By- og tettstedsutvikling

En levende by

Horten by kan med fordel utvikle sentrumsområdet for mer trivsel og liv.

Venstre vil i perioden ha en knallhard prioritering av arbeidet med å skape en levende by. I aksen Lystlunden via torget til kulturkvartalet 37, skal prosjekter påbegynnes og gjennomføres slik at Horten sentrum virkelig blir levende. Dette vil øke både bosteds- og besøksattraktiviteten. Vi kan ikke vente i 10-20 år på havneområdene. Hortens befolkning fortjener et levende sentrum, og byen fortjener folk.

Derfor vil Venstre ha en storstilt utvikling av Lystlunden. Idrettsparken og byparken skal bli et grønt og aktivt hjerte mellom sentrum og Karljohansvern og mellom indre og ytre havneby.

Derfor vil Venstre etablere Storgatas nordlige del som et bystrøk. Folk tiltrekkes av folk, og for at sentrum ikke skal være folketomt etter kl 17, vil Venstre legge til rette for at dette byrommet prioriteres til servering og uteliv. I samme område vil vi at gående og syklende får forrang, men at biltrafikk ikke ekskluderes. Sambruk av gaten og en vilje til å gi serveringsvirksomhet mulighet til å bruke gateplanet til uteservering vil være viktige grep.

Derfor vil Venstre oppgradere Horten torg. Nedre del av torget (mot Torggården) etableres som et utstillingsrom hvor vi formidler alt kommunen har å tilby. Øvre del etableres som et fleksibelt rom som brukes til arrangementer, folkemøter og midlertidig kan brukes til grønne parkeringsplasser. Torget må også åpnes mot Apotekergata både fysisk og estetisk, slik at det etableres en naturlig bevegelseslinje mellom bystrøket og parken via torget.

Defor vil Venstre at den kommunale enheten som driver «Drømmen om Horten» videre etablerer seg i byrommet. Dette for at administrasjon og befolkning da får en mulighet til å samarbeide om utvikling av byen vår direkte. En slik etablering muliggjør også synergier som f. eks. utviklingen av Horten som scene- og festivalby. Vi mener at samlokalisering med et turistkontor i området Apotekergata/torget kan være en god idé.

Defor vil Venstre investere i å styrke Kulturkvartalet 37. Det er svært viktig at kulturskolen forblir i Horten sentrum. Dette er med på å skape liv og opplevelser. Samtidig vil Venstre styrke den selvorganiserte delen av kulturlivet, og legge til rette for at disse får enda bedre lokaler. Dette vil vi legge til rette for ved å utvikle Kulturkvartalet til en kulturarena som kan brukes av både den organiserte kulturskolen og av selvorganiserte innbyggere og lag.

Derfor vil Venstre at sentrale funksjoner legges til sentrum. Detaljhandel, kjøpesentre, kulturbygg og studentboliger er eksempler på dette.

Det er svært viktig for kommunen at Horten by får en bedre kobling mot Campus på Bakkenteigen. Venstre vil derfor satse på å få flere studenter bosatt i Horten sentrum. Dette vil vi gjøre ved å legge til rette for at det etableres minst 100 boliger for studenter i sentrum, samt at vi vil arbeide for at det etableres et nattbusstilbud mellom campus og Horten sentrum.

Venstre vil:

