere, miljøterapeuter, psykolog, helsesøster, spesialpedagoger
 • styrke helsesøstertjenesten i skolen for mer og bedre forebyggende arbeid
 • ikke prioritere kommunale midler til satsningen Ny Giv, før eventuelt dokumentert effekt av det

Forebygge frafall i videregående skole

Frafallet i videregående skole på 30 % er en av norsk skoles største utfordringer. Venstre har som mål at minst 90 % skal fullføre og bestå videregående opplæring. Dette målet vil vi nå gjennom tidligere intervensjon, med raskere støttetiltak for elever i fare for å falle ut. I dag er videregående skole organisert på fylkesnivå, og det er kun i begrenset grad kommunale tiltak kan påvirke dette.

Harstad Venstre vil:

 • ivareta en desentralisert skolestruktur som ivaretar prinsippet om lik rett til utdanning uavhengig av bosted
 • ivareta en skolestruktur som er bærekraftig i forhold til framtidig kompetansebehov, og som bidrar til mindre frafall i videregående skole
 • bidra mot frafall gjennom gode forebyggende tjenester som helsesøstertjenesten og kommunepsykolog.

Høyere utdanning

Harstad Venstre opplever Høyskolen i Harstads virksomhet sentral både for regionens utdanningsmuligheter, rekruttering av arbeidskraft til regionen og som et selvstendig kraftsenter i byen vår. Harstad Venstre har vært opptatt av at strukturendringer av høyere utdanning i Nord- Norge skal skje gjennom en demokratisk prosess med deltakelse både fra institusjonene selv og fra det politiske miljø. Harstad Venstre er positive til vedtaket om sammenslåing hvor Høyskolene i Harstad og Narvik begge blir en del av Universitetet i Tromsø.

Harstad Venstre vil:

 • tilrettelegge for HiHs virksomhet i Harstad, med for eksempel flere praksisplasser
 • ivareta studietilbudenes omfang, størrelse og kompetanse i Harstad også etter en strukturendring av høyere utdanning i Norge

Kreativitet i kulturhovedstaden i nord

Harstad er kulturhovedstaden i Nord-Norge. Venstre ser på et aktivt kulturliv som avgjørende for utviklinga av enkeltmennesket og som en bærebjelke i samfunnet. Kunst kan tydeliggjøre et budskap og gi nye innfallsvinkler til opplagte sannheter. Harstad Venstre er derfor opptatt av at kulturlivet gis gode betingelser. God kulturpolitikk er også god næringspolitikk.

Ungdomstilbudet i Harstad har utviklet seg positivt de senere årene. En endret organisering under Kulturskolen har bidratt til dette. Ungdommens hus har blitt et godt tilholdssted, med
rikholdig og variert tilbud til ungdom. At politikk også her er et tema er viktig for demokratiutvikling.

Kulturskolen i Harstad holder et høyt faglig nivå og er et godt tilbud til de som får plass der. Dessverre har man ennå for få plasser sett i forhold til behovet. Derfor mener Harstad Venstre at vi også bør bidra med tilskudd til private aktører som ønsker å supplere dette tilbudet. Den kompetansen som barna drar med seg videre i livet er verdifull uavhengig av framtidige interesser og utdanningsvalg.

Harstad Venstre vil:

 • støtte opp om driften av Harstad Kulturhus, herunder Harstad kino og Galleri Nord-Norge, og gi mer forutsigbare økonomiske rammevilkår
 • fortsatt utnytte samdriftsfordeler i modellen galleri-kino-kulturhus
 • støtte større og mindre private og samlende initiativ som Stien langs sjøen
 • gi full støtte til breddeidretten og fritidsaktiviteter for alle generasjoner
 • støtte opp også om private kulturaktører som Harstad kunstforening med Barnekunstskolen og andre, blant annet gjennom mer forutsigbar økonomisk støtte
 • arbeide for at visuell kultur innlemmes i Den Kulturelle Skolesekk og Spaserstokk
 • arbeide for å skape flere kunstnerarbeidsplasser i Festspillenes hjemby
 • arbeide for døgnåpen biblioteksløsning
 • forby utleie av kommunal eiendom til sirkus med ville dyr
 • støtte opp om innovative og spennende eventer i vår landsdel, som Arctic Race of Norway
 • prioritere lavterskeltilbud som bidrar til at flere får delta og flere får oppleve
 • støtte opp om og videreutvikle Ungdommens hus med aktivt framfor passivt tilbud
 • videreutvikle modellen med kulturkoordinator på sykehjem, og vurdere lignende løsninger andre steder
 • la nye ideer testes ut; eksempelvis bruke kinosal til mer enn filmvisning
 • arbeide for at vi som kulturhovedstaden i nord skal tilby gratis inngang til utvalgte kinoforestillinger, kulturhusarrangementer og utstillinger

