Uttalelse: Nord-Norge i front

Årsmøtet i Troms Venstre vedtok uttalelsen Nord-Norge i front. Nord-Norge har store natur- og menneskelige ressurser som kan bidra til en fantastisk utvikling av landsdelen. Troms Venstre vil ta i bruk ressursene på en bærekraftig måte for å sikre grønn vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nord-Norge i front

Nord-Norge har store natur- og menneskelige ressurser som kan bidra til en fantastisk utvikling av landsdelen. Troms Venstre vil ta i bruk ressursene på en bærekraftig måte for å sikre grønn vekst.

Norge har etter press fra Venstre satt seg et ambisiøst klimamål om å redusere de nasjonale klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. For å nå dette målet kreves det at Norge faser ut sin avhengighet av petroleumsnæringen, og utvikler et nytt grønt næringsliv. Ingen andre steder i landet ligger det bedre til rette for det enn i Nord-Norge.

Troms Venstre vil utvikle det store potensialet for økt bærekraftig verdiskaping innenfor områder som fiskeri, havbruk, nye marine næringer, mineraler, reiseliv, fornybar energi, rom- og jordobservasjon.

Troms Venstre forventer at tilrettelegging for tradisjonelle og nye marine næringer blir prioritert høyt på alle forvaltningsnivå hva gjelder bruk av kystsonen, og spesielt de verdifulle og sårbare havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forskning og utdanning
Troms Venstre krever et Kyst-Mareanoprosjekt for kartlegging av ressurser innenfor grunnlinjen som kan bidra til en bærekraftig kystsoneforvaltning. I tillegg til tradisjonelt fiske og havbruk ligger enorme muligheter innenfor marin bioprospektering, som kan gi høyt etterspurte produkter til næringsmidler og medisin, med lave transportkostnader.

Nyvinninger fordrer økt finansiering av utdanning, forskning, innovasjonsarbeid og leverandørutvikling både på fagskole- og universitetsnivå. Troms Venstre mener den planlagte fusjonen mellom Universitetet i Tromsø — Norges Arktiske Universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik vil være en viktig premiss for kvalitativ kunnskapsbygging i nord. Troms Venstre forventer at den planlagte utvidelsen av Framsenteret (trinn 2) kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett for 2015 og tilrettelegger for samlokalisering av sterke kunnskapsbedrifter og -institusjoner.

Man må aldri tape av syne at Forsvarets tilstedeværelse i Troms i første rekke begrunner seg i strategiske vurderinger. Forsvaret er også en utdanningsinstitusjon og har i Nord-Norge de aller beste øvingsforhold. Relasjonen mellom Forsvaret og “forsvarskommunene” fordrer et godt sivil-militært samspill. Det er viktig å legge til rette for at befal og medflyttere kan finne det attraktivt å bosette seg i “forsvarskommunene” og dermed begrense pendlingen. Barnehager, arbeidsplasser og utdanningsmuligheter er avgjørende for at familier skal slå seg ned. Det sivil-militære utdanningssamarbeidet gjennom studiesenteret i indre Troms har smuldret bort, helt i motstrid med intensjonene da det ble etablert. Samarbeidet må reetableres, for begge parter vil være tjent med at det også tilrettelegges for sivile studietilbud på universitetsnivå gjennom studiesenteret.

Transportløsninger som nordområdegrep
Framtidas infrastruktur for økt transport av fisk og mineraler må på plass. Det vil være en svært viktig nasjonalt nordområdesatsing. Foruten høyere veistandard til bedriftene kreves havner for økt internasjonal trafikk, og jernbane for gods til og fra inn- og utland. Troms Venstre krever at jernbanestrekningen Tromsø-Ofotbanen kommer inn i neste NTP, som ledd i realiseringen av en sammenhengende nordnorgebane.

Troms Venstre vil også arbeide for gode og effektive transportmuligheter i byene i fylket. Stat, fylkeskommune og kommunene må i fellesskap utarbeide gode bymiljøpakker som investerer i grønn og moderne transport gjennom bedre og billigere kollektivtrafikk, flere gang- og sykkelveier samt bedre tilrettelegging for miljøvennlig drivstoff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**