Landbruksutvikling og kommunikasjon

I desember 2013 vedtok Rauma kommunestyre en ambisiøs kommuneplan fram til 2025 som inneholder en kraftfull samfunnsplan for utvikling av hele Raumasamfunnet. Etter en betydelig gjennomgang av status og utfordringer gjennom faktainnsamling, analyser og samspill mellom de ulike næringsparter, interessegrupper og kommunen, besluttet kommunen 3 mål og 6 strategier:

• 400 flere innbyggere

• 300 arbeidsplasser

• 200 boliger

Disse strategier (handlingsområder) var ment å gi plattform for vekst og utvikling:

• bygdeutvikling

• næringsvekst

• tilflytting

• regionforstørring

• reiseliv

• sentrumsutvikling

I siste kommunestyremøte den 3. februar var flere av disse temaene oppe til debatt og beslutning. Særlig gjaldt dette tilrettelegging for boligutvikling sentrumsnært, knyttet til støy fra Setnesmoen, og videre næringsstrategi for økt matproduksjon i Rauma – landbruksutvikling og satsing. Etter som kommunen har ansatt kommunikasjonsrådgiver, skulle også kommunikasjonsstrategien for Rauma kommune drøftes.

Dette feltet har de seneste årene fått økt oppmerksomhet – ikke så unaturlig når en tenker på debatten og prosessen rundt sykehussaken i Nordmøre og Romsdal. Her sees nødvendigheten av åpenhet, relevant informasjon og dialog mellom de ulike parter og interessegrupper for å gi beslutningene legitimitet.Kommunikasjonsplanen som ble drøftet vil derfor være noe av verktøyet som Rauma kommune har til disposisjon når administrasjonen og lokaldemokratiet skal informere befolkningen om de ulike beslutningsprosesser, saker og vedtak det arbeides med.

Skal en lykkes med å gi innhold til de fine ”honnørordene” som nærhet til beslutningene, blomstrerende lokaldemokrati, aktiv påvirkning og åpenhet i forvaltningen, kreves en aktiv presse som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor. I tillegg vil en betydelig tjenesteleverandør som kommunen, ha stort behov for dialog og kommunikasjon med ulike brukergrupper, ansatte og medier. Planen var omfattende og omtalte de fleste områder som synes relevant, selv om noe var utelatt og noe overdimensjonert – alt i ett en god plattform å starte ut med.

Derimot kunne ikke vår gruppe slutte seg til rådmannens og senere formannskapets innstilling da denne ble meget generell og ga få føringer, prioriteringer og tilbakemeldinger, særlig knyttet til informasjonsbehovet til innbyggerne/velgerne vedr store og viktige saker.Når det er avsatt 100 mill kr til ulike samfunnsprosjekt de kommende fire år, er det både påkrevet og nødvendig med god kommunikasjon til og dialog med befolkningen for å gi støtte og legitimitet for et viktig arbeid. Venstres forslag fikk her tilnærmet full støtte.

Landbruksplan for Rauma
Det er sjelden jeg har lest en mer målrettet og presis plan enn det som omtales som ”Næringsstrategi for økt matproduksjon i Rauma kommune”. Rapporten er støttet av Rauma kommune og utarbeidet av landbruksmiljøet i Rauma og fylket, godt ledet av Bioforsk på Tingvoll.

Planen tar opp i seg mange forslag til bærekraftig utvikling av landbruket vårt og skisserer flere forslag til fremtidige løsninger ut over å øke matproduksjonen. Selv om Rauma kommune har tapt sin posisjon som meget stor melkeprodusent, holder kommunen forbausende god posisjon og er ennå den tredje største landbrukskommunen i fylket. Innenfor noen produksjoner er vi blant de ledende, som saueproduksjon, skogsdrift og produksjon tilknyttet reiseliv. Næringa sysselsetter vel 200 årsverk, og når det antas at ringeffektene av beskjeftigelse av kjøp av andre varer og tjenester medregnes, kan den totale effekten minst regnes til 300 årsverk.

Planen fremviser mange muligheter og utfordringer og bygger på en interessant spørreundersøkelse. Det var skremmende å se antall bønder som vurderte redusert drift eller avvikling (51 %). På den annen side viser planen potensialet som ligger i å utnytte jordbruksarealet bedre.For å lykkes med gjennomføringen av de ulike tiltak i samfunnsplanen, fant Venstres gruppe å ville fremme tilleggsforslag, dette for å sende et signal om at planen måtte legges til grunn for det videre arbeidet innenfor landbruket i Rauma ut over kun å ta planen til orientering.

Det ble full tilslutning til dette tillegget:”Rauma kommune vil sterkt anmode om at flere av forslagene/strategiene som er viktige og bærekraftige for å utvikle landbruket i kommunen i tråd med vedtatt samfunnsplan, må fortsette. Dette gjøres ved at:

a) kommunen sammen med andre relevante aktører tar delansvar for at ressurser stilles til disposisjon

b) det legges særlig vekt på landarrondering, leie-/eiejordproblematikken og lange kjøreveger

c) søke å demme opp for antatt nedbygging og avvikling av bruk ved stimuleringstiltak (bonderekruttering).

Ved også å sørge for adekvat, tilstrekkelig og god organisering av dyrehelsetjenesten fremover, kan kommunen og dens folkevalgte være med å bidra til bedre utsikter for landbruksproduksjon i Rauma.For nærmere informasjon om sakene, vises til kommunens heimeside og servicetorg hvor opplysninger om kommune TV og saker/planer kan mottas!

Arne S Lillehagen / Rauma Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**