Et mangfoldig næringsliv i et voksende Harstad

Harstad Venstre ønsker å ta vare på de små bedriftene som gjør vårt lokalsamfunn unikt gjennom å bidra nasjonalt til bedre innovasjonslåneordninger, endringer i arbeidsmiljøloven og tryggere velferdsrettigheter for selvstendig næringsdrivende. Lokalt er vi opptatt av godt samarbeid mellom kommune og næringsliv for optimal tilrettelegging for næringslivet. Fortsatt satsning på en utadrettet næringsrådgiver, et strategisk næringsfond og tilrettelegging for attraktive næringsareal er viktig.

Harstad Venstre ønsker å utvikle et levende og grønt sentrum for et rikt handels- og kulturliv. Etablering av Statoil i sentrum gir ny giv og nye muligheter. Vi vil bidra aktivt inn i arbeidet med ny Sentrumsplan, hvor byen, havet og menneskene står i sentrum. Et levende Harstad sentrum ivaretar handelsnæringens behov, og da særskilt en levende handel utenfor kjøpesentrene. Harstad Venstre er opptatt av sammenhengene og samvirkningen mellom samferdsel, næringsliv og det kommunale planverket.
Innenfor petroleumsnæringen vil etablering av det femte driftsmiljøet ved Statoil i Harstad gi ringvirkninger for hele landsdelen med ytterligere etableringer av industriklynger, øvrig petroleumsvirksomhet og samtidig ringvirkninger også på infrastruktur, samferdsel og generell vekst. Harstads rolle som nordnorsk oljehovedstad er med dette på ingen måte avhengig av samtidig åpning for oljeleting i Nordland VI og VII og Troms II. Harstad Venstre ønsker et mangfoldig næringsliv. Det er rik vekst i kommunens oljerelaterte næringsliv. Nettopp da er det viktig å også se og synliggjøre andre deler av kommunens næringsliv.

Distrikts-Harstad med øyriket og ytterkantene står for både rikt kulturliv og rikt næringsliv, særskilt innenfor primærnæringene. Det er viktig å ha næringsvirksomhet i hele kommunen vår; fra Gausvik og Rødskjær til Kasfjord, Langmoan og øyene nord om Harstad. For særskilt øyene er samferdsel en svært viktig betingelse for videreutviklingen av robuste primærnæringer. I dette er realisering av Bjarkøyforbindelsene en viktig brikke, og også bør man sikre fergeruter som gjør arbeid og fritidsliv i sentrum mulig. Neste steg vil være etablering av fastforbindelse mellom Hinnøy og Grytøy.

Harstad Venstre vil:

 • tilrettelegge best mulig for småbedrifter og nyetablerere
 • at Harstad skal være en ja-kommune
 • prioritere nisjebutikker i levende sentrumsgater framfor etablering av store kjøpesentre utenfor byen
 • skape gode samferdselsårer i kommunen vår for å fremme næringsutvikling i alle deler av den, og er blant annet derfor positiv til og opptatt av Bjarkøyforbindelsen
 • ha et strategisk næringsfond som prioriterer mangfold, distrikt, gründere og småbedrifter
 • legge til rette for et mangfoldig næringsliv gjennom attraktive næringsarealer
 • legge til rette for ei god sentrumshavn, og søker en løsning uten større arealutvidelse av sentrum (se kapittel under Miljø)
 • ikke legge til rette for næringsarealer i Hestvika og på Arnøya (se kapittel under Miljø), men søke andre mulig areal nord og sør for byen.
 • fortsatt utvikle turistnæringen, og mener naturturisme vil se en større vekst enn cruisebåtturisme i vårt nærområde
 • kjempe for å beholde kompetansearbeidsplasser i vår region

Et rausere samfunn

Likestilling og likeverd er grunnleggende liberale verdier. Demokratiet er ikke fullstendig uten sterkt vern for mindretallet.

Harstads vekst i innbyggertall er ikke i hovedsak våre barnefødsler, men innvandring hit fra inn- og utland. Harstads nye innbyggere må møtes på en positiv måte, med tilrettelegging i form av utvikling av nye boligområder, nok barnehageplasser, gode skoler og spennende arbeidsplasser.

Venstre er grunnleggende positiv til mobilitet over landegrensene, samtidig som vi er opptatt av et klart regelverk i asylpolitikken. Det er en menneskerett å kunne søke og få asyl for den som
trenger beskyttelse. Venstre vil effektivisere identitetsavklaringer hos asylsøkere, og sette en tidsfrist på saksbehandlingstiden. Venstre vil at barns rettigheter prioriteres tungt, og at lengeværende barn skal få opphold i Norge.

