Skolestruktur – feilslått prosess

Foto: Verdalingen

Skolestruktur – feilslått prosess?

Det er flere grunner til at rådmannen nå foreslår nedleggelse av Volden skole, Garnes skole og Ness skole i Verdal. I tillegg foreslås det at det også skal vurderes sammenslåing av Leksdal skole og Stiklestad skole på et senere tidspunkt.

• For det første gikk AP inn for utbygging av Verdalsøra barne- og ungdomsskole med en kostnad som lå langt over det rådmannen tidlig i prosessen uttalte var bærekraftig. Skolen i Vuku er restaurert, men det påløp svært store uforutsette kostnader. Til sammen gir dette store merutgifter i form av renter og avdrag.

• Rådmannen har fått politisk tilslutning til å utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett. Slik rapport er utredet. Rapporten sammen med rådmannens forslag til bl.a. nedleggelser av skoler, er sendt på høring med frist 16.03 og skal behandles politisk i april.

• Rapporten beskriver store etterslep når det gjelder vedlikehold av skolene og beskriver bl.a. elevtall – også endringer framover, klassetall og antall lærere på den enkelte skole. I alt 14 alternativer for endringer er beskrevet.

• Kommunens inntekter fra staten er bl.a. basert på barnetallet i kommunen. Statistikken viser at vi grovt sett kan si at grunnskolen fra 2009 – 2013 ble redusert med 100 elever og fra 2014 – 2019 med ytterligere 100 elver. Derved vil inntektene fra 2014 til 2019 gå ned med ca. 10 mill pr år.

Ut ifra disse økonomiske forhold har rådmannen laget sin konklusjon om nedlegging av 3 skoler og sagt at det også må vurderes ytterligere nedleggelse av en skole. Dette gjør han uten å se på helheten og uten å diskutere skolens betydning for lokalsamfunnet. Venstre mener at kun økonomi ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for en slik konklusjon. Rådmannen burde dessuten ha ventet til alle høringsuttalelsene er kommet inn og gjort sine vurderinger også ut ifra foreldrenes uttalelser.
Verdal skole
Når flertallspartiene Ap/Krf i tillegg går ut i avisene og freder alle skoler i 4 år, blir skoledebatten lagt død – igjen. Ap/Krf tror de har skutt gullfuglen og sikret flertall ved valget, men har de det? Vi mener at de gjennom sitt utspill, lenge før høringsfristen for foreldreutvalgene er gått ut, har redusert et stort engasjement som burde vært tatt vare på. Vi mener det ikke er grunn til å takke disse partiene for at engasjementet ”må legges på is” enda noen år. Utryggheten er allerede skapt av rådmannen og alle vet at forslaget om nedlegging vil komme igjen i slutten av ”fredningsperioden”.

I Venstre mener vi at det burde ha vært lagt opp til en helt annen saksgang. Vi burde først fått en grundig vurdering av skolens plass i det enkelte lokalmiljø. I en slik vurdering skulle det også vært invitert til en diskusjon om klassestørrelse, lærertetthet, og fordeler/ulemper for elevene å gå på en fådelt skole i forhold til fulldelt skole. Også tilrettelegging for boligbygging i kretser med små skoler og en vurdering av om det virker positivt eller negativt for bosettingen at skolen er fådelt, burde vært med.
Venstre ønsker å opprettholde skolestrukturen og tror at en strukturdebatt hvor alle element er vurdert, ikke kun økonomi, ville ha gitt en slik konklusjon. Det er beklagelig at rådmann og Ap/KrF ikke har bidratt til en slik brei diskusjon i nært samarbeid med de som berøres. Hadde vi tatt oss tid til det tror vi at konklusjonene kunne ha stått seg i mange år framover, i stedet for et fredningsvedtak som kun gjelder i 4 år.

Verdal, 23.02.2015 Bjørn Hojem, leder i Verdal Venstre
Brita Kleven Thorsvik, gruppeleder i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**