En arbeidsmiljølov tilpasset folks hverdag

Sveinung Rotevatn
Foto: Anne Solsvik

Venstre og Krf har i dag inngått en avtale med regjeringspartiene om endringer i arbeidsmiljøloven. – Jeg er fornøyd med at vi har fått til en avtale som sikrer både trygghet og fleksibilitet i arbeidsmiljøloven, og gjør den mer tilpasset folks hverdag, sier Sveinung Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I avtalen åpnes det for en generell adgang til midlertidige ansettelser inntil 12 måneder, samtidig som makslengden på midlertidige ansettelser reduseres fra 4 til 3 år (med unntak for sammenhengende prosjektstillinger). Ordningen skal evalueres, for å sikre at den fungerer etter hensikten.

Viktig gjennomslag

– Å korte ned tiden på midlertidige ansettelser er et viktig gjennomslag som Venstre har arbeidet for i mange år. Midlertidig ansettelse kan være en god vei inn i arbeidslivet for mange, for eksempel nyutdannede, innvandrere og mennesker med funksjonsnedsettelser. Men midlertidigheten kan ikke vare for lenge. Avtalen gir småbedrifter i en vekstfase mulighet til å ansette flere uten å ta for stor risiko, samtidig som veien til fast ansettelse blir kortere, sier Rotevatn, som har ført forhandlingene på vegne av Venstre.

– Å korte ned tiden på midlertidige ansettelser har Venstre arbeidet for i mange år. Midlertidig ansettelse kan være en god vei inn i arbeidslivet for mange, men kan ikke vare for lenge.

Sveinung Rotevatn

– Arbeidslivet har gjennomgått store forandringer siden arbeidsmiljøloven ble innført. I dag ønsker mange seg muligheten til å tilpasse arbeidsdagen til familielivet, for eksempel ved å jobbe lengre noen dager og ha helt fri andre dager. Gjennom denne avtalen utvider vi muligheten til å inngå lokale avtaler om arbeidstid, uten å endre bestemmelsene om maksimal arbeidstid gjennom året, sier Rotevatn.

Økt fleksibilitet

Avtalen innebærer at den maksimale arbeidstiden pr. dag gjennom individuell avtale blir 10 timer (mot 9 timer i dag). Ved lokal avtale med tillitsvalgt i virksomheter bundet av tariffavtale blir makstiden 12,5 timer (10 timer i dag). Det skal legges særlig vekt på arbeidstakers helse og velferd når slik avtale inngås. Loven blir også endret slik at den maksimale alminnelige arbeidstid per uke ved individuell avtale blir 50 timer (48 timer i dag). De øvrige arbeidstidsbestemmelsene blir ikke endret. Regjeringens forslag om å utvide arbeidsgiveres adgang til å pålegge arbeidstakere å jobbe overtid gjennomføres ikke.

– Om vi skal beholde dagens velferdsnivå for fremtidige generasjoner, er det nødvendig med et moderne arbeidsliv hvor flest mulig deltar. Derfor ønsker Venstre økt fleksibilitet og økt trygghet.

Sveinung Rotevatn

– Om vi skal beholde dagens velferdsnivå for fremtidige generasjoner, er det nødvendig med et moderne arbeidsliv hvor flest mulig deltar. Derfor ønsker Venstre økt fleksibilitet og økt trygghet. Det har vi fått gjennomslag for i denne avtalen, sier Rotevatn, og understreker at likhet for loven har vært et sentralt prinsipp for Venstre i forhandlingene.

Sveinung Rotevatn på pressekonferanse om ny Arbeidsmiljølov
Sveinung Rotevatn presenterte enigheten om ny Arbeidsmiljølov sammen med de andre borgerlige partiene

Færre midlertidige ansettelser i staten

– I dag er det store forskjeller på hvordan midlertidige ansettelser praktiseres i statlig og privat sektor. Det er ingen grunn til at folk skal gå år etter år i vikariater i universitets- og høyskolesektoren, bare fordi de er underlagt et annet regelverk. Jeg er derfor veldig fornøyd med at det er flertall for å gi lovutvalget som skal vurdere tjenestemannsloven et utvidet mandat, med sikte på å redusere antall midlertidige stillinger i staten, sier Rotevatn.

Bedre varslervern

Venstre har også fått gjennomslag for å styrke varslervernet. Samarbeidet mellom relevante tilsyn skal styrkes for å bedre informasjonen om rettigheter og plikter for alle involverte parter. Partiene er enige om at varslingsrutiner bør bli et obligatorisk krav, og at loven bør presisere et minstekrav til varslingsrutinenes innhold.

– Varslere spiller en helt sentral rolle i å avdekke uakseptable forhold på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Jeg er veldig fornøyd med at vi kommer med konkrete tiltak for å styrke varsleres vern.

Sveinung Rotevatn

– Varslere spiller en helt sentral rolle i å avdekke uakseptable forhold på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig, noe som blant annet er aktualisert gjennom den nylige tildeling av Fritt Ords pris til Robin Schaefer og Jan Erik Skog. Jeg er veldig fornøyd med at avtalen inneholder konkrete tiltak for å styrke varsleres vern, slik Venstre har tatt til orde for, avslutter Rotevatn.

Les mer: Venstre om arbeidsmiljø

Sveinung Rotevatn
Sveinung Rotevatn

Andre momenter i avtalen

  • Oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år
  • Ingen økning i pålagt overtid (dagens bestemmelser om maksimal overtid 10 timer pr. uke og 25 timer pr. måned beholdes)
  • Regjeringens forslag om at det ukentlige fridøgn minst hver sjette uke faller på en søn- eller helligdag endres til hver fjerde uke
  • Det innføres en lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det skal ikke opprettes særskilte rapporteringskrav i forbindelse med lovfestingen, og det skal legges opp til færre formelle prosedyrekrav enn hva proposisjonen beskriver. Det skal være opp til kommunene hvordan den vil organisere aktiviseringen og oppfølgingen av den enkelte. Kommunale merkostnader skal kompenseres fullt ut.
  • Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at antall midlertidige ansatte ikke overstiger 15 % av arbeidstakerne i virksomheten.
  • Økt forskningsinnsats når det gjelder bruk av overtid i arbeidslivet.
  • Fjerning av straffansvar for kapitler og bestemmelser i loven hvor straff ikke er hensiktsmessig, heving av strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven og innføring av et medvirkningsansvar for brudd på allmenngjøringsloven

Hele avtalen mellom de borgerlige partiene kan lastes ned her (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**