Ber om møte med Stortingsgruppa om rammebetingelser for fylkeskommunen

Foto: NFK

May Valle har sendt brev til Venstres stortingsgruppe i forbindelse med økonomiske rammebetingelser for fylkeskommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

På vegne av fylkestingsgruppa for Nordland Venstre, ber jeg om møte med dere i forbindelse med behandlingen av ev. justering av inntektssystemet, kommuneproposisjonen og revidert budsjett.

Fra Fylkestingsgruppa vil undertegnede stille sammen med vararepresentant Hanne Nora Nilssen.

May Valle

Bakgrunn. Vedtaket våren 2014 om å innføre nytt inntektssystem for kommunesektoren, har som kjent ført til at særlig båt- og fergefylkene kommer særlig dårlig ut økonomisk. Ved reformen 2010 ble Nordland fylkeskommune overført over 2000 km veg m/flere nye fergestrekninger. Totalt har vi i dag 35 fergestrekninger, og over 4100 km veg. På grunn av bindinger til prosjekt, fikk fylkeskommunen fram til 2015 kompensert for igangsatte prosjekt med bindinger. Nå er “overgangsperioden” utløpt, etterslepet er stort og økonomien stram. Nordland fylkeskommune overtok en rekke fergesamband som ble operert ved bruk av gammelt fergemateriell. Når disse skiftes ut, vil fylkeskommunen påføres kapitalkostnader, noe som ikke var kostnadsdrivende på de gamle nedbetalte fergene. Når rammene knyttes til historiske data, blir dette derfor misvisende. Når det gjelder båt-tilbud har vi i Nordland svært krevende farvann, med både fartsområde 4 og 5. Etter de nye kravene til sikkerhet og komfort, vil operasjoner i disse havområdene – Trænafjorden, Ut til Myken og over Vestfjorden, sette helt andre krav til fartøy. Dette er også kostnadskrevende.

 

Oppsummert: Det nye inntektssystemet tar ikke høyde for lengdekm, for økte kostnader ved nye fergekontrakter, for krevende havområder.

Jeg har bedt om tallmateriale fra fylkesrådet som vil bli framlagt på møtet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**