Uttalelse fra årsmøtet – Fættaskogen og utvidelse av næringsareal

Verdal Venstre har i flere år vært opptatt av at Fættaskogen bør bestå som en grense mellom industriområdet og bebyggelsen, landbruks og friområdene på Fætta. Årsmøtet diskuterte denne saken igjen og ble enige om å sette fokus på dette nok en gang.

Vi er uenige i kommunestyrets vedtak om at Verdal industripark fortrinnsvis må utvides sørover med den begrunnelsen at vi har et stort ubenyttet område på Ørin Nord som skal benyttes til industri og næringsvirksomhet i første omgang,

Verdal Venstre mener at det må sees helhetlig på området når det skal utvikles videre og ikke bare på den sørlige delen. Hva består ledige arealer av i dag og i hvor stor grad utnyttes området effektivt nok i forhold til arealbruk for plasskrevende industri og andre næringer. I tillegg mener vi at Verdal kommune bør utøve press ovenfor NTE for å gjøre noe med høyspentledningen som går igjennom området for å frigjøre mer plass.

Vi mener at man bør slutte å se sørover i utvidelsen av areal og bevare det lille som er igjen av skogen på Fætta. Et område som er viktige for folket som bor i nærheten og for innbyggerne for øvrig til rekreasjon. Grønne lunger i nærområdet er viktige for bolyst og rekreasjon. Det gjenværende skogbeltet bør bestå som en naturlig grense mellom industriområdet og bebyggelsen/landbruksarealet på Fætta

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**