Venstre vil dele opp arbeidet med Karmsundsgata

Venstre vil i dag fremme forslag om at kommunedelplanen for Karmsundgata begrenses til strekningen Opelkrysset til Storasundgata. For resten av planen må det utredes alternativer til firefeltsvei i dagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: John Leiv Dahlseng

Dette er et forslag for å finne en løsning som flere partier kan støtte.

— Vi har vært tydelige helt fra starten på at vi ønsket at flere alternativer skulle utredes. Vi ser imidlertid at et forslag om å utrede flere alternativer for hele veien ikke vil få støtte hos de andre partiene. Når det nå ligger 200 millioner kroner i finansiering på bordet, noe som vil dekke investeringen fra Opelkrysset til Storasundgata, vil vi fremme et forslag om å vedta regulering for denne delen av Karmsundgata. Dette vil bedre trafikkforholdene i en del av Karmsundgata som i dag fremstår som en flaskehals for kollektivtransport og for biler, sier Haugesund Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde.

— Vi ønsker å finne en ansvarlig løsning som ikke forsinker denne utbyggingen unødig. Samtidig kan vi ikke vedta planen, som også gjelder de sentrumsnære delene av denne veien, slik rådmannen foreslår. Konsekvensene for gående, syklende og for kollektivtransport er svært negative. I tillegg vil det ha store negative konsekvenser for byutvikling, da den foreslåtte løsningen vil dele byen i to, sier Vihovde videre.

Hun peker også på at kommunedelplanen for Karmsundsgata vil ha negative ringvirkninger for målene i "Sentrumsplanen" som er under utarbeidelse. Også utbyggingsplanene for Flotmyr vil bli negativt påvirket av den foreslåtte løsningen for Karmsundsgata.

— Vi må ikke glemme at alle partiene i bystyret i Haugesund har forpliktet seg gjennom klimaplanen til kommunen å redusere klimautslipp og øke andelen syklende og gående på bekostning av bil, sier Marius W. Rønnevik som vil fremme forslaget i Plan- og miljøutvalget på vegne av partiet.

— Venstres forslag vil i liten grad forsinke arbeidet med utbedringer i Karmsundsgata, sammenlignet med rådmannens forslag. Også i dette forslaget blir det pekt på mulige videre utredninger av delstrekninger nord for Storasundsgata. Venstres forslag vil sikre at arbeidet med den nordre suburbane delen av veien vil starte så snart som mulig, avslutter Vihovde.

I det videre arbeidet med resten av Karmsundgata er det viktig å vektlegge i mye større grad konsekvensene for utviklingen og fortettingen av sentrum, og å sørge for at arbeidet med Karmsundsgata bidrar til at flere velger å sykle eller å gå. Dette vil være viktig for at Haugesund skal innfri sine mål om reduserte klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**