 • I hovedsak konsentrere nyetablering av handelsvirksomhet i Horten sentrum
 • At nye offentlige og private tjenestetilbud etableres så nært Horten sentrum som mulig
 • Være positive til å etablere en kunstisflate i Lystlunden
 • Arbeide for å etablere skatepark i Lystlunden / idrettsparken
 • Utvikle byparken etter linjene skissert i mulighetsstudiet «Drømmen om Horten»
 • At byparken skal være grønn, organisert og godt tilrettelagt for folks aktivitet
 • Knytte Hortenskogen, parken og sentrum sammen, slik at både mennesker, dyre- og planteliv trekkes mellom disse områdene via et sammenhengende grøntområde
 • At storgatas nordlige del (kulturkvartalet til torget) etableres som et bystrøk, hvor selve gaten blir et sambruksområde (shared space)
 • I samme del får serveringvirksomheter mulighet til å drive uteservering i gateplan fram til 02:00
 • Utvikle og fornye Horten torg
 • Legge til rette for midlertidig salgsvirksomhet, slik som salgsboder og ambulerende serveringsvogner i øvre del av Apotekergata
 • Investere i prosjektet Kulturkvartalet 37
 • At enheten «Drømmen om Horten» etablerer seg fysisk i byrommet i området Apotekergata/torget
 • Satse på Studentbyen Horten, deriblandt å arbeide for å etablere boliger for 100 studenter i Horten sentrum
 • Ha nattbuss til Bakkenteigen fra Horten sentrum
 • Legge til rette for ny aktivitet i det gamle redningsmuseet
 • Legge til rette for at Apotekergata bindes bedre sammen med gjestehavna
 • Ta nødvendige grep for å realisere et hotell i havna
 • Forskjønne havneområdene generelt og utvikle gjestehavnområdet spesielt

Museumsbydelen Karljohansvern

Venstre vil at Karljohansvern skal være et levende museumssted og et attraktivt trekkplaster for tilreisende. Ved siden av gode boliger og arbeidsplasser, er det viktig med aktiviteter som supplerer de mange muséene. Konserter, utstillinger, marked, og kaféer er gode aktiviteter i videreutvikling av miljøet.

Venstre vil:

 • At kommunen bruker eierskap på Karljohansvern for å bedre museums- og kulturtilbudet
 • Styrke arbeidet med å etablere Karljohansvern som en viktig kulturarena
 • Støtte lokalhistorisk senter

Kunstnerbyen Åsgårdstrand

Venstre vil være pådriver i utvikling av Åsgårdstrand som levende kunstnerby. Vi ønsker at stedet skal ivareta tradisjonen som møtested for kunstnere og formidle byens rike historie. Utvikling av Rådhuskvartalet, etableringen av Munchsenter og formidling av Edvard Munchs liv i Åsgårdstrand vil være viktige bidrag.

Venstre vil:

 • Realisere visjonen om Kunstnerbyen ved å utvikle Rådhuskvartalet, gamleskolen og bygningene i Rådstugata i samarbeid med andre aktører
 • Ta initiativ til etablering av et bymuseum i Rådhuskvartalet som også omfatter den gamle bystyresalen, som bør vernes som kulturminne
 • Sørge for nødvendig vedlikehold av rådhuset
 • Lage en ny reguleringsplan for Åsgårdstrand slik at Gamle Åsgårdstrands særpreg bevares
 • At kommunen legger til rette for etableringen av et Munchsenter
 • At driften av Galleri Ask videreføres i prosjektet kunstnerbyen
 • At driften av Munchs hus videreføres og inngår i formidlingen ved et Munchsenter
 • At det etableres en miljøavgift på gjennomgangstrafikk i Åsgårdstrand

Midgard – Borre nasjonalpark

Venstre vil være pådriver i utvikling av Borre nasjonalpark som levende vikingattraksjon. Venstre støtter søknad til UNESCO for å få nasjonalparken anerkjent som en del av verdens kulturarv. En klassifisering på verdensarvlisten vil gi mulighet for økt turisme, utvikling av kulturnæring, økt anerkjennelse og bidra i omdømmebyggingen for hele kommunen.

Midgard historisk senter er sentral for formidling av historien om området og en viktig del av turist- og kulturnæringen i Horten. Vi ønsker at Midgards attraksjonsverdi utvikles til å være et verdensarvsted verdig. Derfor vil vi arbeide mot nasjonale myndigheter slik at det bevilges penger over statsbudsjettet for å utvikle nasjonalparken til en internasjonal attraksjon.

