Helse og omsorg

En god helse er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir mennesket økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar mennesker med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige mennesker med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre. Venstre vil ha spesiell oppmerksomhet overfor mennesker med omfattende omsorgsbehov og som ikke evner å tale egen sak. Horten vil på lik linje med mange norske kommunen ha store utfordringer i forhold til både folkehelse og eldreomsorg i fremtiden. De som trenger samfunnets hjelp til et verdig liv, skal få det.

Eldreomsorg

Alle som trenger omsorg skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et omsorgsbehov. Egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet, og vil redusere behovet for institusjonsplasser.

For de som opplever omfattende helsesvikt, er sykehjem et godt og nødvendig tilbud. Venstre vil styrke sykehjemstilbudet i Horten ved å øke grunnbemanningen og styrke den medisinske kompetansen ved sykehjemmene. Vi vil at hvert sykehjem skal spesialisere seg innenfor hvert sitt fagfelt. Disse fagfeltene omfatter blant annet rehabilitering, aldersdemens, alderspsykiatri og lindrende behandling av døende mennesker. På denne måten kan kommunen utvikle tjenester ved det enkelte sykehjem i stedet for å bruke spesialhelsetjenesten. Videre ønsker Venstre å være en pådriver i bruk av velferdsteknologi.

Videre mener Venstre at sykehjem bør ha akuttplasser, slik at mennesker som har behov for snarlig plass slipper å stå i kø.

Venstre vil:

 • Øke antall sykehjemsplasser
 • Øke grunnbemanningen ved sykehjemmene
 • Styrke den medisinske kompetansen ved sykehjemmene
 • At sykehjemmene får spesialkompetanse innenfor egne fagfelt
 • Ha akuttplasser ved sykehjemmene
 • Styrke kompetansen både ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten
 • Utvikle tilbud om velferdsteknologiske løsninger som en del av omsorgstjenestene
 • Brårudåsen skal opprettholdes som et rehabiliterings og lindrende senter
 • Styrke pårørendesatsingen i kommunen

Legevakt

Nærhet og tilgjengelighet er en vesentlig del av et godt legevakttilbud. Legevakten i Horten har rundt 17.000 mennesker i umiddelbar nærhet, og 27.000 i sitt nedslagsfelt. Dette er mer en nok mennesker til å forsvare et eget og nært legevakttilbud. Alternativet med å samlokalisere til sydvest-siden av Tønsberg gir en klar forverring av tilgjengeligheten. Derfor mener Venstre at det er en god prioritering å beholde legevakten i Horten sentrum.

Venstre vil:

 • Beholde legevakten i Horten

Utviklingshemmede

Utviklingshemmede har rett til å leve et så normalt liv som mulig. Undersøkelser viser at utviklingshemmede i dag har dårligere livs- og arbeidsvilkår enn før reformen HVPU reformen i 1991.

Venstre vil at utviklingshemmedes rett til eget liv skal respekteres i Horten kommune, og at det skal legges til rette for løsninger for bolig, arbeid og fritid som gir utviklingshemmede muligheter til å leve normale og fullverdige liv.

Venstre vil:

 • Gi utviklingshemmede et bedre og mer fullverdig botilbud hvor det er aksept for deres rett til å velge hvor de vil bo
 • At grunnbemanningen i døgnbemannede boliger økes der det er behov
 • At rammene for utviklingshemmede som bor hos pårørende/foreldre styrkes
 • Gi et mer målrettet dagtilbud ved å gi tilbud om mer variert aktivitet
 • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
 • La flere med omfattende oppfølgingsbehov få tilbud om tilrettelagt arbeid
 • Styrke avlastningstilbudet

Rus

Venstre vil arbeide for at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov tas på alvor. En god politikk på dette området vil bety et bedre liv for både rusavhengige og deres familie. Dette vil også dempe konfliktnivået i forholdet mellom rusavhengige og samfunnet rundt. I dag er behandlingsapparatet fragmentert, og ansvaret for den enkelte delt mellom primærhelsetjensete og spesialisthelsetjeneste. Videre kommer det et press fra statlig hold om statlig koordinering og oppfølging.

