Kommunevalgprogram for 2015-2019

Sørum Venstres kommunevalgprogram for 2015-2019.

 

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

 

Venstre har nulltoleranse for en hver form for mobbing og diskriminering, og vil fremme tiltak som forebygger slik adferd på alle områder. Respekten for det enkelte individs verd er overordnet og ligger til grunn for enhver politisk handling for Venstre.

 

Mennesker er viktigere enn systemer. Venstre vil at Sørum kommune skal være en foregangskommune for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø. Sørum Venstre vil derfor at faglig makt og ansvar skal ligge i institusjonene, ikke i kommunens sentraladministrasjon. Slik setter Venstre folk først.

Sørum Venstre vil prioritere:

 

Den gode skolen

Tettstedutvikling

Varm velferd

Miljø

 

Utdanning

 

Sørum Venstre mener at sikring av barns og ungdoms utvikling er den viktigste investeringen for en bærekraftig og nyskapende fremtid. Foreldre har det grunnleggende ansvaret for å sikre dette for sine barn. Kommunens ansvar består i å gi støtte og omsorg til barn og ungdom og deres familier der det er nødvendig, og ikke bare gjennom de lovpålagte institusjonene. Sørum Venstre vil arbeide for å:

 

 • sikre gode barnehager,
 • sikre gode grunnskoler.gode tiltak for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet, og
 • stimulere til meningsfull fritid.
 • styrke faglig og pedagogisk innhold i SFO, eksempelvis ved at det etableres et samarbeid med kulturskolen.

 

Barnehager

 

Sørum Venstre vil arbeide for:

 • å sikre likeverdige økonomiske rammevilkår for private barnehager som for offentlige barnehager,
 • at barnehageansatte i Sørum skal ha høyest mulig pedagogisk kompetanse, og
 • at barn med dårlig språkutvikling prioriteres ved opptak til barnehageplass.

Grunnskolen

 

Skolens overordnede mål er barna. Sørum Venstre vil arbeide for styrking av grunnskolen gjennom

 • tillit til lærernes kompetanse og evne til å inspirere og engasjere den enkelte elev,
 • å legge til rette for lærere og assistenter som ønsker, skal få mulighet til kompetanseheving,
 • stimulere til ”pedagogisk dialog” ved den enkelte skole og mellom kommunens skoler,
 • at de nasjonale prøver blir virkemidler i kartlegging for riktig veiledning av elever og ikke måleredskap for rangering av elever og skoler,
 • målretting av ressurser til administrative funksjoner, slik at lærere får tid og rom til å ivareta pedagogiske oppgaver,
 • å sikre den pedagogiske ledelse ved den enkelte skole frihet i metodevalg,
 • å tydeliggjøre at rektor har ansvar for det faglige og pedagogiske innholdet ved den enkelte skole,
 • å tydeliggjøre at rektor har ansvar for elevenes psykososiale miljø som også omfatter vern mot mobbing og for informasjon til foreldre og lærere om elevenes rettigheter,
 • å tilføre ressurser som er nødvendig for at lærere skal kunne fokusere på pedagogiske oppgaver,
 • styrking av lokale vaktmestertjenester med miljøarbeiderkompetanse ved den enkelte skole,
 • å ivareta behov for opprustning og fornyelse av læremidler,
 • politisk styring av prioriteringer knyttet til skolenes eiendomsmasse, som i for stor grad er overført til kommunens eiendomsselskap, og
 • forskyve det daglige ansvar for drift av skoleanlegg og utstyr og de tilhørende ressurser, fra Kommunalteknikk til skoleledelsen ved den enkelte skole.

Kultur og idrett

 

Sørum Venstre vil arbeide for

 • at kultur og idrett danner møteplasser for barn og ungdom på tvers av aldersgrupper, etnisitet og sosial bakgrunn
 • å stimulere arbeidet i lag og foreninger,
 • å stimulere breddeidrett for barn og ungdom,
 • å videreføre gratisprinsippet for barn og unge og heve aldersgrensen til 18 år,
 • å øke folkebibliotekets plass og status og tilrettelegge bibliotekets åpningstid,
 • bruk av den kulturelle skolesekkens tilbud i samarbeid med den enkelte skole og i en pedagogisk kontekst,
 • å opprettholde og utvikle kulturskolen som arena for opplevelse og fri kreativitet, og
 • fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap om og forståelse for minoritetskulturer i Sørum.

 

Det er viktig at kultur- og idrettsarbeidet alltid er forankret i og har utspring i grasrotengasjement.

 

Tettstedutvikling og miljø

 

Sørum er en kommune i vekst. Sørum Venstre mener at denne utviklingen må skje i et samarbeid der kommunen legger rammene og næringslivet bidrar til gode og levedyktige lokalsamfunn. I Sørum kommune ønsker vi at innbyggerne skal styre over utbyggerne.

