Uttalelse fra Nordland Venstres årsmøte: Fisken tilhører kysten

Nordland Venstre vil sikre vårt felles eierskap til vår viktigste ressurs: fisken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Havressurslovens paragraf 2 stadfester at de viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet i Norge. Årsmøtet i Nordland Venstre sier ja til dagens lovverk, som gir en god ramme for en forsvarlig, rettferdig og riktig forvaltning av våre felles marine ressurser.

Statens rolle er å regulere høstingen av havets ressurser, ikke å tildele enkeltaktører evigvarende fordeler. Nordland Venstre sier nei til Tveteråsutvalgets (NOU 2014:16) forslag til endringer i deltakerloven og kvotefordeling, som legger opp til en slik konsentrasjon av rettigheter. Vi vil spre ressurstilgangen, ikke konsentrere den på få hender. Nordland Venstre vil legge til rette for store og små aktører langs kysten, både på sjø og land.

Til tross for dagens lovverk, er det et faktum at praksis over tid har svekket kystsamfunnets mulighet til å delta i verdiskapningen, ved at leveringsforpliktelser knyttet til konsesjoner ikke er overholdt. Intensjonen i lovverket, at ressurstilgang og næringsaktivitet skal fordeles mellom et mangfold av aktører, undergraves av dagens praksis. Denne utviklingen må vi snu.

Målrettet FOU, teknologiutvikling, produktutvikling og markedsarbeid er de viktigste satsingsområdene for å øke verdiskapningen langs kysten. Sjømatnæringen er best tjent med samarbeid, i tillegg til forutsigbare langsiktige rammebetingelser som ligger i dagens lovgivning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**