Venstre vil:

 • At det skal bli bedre markert hvor parken og senteret ligger slik at det blir enklere å finne frem for besøkende.
 • At kommunen aktivt skal samarbeide med Midgard historisk senter for å skape god formidling av vikingearven i området.
 • Arbeide for at stat, fylkeskommune og kommune sammen planlegger et opplevelsessenter rundt vikingarven i fm UNESCO-søknaden

Aktive horten – friluft

En aktiv kommune med en aktiv befolkning skaper trivsel og god helse. I et folkehelseperspektiv er trivsel og aktivitet vesentlige bidragsytere til et godt liv. Derfor er det viktig at kommunen legger til rette for friluftslivet ved å satse på aktivitet og trivsel i uterommene.

Horten har natur, strender, grøntområder, boområder og friluftsområder som gir fantastiske og unike muligheter til et variert og meningsfylt liv i kommunen. Arbeidet med Hortens miljøkvaliteter skal forsterke Horten som en god kommune å bo og arbeide i.

I Horten har vi i umiddelbar nærhet til byen flere natur- og kulturperler som er utilgjengelige for allmennheten på grunn av forsvaret. Vi har et ønske om at deler av øyene til forsvaret gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Venstre vil:

 • Ruste opp strendene i kommunen. Varnestangen, Løvøya, Reverumpa, Møringa, Vollen, Rørestrand, Steinbrygga og badeparken i Åsgårdstrand defineres som prioriterte strender.
 • Samarbeide med Oslofjorden Friluftsråd om strandrydding, toaletter og tømming av søppelkasser
 • Få vann i de tørrlagte fontenene i kommunen
 • Oppgradere og styrke kyststien
 • Bevare, utvikle og merke friluftsområder/turstier
 • Binde sammen lysløypene mellom Skoppum og Nykirke
 • Verne Hortensmarka som viktig rekreasjonsområde
 • Etablere flere fiskeplasser med universell utforming
 • Tilgang til natur- og friluftsområdene skal være enkel og tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Vedlikeholde utsiktsposten på festningen
 • Fjerne den gamle hoppbakken ved Norli
 • Arbeide for allmenhetens tilgang til øyene på Indre havn

Transport og kommunikasjon

For å få til en bærekraftig kommune både miljømessig og sosialt, må man legge til rette for at folk kan leve livet sitt slik de ønsker, uten at dette går på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å gjøre det samme. Det er helt klart at vår bilbaserte levemåte går ut over våre etterkommeres frihet til å leve sine liv. Derfor er transport og kommunikasjon viktig. Det er når vi bygger bydeler, utvikler tettsteder, legger til rette for næringsområder og konstruerer infrastruktur vi kan stake ut en ny kurs. En kurs som leder til en bedre og mer bærekraftig framtid.

En levende by skapes når folk møtes. En bilbasert by inviterer ikke til samvær mennesker imellom, men til at man får ærendet gjort og så kjører hjem igjen. Derfor er transport og kommunikasjon også viktig for å legge til rette for «Levende Horten». Vi vil ha et bysentrum som prioriterer mennesker, ikke biler.

Venstre vil:

 • At bilparkering i sentrum begrenses til et visst antall avgiftsbelagte plasser med høy sats (kort tid, maks 1 time). Hovedregel er parkering med lavere miljøavgift og gratis parkering kun på oversiden av Storgata
 • At heldagsparkering i sentrumskjernen avgiftsbelegges med høy sats, heldagsparkering utenfor sentrumskjernen avgiftsbelegges med lavere sats.
 • At busstilbudet mellom Åsgårdstrand/Borre/Horten og Skoppum stasjon styrkes gjennom matebusser med korrespondanseplikt med toget, slik at jernbane-buss er et godt alternativ til biltransport for innbyggere, studenter og arbeidstakere i hele Horten
 • At kollektivtransport mellom ferge, tog og kommunesentraene er mest mulig effektiv og sømløs
 • Utvide bybusstilbudet i Horten med flere avganger og mindre busser
 • Ha ny jernbanetrasé for Vestfoldbanen med stasjon på Skoppum Vest
 • At det skal være lett å bruke sykkel i hele kommunen og at sykkelveier skal sikre trygg fremkommelighet mellom sentrum og tettstedene
 • Få på plass godt tilrettelagte hovedsykkelveier inn mot Horten sentrum; fra Åsgårdstrand/Borre til sentrum, fra Nykirke/Falkensten til sentrum og gjennom Horten sentrum. Syklister på hovedsykkelveinettet skal i hovedsak være adskilt fra gående.
 • Utvide bysykkeltilbudet med leiestasjoner på hensiktsmessige steder
 • Jobbe for at Vestfoldbyen inkluderes i bymiljøavtalene
 • Arbeide for bedre trafikksikkerhet på fylkesveien gjennom Åsgårdstrand og en avlastningsvei på lang sikt.
 • Utvikle et regionalt/lokalt trafikknutepunkt i forbindelse med jernbanen med plass til fremtidsrettet infrastruktur, boligområder, næringsområder og stor innfartsparkering

Arealpolitiske prinsipper

I vårt arealpolitiske arbeid forøvrig vil følgende prinsipper være retningsgivende:

Venstre vil:

 • Ha et balansert boligtilbud med varierte, mangfoldige bydeler hvor alle kan finne sin plass
 • At Horten skal fremdeles ha et hagebypreg der det grønne er et viktig element
 • At jordvern skal vektlegges
 • At strandsonen i hele kommunen skal være allmen tilgjengelig
 • At markagrensen ikke bare beholdes, men utvides til å inkludere friområdene Brårudåsen og Røreåsen
 • At biologisk mangfold vektlegges
 • At åpenhet mot fjorden er et førende prinsipp
 • At det opprettholdes grønne lunger mellom tettstedene
 • At estetiske faktorer skal i større grad legges til grunn når utbyggingsprosjekter skal reguleres
 • Verne Borreskåla og beskytte de høyproduktive jordene rundt Adal, Åsgårdstrand og Nykirke
 • Gå i mot omreguleringer i områdene mellom Borreparken og Åsgårdstrand øst for raet
 • Etablere buffersoner rundt Borrevannet og Adalstjern
 • Fortette i sentrum og eksisterende tettsteder

Horten 2030

Selv om et program kun er styrende i 4 år, er dette et alt for kort perspektiv når man tenker byutvikling. Dette er Venstre svært klar over. I dette kapitlet ser vi derfor lengre framover, slik at våre konkrete punkter for neste 4-årsperiode henger sammen med en mer langsiktig tankegang.

I 2030 bor det sannsynligvis opp mot 35.000 innbyggere i Horten kommune. Dette betyr at prinsipper for bruk av arealer, utviklingstrekk, vekst og bærekraft må etableres allerede nå.

Venstre vil:

 • At Lystlundens grønne preg strekker seg ut til sjøfronten og avsluttes med en bystrand i ytre havn
 • At ytre havneby etableres som et område for bolig og næring
 • By og tettsteder utvikles som selvstendige enheter med LNF-områder som grønnstruktur mellom stedene
 • Si nei til fast forbindelse slik den er skissert i KVU. Gode og miljøvennlige ferger ivaretar dette. Venstre er åpne for å vurdere en fast fremtidig forbindelse over fjorden basert på en jernbaneløsning. I et generasjonsperspektiv vil det la seg gjøre å bygge ned barrieren Oslofjorden i dag er, men på en miljø- og klimavennlig måte
 • Etablere en ringvei for sykkel som i tillegg til etablert og prosjektert vei inkluderer trasé fra Åsgårdstrand til Skoppum, fra Sentrum til Nykirke og fra Skoppum til Nykirke

Arbeide for at nye bydeler skal etableres som miljøbydeler som er utslippfrie og fremtidsrettet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**