 

Sørum Venstre ønsker å definere Sørumsand, Rånåsfoss og Frogner (inkludert Lindeberg) som kommunens knutepunkter. Kommunen har også en rekke andre tettsteder som Vardefjellet, Lunderåsen, Lørenfallet, Blaker og Hogsetfeltet som vi ønsker fortsatt skal være levedyktige lokalsamfunn.

 

Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgperiode arbeide for utvikling av tettsted med mennesket i sentrum

 • der kommunens knutepunkter gis likeverdig behandling, som skaper levende og trivelige møtesteder for kultur, næringsliv og handel,
 • der utbygging av boliger og næringsvirksomhet gir vekstkraft og levedyktige samfunn,
 • der sentrum i knutepunktene gjøres bilfrie i størst mulig grad, bl.a. ved å etablere parkeringsanlegg,
 • der kommunen bidrar til å fremme identitetsbygging og stolthet til eget lokalsamfunn gjennom bred lokal medvirkning i de lokale plan- og utviklingsprosessene,
 • der man også i tettsteder utenfor knutepunktene sikrer de grunnleggende behov og rettigheter for befolkningen,
 • der kommunen bidrar til at ungdom ønsker å bo og arbeide i kommunen,
 • ved å tilstrebe balanse mellom boligetablering og arbeidsplasser,
 • tilrettelegge for ungdomsboliger, studentboliger og utleieboliger, og
 • ved å tilrettelegge for vekst for lokale bedrifter.

 

Før nye områder åpnes gjennom kommuneplan for øket boligbygging må innbyggerne sikres et godt kollektivtilbud og vekst i lokale arbeidsplasser. Slike tiltak er god miljøpolitikk fordi de bidrar til å motvirke handelsflukt fra kommunens tettsteder med lokal nyskaping og mangfold samt flere kortreiste arbeidsplasser.

 

Sørum Venstre vil at knutepunktene skal være en møteplass mellom mennesker, ikke biler.

Kommunikasjon og samferdsel

 

Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgperiode i samarbeid med nabokommuner påvirke regionale og sentrale myndigheter for å forbedre offentlig kommunikasjon i Sørum.

 

Sørum Venstre vil

 • styrke tilbudet av matebusser inn til alle kommunens togknutepunkter,
 • utfase kommunens kjøretøy til fordel for lavutslippsbiler,
 • fortsette arbeidet for styrking av Kongsvingerbanen og Hovedbanen.
 • trafikksikkerhet

Kommunereformen

 

Sørum Venstre har ikke tatt stilling til om vi ønsker en kommunereform som innebærer å slå sammen Sørum med nabokommuner siden det i skrivende stund ikke foreligger noen konkrete forslag til nye kommunegrenser og organisering av den nye kommunen. Vi ønsker å være en konstruktiv og deltakende part i arbeidet med kommunereformen fordi vi mener at Sørums innbyggere må sikres:

 • gode kommunale tjenester,
 • nærhet til beslutningsprosesser som griper inn i folks hverdag, og
 • at det er folkevalgte representanter som styrer lokalsamfunnene, ikke byråkrater.

 

Miljø

 

Vi har alle et ansvar for å kutte utslipp, for å utvikle nye, og velge miljøvennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Venstre sentralt ønsker et grønt skattesystem som underbygger dette.

 

Miljøvern er summen av en rekke valg og handlinger fra enkeltmennesker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Venstre vil ha et samfunn der kloke valg blir prioriterte valg også på kommunenivå. Sørum Venstre mener at miljøhensyn skal veie tungt i alle kommunale vedtak.

 

Sørum Venstre vil derfor i kommende kommunevalgperiode arbeide for:

 • at fornybar energiforsyning velges i konsesjonsspørsmål
 • en grønnere energiforsyning i Sørum kommune,
 • bedre rammevilkår for etablering av grønne arbeidsplasser,
 • at sentrale myndigheter bidrar til å styrke offentlig kommunikasjon
 • at alle kommunens enheter under utarbeiding av budsjett pålegges å
 • utrede omlegging av energiforbruk fra fossilt brensel til fornybar energi,
 • utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap for egen enhet,
 • at der fossilt brensel ikke kan erstattes må man, utrede omlegging av prosessorganisering med sikte på redusert forbruk av energi,
 • å gjøre alle kommunale bygg klimanøytrale og etablere plussbygg der det er teknisk mulig,
 • at det utarbeides oversikt over og fremdriftsplan for de kommunale anlegg som krever utskifting og oppgradering,
 • å innføre gradert byggegebyr der det lønner seg å bygge lavenergiboliger,
 • å etablere energirådgivingskontor, og at
 • helhetlige grøntområder sikres, og overgangssonene mellom vann og grøntområder bl.a. langs Glomma bevares.
 • at miljøhensyn vektlegges tungt ved alle offentlige anbudsinnbydelser

 

Sørum Venstre ønsker at naturen i kommunen skal overlates til våre etterkommere i en bedre tilstand enn den er i dag.

