Firefeltsvei i Karmsundgata – et katastrofevedtak

Tore Nilsen

Onsdag vedtok bystyret i Haugesund en reguleringsplan som innebærer firefeltsvei i hele Karmsundgata inkludert sentrumsområdene. Haugesund Venstre er utrolig skuffet.

Bekymringene flommet inn i denne saken. Rådmannen startet med å utrykke bekymringer allerede når denne saken ble behandlet første gang og fortsetter i dagens saksutredning å påpeke sine bekymringer.

Rådmannen kalle planen en ikke-optimal løsning. Han fortsetter med at denne planen har lav måloppnåelse for det som er knyttet til byutvikling og det er dårlig for byutvikling øst/vest siden veien ikke vil redusere barrierevirkningen.

Rogaland Fylkeskommune delte også bekymringer knyttet til byutvikling.

Det som også har vært veldig typisk i oppbygningen til denne saken er bekymringer fra byens innbyggere. Det er lenge siden vi har sett et slikt engasjement i det offentlige ordskiftet fra det brede lag i befolkningen som denne saken. Flere har uttrykt redsel for en ”motorvei” som skal dele byen i to, ødelegge for byutvikling og øke klimautslipp og luftforurensing i byen.

Alle disse bekymringene, fra rådmannen til Jørgen Hattemaker gjorde at vi ikke kunne stemme for den planen som lå til grunn. Vi har også hele veien vært tydelige på at vi trenger å utrede flere alternativer.

I behandlingen i går kveld hadde rådmannen tatt til seg en del av de bekymringene som har kommet inn. Rådmannen hadde lagt inn et punkt om utredning av kulvertløsning på de forskjellige delstrekningene. Dette foreslo imidlertid FrP å ta ut for å få fortgang i saken. Høyre sikret flertall for dette med knappest mulig margin; 25 mot 24 representanter.

Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde sier følgende etter gårsdagens vedtak:

”Jeg er veldig skuffet over at et knappest mulig flertall i bystyret nå bare vil planlegge for firefelts veg gjennom hele Karmsundsgaten. Her vil vi få en veg som vil dele byen mellom øst og vest. Dette vil hemme sentrumsutvikling, og føre til at området ved Flotmyr ikke blir integrert mot sentrum.

Bystyrets flertall har prioritert fremkommelighet for bil først, noe som vil gi økt biltrafikk, ikke redusere veksten som var et mål i planprogrammet.
Bystyrets flertall har ikke prioritert kollektivtrafikk, gående og syklende.

Dette er løsninger som ble valgt på 1970-tallet, ikke løsninger som fremmer by/sentrumsutvikling og redusert klimautslipp, avslutter Vihovde.

Dermed ignorerte flertallet i bystyret de bekymringene som har kommet opp i denne saken. De ignorerte konsekvensene for:

– Byutvikling øst / vest – inkludert konsekvensene for ny Flotmyrutbygging.

– Sentrumsutvikling og den nye sentrumsplanen

De ignorerte mål om:

– 20% syklende innen 2020. Et mål som ble vedtatt samme kveld.

– at flere skal gå på bekostning av bil.

Det er ingen tvil om at denne planen legger til rette for bilister på bekostning av gående og syklende. Den ignorerer rådmannen, fylkeskommunen og ikke minst veldig mange innbyggere sine bekymringer knyttet til sentrumsutvikling, byutvikling og miljø. Den ignorerer nasjonal målsetting om at trafikkvekst i byene skal tas på sykkel, gange og kollektiv.

Vi har en klimaplan som har en målsetning om reduserte utslipp av klimagasser. Disse målene ignoreres også for de kan ikke nås om man legger til rette for bilister på bekostning av gående og syklende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**