Várdobáiki samisk stedsnavnutvalg foreslo i 2012 at kommunen vedtar skrivemåten for Harstad på samisk. Den samiske kulturen er unik og gjør Norge og Europa spennende og mangfoldig. Den samiske kulturen skal være synlig i hele Norge, og samisk språk er en meget viktig del av kulturen. Harstad er en internasjonal og flerkulturell by med samisk bosetting, språk og kultur som et spesielt viktig element historisk, men også i nåtid. Harstad er dessuten senter for et omland hvor de samiske innslag er enda sterkere. Harstad Venstre støtter derfor stedsnavnutvalget.

Tilgjengelighet for alle innebærer også endringer på det rent fysiske plan. Store deler av Harstad er ikke tilgjengelig for de med fysiske funksjonshemminger. Dette må også årene framover ha fokus ved både nybygg og renovasjon, hos både det offentlige og det private.

Sammenlignet med andre land i verden er vårt fattigdomsproblem lite. Men det finnes også her. I en skoleklasse med 30 elever er det gjennomsnittlig 2 til 3 som lever i fattigdom. Venstre har nå lansert en tiltakspakke med 75 tiltak mot fattigdom. I Harstad har vi den foregående perioden sett utgiftene til NAV Sosial være blant dem som har økt år etter år. Her har særskilt andelen til yngre brukere vært økende. Dette forteller oss at i et stadig rikere samfunn, er det dessverre også flere fattige. Harstad Venstre har hatt en interpellasjon på temaet fattigdom, og tar denne problematikken på alvor.

Harstad Venstre vil:

 • bosette minimum det antallet flyktninger kommunestyret har vedtatt
 • tilrettelegge for frivillige organisasjoner som arbeider med å fremme integrering på ulikt vis.
 • stille krav om universell utforming av større bygningsprosjekter
 • øke dagens sosialsats
 • differensiere barnehage- og SFO-sats utfra inntekt
 • arbeide videre mot mobbing med utgangspunkt i det vedtatte Mobbemanifestet
 • arbeide for at kommunen vedtar også et samisk navn på kommunen, og at dette følges opp med skilting

Lokaldemokratiet vårt i Harstad kommune

Venstre mener at man som regel vil finne de gode løsningene lokalt. Vi ønsker derfor mindre øremerking og mindre statlig styring. Venstre er opptatt av at folkestyret skal være basert på borgernes aktive deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. Makten bør ikke samles på færre hender i politikk og administrasjon. Harstad Venstre er stolte av å ha tatt initiativ til det som i dag er innbyggernes spørretime i starten av hvert kommunestyremøte.

Harstad Venstre har gjennom hele siste periode arbeidet for å være så tydelige og transparente som mulig. Vi har offentliggjort nærmest alle våre innlegg fra kommunestyremøter på nettsiden vår, og velger å være åpne med vår argumentasjon i leserinnlegg i meida. Gjennom facebookside gjør vi både politikken vår og arrangementene våre tilgjengelige. Våre velgere skal være trygge på hva vi til ethvert tidspunkt har sagt og ment.

Venstre er positive til sammenslåing av kommuner. Gjennom sterkere kommuner kan vi løse større oppgaver lokalt. Harstad Venstre er glade for å nå gjennomføre første kommunestyrevalg hvor tidligere Bjarkøy nå er en del av Harstad kommune.

Harstad Venstre vil:

 • arbeide for mer bruk av folkemøter før viktige beslutninger
 • arbeide for bedre informasjonsarbeid ut mot folket, herunder også lettere tilgang på offentlige saksdokument, for å bedre folks mulighet til å engasjere seg
 • arbeide for et samsvar mellom de inntekter staten stiller til rådighet og de oppgavene kommunen pålegges
 • arbeide for fortsatt bærekraftige kommunale budsjett som prioriterer skole og velferd
 • arbeide for et kommunalt eiendomsselskap for bedre forvaltning og vedlikehold av kommunal eiendom
 • sikre et forsvarlig tilbud innenfor skole og velferd gjennom å bruke eiendomsskatten mer målrettet, framfor å ta den bort
 • arbeide for et mer representativt demokrati gjennom et prosjekt for å gjøre politikken mer tilgjengelig og attraktiv for grupper som nye, yngre, kvinner og selvstendig næringsdrivende
 • redusere byråkratiet i møtevirksomhet, innkalling, saksliste, sakspapir etc.
 • arbeide for stemmerett for 16-åringer
 • verne om varslere
 • støtte opp om prosessen om kommunesammenslåing
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**