Sande Venstres valgprogram – Kultur og idrett

Foto: Lisa Kara Frøyland

I Sande er det et godt tilbud for alle aldersgrupper. Det er stort utvalg av aktiviteter innenfor idrett, musikk, kultur og friluftsliv. Fra et folkehelseperspektiv er det avgjørende å stimulere til et mangfold av aktiviteter slik at flest mulig kan delta. Fysiske og sosiale aktiviteter fører til en bedre helse for den enkelte.

Kultur

Kunst og kultur har egenverdi. Venstre vil satse både på talentene og bredden innen alle felt, om det er billedkunst, musikk, dans eller andre kulturuttrykk. Alle skal ha muligheter for gode kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn.

Venstre vil:

 • Prioritere kulturtilbud til barn og unge
 • Utvikle arenaer for dem som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter
 • At kulturen skal ha plass til både profesjonelle og amatører
 • Se på muligheter av brannsikring av ”Fjøset” på Prestegården
 • Ha et godt samarbeid og en tett dialog med Sande Kulturråd

Kulturskolen

Kulturskolen er en viktig aktør i barn og unges oppvekstmiljø og utdanningsløp. Den er en inngangsport til de estetiske fagområdene og den viktigste arenaen for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk. Kulturskolen er samtidig viktig for å dyrke frem talentene. Venstre vil styrke kulturskolen slik at barn og unge som ønsker det får plass til en overkommelig pris. Venstre vil oppfordre til mangfold, kvalitet og aktualitet i tilbudet og vi vil tilrettelegge for gode lokaliteter.

Venstre vil:

 • Arbeide for kulturskole for alle gjennom et antall friplasser til vanskeligstilte barn
 • Sørge for at kulturskolen forblir samlet når kulturskolen skifter lokaler
 • Styrke samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole

Fritidsklubber

Venstre er forkjemper for sosiale arenaer som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Fritidsklubbene tilbyr organiserte fritidsaktiviteter og gir ungdom muligheter og mestring og er holdningsskapende blant annet ved å motvirke rus, rasisme og vold. Venstre mener at barn og unge må ha mulighet til å være selvorganiserte og skape sin egen ungdomskultur. Venstre vil at kommunen skal ha en aktiv tilretteleggerrolle i dette arbeidet.

Venstre vil:

 • Styrke den religionsnøytrale kommunale ungdomsklubben
 • Gå i dialog med ungdomsklubber i privat regi for å bedre tilbudet til kommunens ungdommer
 • Bidra til å skape et tolerant og inkluderende ungdomsmiljø

Idrett og fysisk aktivitet

Bedre folkehelse er en kvalitet for samfunnet som helhet. Godt tilrettelagte muligheter for fysisk aktivitet er viktig for å bygge opp folks mestringsevne, selvtillit og psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig å legge til rette for både organisert og selvorganisert fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

Venstre vil:

 • Ha et godt samarbeid og tett dialog med idrettsrådet
 • Samarbeide med næringsliv, boligbyggelag og andre om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg
 • Kommunen bør bistå ved søknader om spillemidler

Bibliotek

Bibliotekets oppgave er å være et lokalt kraftsenter for demokrati, opplysning og ytringsfrihet. Bibliotekene skal være et sted som fremmer leselyst og kunnskapshunger, og fungerer som samlingspunkt for folk i alle aldre. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er godt utstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert personale.

Biblioteket skal ikke bare sikre tilgang til et bredt spekter av informasjon, kunnskap, litteratur- og kulturopplevelser, men også aktivt formidle disse ressursene. Ved å løfte bibliotekene som debattarena, og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og kulturfeltet åpnes for flere mennesker.

Venstre vil:

 • Styrke biblioteket som en møteplass og integreringsarena for alle i kommunen
 • Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena
 • Arbeide for at biblioteklovens krav til bibliotekenes samfunnsoppdrag kan innfris
 • Opprettholde et biblioteket i sentrum som er åpent alle hverdager

Gode rammer for frivillighet

Frivillighet bidrar til et samfunn der enkeltpersoner kan delta etter sine egne forutsetninger, til beste for seg selv og andre. Kommunen skal motivere til frivillighet ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk. Venstre mener det er viktig å synliggjøre frivillig innsats, gi det et ansikt, øke status og gi anerkjennelse for at frivillig arbeid er en solid bærebjelke i vårt nærmiljø. Mer frivillighet og engasjement gjør kommunen vår til et bedre sted å bo.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for et aktivt frivillighetsarbeid i Sande
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**