Gode resultater i Sola

Foto: Sola Venstre

Det foreløpige regnskapet for Sola kommune viser et netto driftsresultat på kr 47,2 mill. som tilsvarer 2,8 prosent av brutto driftsinntekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sola kommune er en vekstkommune, både når det gjelder næringsutvikling og befolkningsvekst. Befolkningsveksten var på 2,7 % i 2014. Den høye befolkningsveksten, økte forventninger til velferdstjenester, samt økonomiske rammer som vi har til rådighet vil også kreve evne til omstilling, nytenkning og kontinuerlig endringsarbeid i kommunen fremover for at vi skal være i stand til å yte gode tjenester til alle innbyggerne.

Skatteinntektene var i 2014 over 10 millioner høyere enn budsjettert. I en periode der vi ser at våre nabokommuner må foreta innsparinger midt i budsjettåret pga lavere skatteinngang, er det gledelig at vi treffer på våre anslag sier gruppeleder i Sola Venstre, Anja Berggård Endresen.

Kommunesektoren opplevde en betydelig skattesvikt i 2014. Skatteanslaget på landbasis ble i løpet av 2014 og ved flere anledninger justert ned av Finansdepartementet. Den totale svikten for kommunene på landbasis var på kr 2,3 mrd. Samlet for landets kommuner var skattevekst på 1,9 prosent, mens Sola hadde en vekst på 5,3 prosent.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**