Næringsutvikling og landbruk

For Venstre er små og mellomstore bedrifter ”ryggraden” i næringslivet. Det henger bl.a. sammen med at disse ansetter de fleste arbeidstakere, at det er nærhet mellom eiere og beslutningstakere og at de er fleksible stilt overfor store samfunnsendringer.

 

Vi vet at omstilling er nødvendig på alle nivåer i samfunnet når oljealderen tar slutt. Sørum kommune har mange fortrinn ved sin sentrale beliggenhet, ved store ressurser, ikke minst innen fornybar energi og landbruk, og ved sin kulturhistorie og sin unike natur. Rammene for en god næringsutvikling legges gjennom hvordan kommunen forvalter sine oppgaver, utvikler sine tettsteder og disponerer sine øvrige arealer.

 

Sørum Venstre vil

 • legge til rette for et landbruk som er til gode for både produsenter og konsumenter i Sørum,
 • gjøre Sørum til en god kommune å etablere bedrifter i, og
 • jobbe sammen med næringslivet for å sikre arbeidsplasser i Sørum.

Varm velferd når du trenger det

Kommunalt ansvar for helse, pleie og omsorg

 

For Venstre er tilrettelegging av et helhetlig og godt helsetilbud en av kjerneoppgavene som tilligger kommunens politiske og moralske ansvar. De kommunale tilbud på helseområdet må dekke behov i alle livets faser, og må derfor omfatte helsestasjoner for barn og unge, lavterskeltilbud innen psykiatri, rehabiliterings- og habiliteringsordninger og pleie og omsorgstjenester i hjem og/eller institusjon. Institusjoner må i hovedsak lokaliseres i Sørumsand og Frogner/Lindeberg.

Sørum Venstre vil i kommende periode kjempe videre for de sakene som har vært viktige for oss i inneværende periode, herunder behov for forebyggende arbeid og lavterskeltilbud blant annet gjennom tilsetting av kommunepsykolog, øket kompetanse om ernæring og om bruk av tvang og makt i institusjoner.

 

Sørum Venstre vil arbeide for

 • at eldre over 75 år en gang årlig skal få tilbud om besøk av pleie- og omsorgstjenesten der det gis informasjon om kommunens tjenestetilbud. Tilbudet skal omfatte kartlegging av eventuelle behov for tilrettelegging og bistand,
 • at kommunen støtter de frivillige institusjonene i deres arbeid på helse- og sosialsektoren. og bidrar til synliggjøre disse,
 • at psykisk helsevern styrkes ved at det opprettes psykologstilling(er) i kommunen
 • etablering av stilling for ernæringsfysiolog for styrking av forebyggende og behandlende arbeid med kosthold,
 • at planer for etablering av botilbud med tilstrekkelig støttefunksjoner blir gjennomført,
 • å opprettholde og ytterligere styrke innsats mot vold i nære relasjoner, og bruke konfliktråd i dette arbeidet,
 • etablering av sykehjem og omsorgsboliger i Sørumsand og på Frogner til erstaning for og styrking av tilbudene som i dag er på Sørvald, og utrede alternativ bruk for Sørvald
 • at barn og unge med særlige behov skal trives i Sørum kommune.

 

 

Kommunal økonomi- og organisasjonsstyring

 

Sørum Venstre mener at organisering av kommunens tettsteder, lokalisering og utvikling av næringsliv og offentlig kommunikasjon i nærhet av bosetning er vesentlig for bærekraftige lokalsamfunn. Gode løsninger på disse områdene er forutsetninger for de lokale, sosiale miljøer og for å løse oppgaver knyttet til naturens miljøutfordringer. Kommunens kjerneoppgave er å forvalte fellesskapets midler og gjennom det yte service til enkeltmennesker og næringsliv på en måte som fører til vekst og trivsel. Kommunen skal tilrettelegge rammene for utvikling av kommunen. Næringslivets og befolkningens oppgave er å utnyttte disse rammene og fylle dem med et konstruktivt innhold. Sørum Venstre vil at Sørum kommune skal

 

 • kommunens planer skal være klare og langsiktige,
 • kommunens saksbehandling skal være ryddig og forutsigbar,
 • saksbehandlingen skal være tjenesteytende, og samtidig ivareta fellesskapets ressurser,
 • stille tydelige forventninger og krav til administrasjonens profesjonalitet, effektivitet og ansvar.

 

Alle kommunens enheter har et særlig ansvar for å ”gå foran” i forbindelse med planlegging og restaurering av egen bygningsmasse og ved kommunen anskaffelser for øvrig. Prosjektering og lokalisering av kommunale tjenester må legges til tettstedene slik at de understøtter verdiskaping og næringsliv. Dialog mellom næringsliv som innovatør og aktør må innledes på så tidlig stadium som mulig i planprosesser for utvikling av tettstedene.

 

 

Eiendomsskatt

 

Sørum Venstre støtter ikke eiendomsskatt og vil fortsatt arbeide for at denne gradvis skal avvikles. En forutsetning for dette må være at kommunen kan løse sine kjerneoppgaver på en tilfredsstillende måte.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**