Levende, varm og grønn kommune

Levende

Venstres mål er å gjøre Horten til en bedre kommune å bo i. Venstre har gjennom prosjektet «Drømmen om Horten» beredt grunnen for en positiv utvikling. Nå er tiden kommet for handling. Vi vil med «Levende Horten» gi byen liv og stedene innhold. Vi skal ivareta byen og stedenes særtrekk og videreutvikle kvalitetene. Med dette arbeidet skal vi øke Hortens nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet. Dette er avgjørende for å få til en positiv økonomisk utvikling.

Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning , bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen.

Varm

En god helse er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir mennesket økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar mennesker med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige mennesker med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre. Venstre vil ha spesiell oppmerksomhet overfor mennesker med omfattende omsorgsbehov og som ikke evner å tale egen sak. De som trenger samfunnets hjelp til et verdig liv, skal få det.

”Frihet for alle” betyr også at alle barn har oppvekstvilkår som gjør dem i stand til å velge sin egen vei i livet når de blir voksne. Venstre vil at kommunen skal føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk. Skolens hovedoppgave er å utvikle frie, selvstendige individer som har omtanke for andre mennesker og verden vi lever i.

Grønn

Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale trender viser at folk vil bo på grønne miljøvennlige steder. Det er avgjørende for vår eksistens å ta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha en kommune der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå, og for fremtidige generasjoner. Miljøpolitikken må sees i sammenheng med all utvikling i kommunen

Den globale oppvarmingen med påfølgende endringer er den største trusselen vi mennesker står overfor. Fremtidens samfunn må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**