Venstre mener at mest mulig omsorg skal være der du bor, altså i kommunen. Det bør etableres kommunale sentre for mottak og oppfølging (MO), med ansvar for å samordne poliklinisk behandling, bolig og rehabilitering, samt innleggelser i døgnbehandling. Hver bruker skal ha en fast kontaktperson. Brukerne må ha et botilbud tilpasset deres situasjon, samt et boligteam for oppfølging. Brukere skal ha muligheten for og stimuleres til å utnytte sin restarbeidsevne. Venstre vil legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom eller unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker.

Venstre er opptatt av å gi en så sømløs tjeneste som mulig slik at disse ikke blir en kasteball i det offentlige systemet.

Venstre vil:

 • At Horten kommune skal utvikle tjenester innenfor rusfeltet i tråd med statlige føringer som ligger i samhandlingsreformen
 • Styrke råd- og veiledningstjenesten for unge rusmisbrukere
 • Gi brukere faste kontaktpersoner i møte med det offentlige
 • Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig
 • Etablere lavterskel aktivitetstilbud for ungdom og unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer i kombinasjon med psykiske og sosiale vansker
 • En ytterligere styrking av utekontakten
 • Brukerne må ha et botilbud tilpasset deres situasjon
 • Videreføre prosjektet knyttet til eldre og rus (HELGA)
 • Styrke kompetansen knyttet til vold i nære relasjoner

Psykisk helsevern

Psykiske lidelser kan sees på som en folkesykdom i Norge. Konsekvensene er store for både enkeltmennesker, familien og samfunnet som sådan dersom en person ikke får nødvendige hjelp på et tidlig tidspunkt. Spesialisthelsetjenesten har knapt med kapasitet, og for mennesker med begynnende psykiske lidelser, er prosessen både tung og tidkrevende. Tilgang til rask psykologhjelp avhenger ofte om du er i stand til å dekke kostnadene selv. Dette vil si at ressurssterke mennesker kommer fortere tilbake fra sykdom enn andre. Dette er en urettferdighet i systemet Venstre ønsker å sette fokus på.

Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv.

Venstre vil:

 • Sikre psykologtjenesten i Horten kommune
 • Satse på forebyggende og behandlende tilbud for barn og unge
 • Opprettholde og styrke lavterskeltilbudet Losen
 • Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig
 • Innføre reell brukermedvirkning som styrende prinsipp i arbeidet med psykisk helse
 • Horten kommune skal utvikle tjenester innenfor psykisk helse i tråd med statlige føringer som ligger i samhandlingsreformen

Mestring og muligheter

Venstre tar på alvor at det i vårt samfunn finnes mennesker som ikke deltar på lik linje med andre. Dette er mennesker med svak tilknytning til arbeidsliv og skole. Det er eksempelvis de som droppet ut av skolen og som ikke finnes blant de arbeidssøkende. Eller de som har en utdanning men som er svakt integrerte på arbeidsmarkedet og som veksler mellom midlertidige jobber og arbeidsløshet.

Vi vet også at denne livssituasjonen har en tendens til å «gå i arv». For Venstre viktig at dette mønstret brytes. Dette betyr at vi må legge til rette for helhetlige og koordinerte tjenester når det gjelder utdanning, arbeid, bolig og/eller andre ytelser.

Venstre vil:

 • Gi ungdom og unge voksne et helhetlig og koordinert tilbud
 • Alle skal på et tidlig tidspunkt avklares med tanke på utdanning, arbeid og/eller andre offentlige ytelser
 • ke kunnskapen om og bruken av offentlige virkemidler
 • At det etableres en mentorordning
 • Etablere et tverrfaglig samarbeidsutvalg for å kvalitetssikre rask igangsetting av tiltak
 • Etablere et forpliktende samarbeidet med næringslivet for å tilrettelegge for bl.a praksisplasser/tiltaksplasser
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**