Sande Venstres valgprogram – Om Venstres politikk

Foto: Sande Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. Liberal politikk handler om frihet for den enkelte kombinert med ansvar for hverandre. Mennesker er frie og likeverdige, og har evner til å skape når de får muligheter til å utfolde seg. Liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnslivet, og at relasjonene mellom mennesker bygger på toleranse og respekt uansett sosial, kulturell eller etnisk bakgrunn. Dette plasserer Venstre i sentrum av norsk politikk, hvor vi forener det beste fra begge sider i politikken.

Venstre ønsker et enklere, nyskapende og bærekraftig Norge. Gjennom våre fire politiske satsingsområder, miljø, skole, sosialt ansvar og småbedrifter vil Venstre skape en et samfunn som er rustet for fremtidens utfordringer. I lokalpolitikken i Sande vil vi ha disse satsingsområdene som bakgrunn for vårt arbeid. Vi vil videreføre våre lokale prioriteringer som setter barn og unges oppvekstkår i sentrum, og som prioriterer kommuneutvikling ut fra hensyn til miljø, historie og trivsel.

Venstre vil være et korrektiv til høyresidens forkjærlighet for utvikling styrt av pengemakt, og den sosialistiske sidens forkjærlighet for byråkratiske løsninger og ensretting. Venstre ønsker et samfunn der man søker enkle og fornuftige løsninger.

Venstre i Sande vil foran kommunevalget i 2015 ha følgende målsettinger for sin politikk:

  • Kommunen skal bygge på åpenhet, effektiv tjenesteyting og god service
  • Folkestyret skal baseres på folks aktive deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. Vi vil ikke ha et tilskuerdemokrati, der makten samles på stadig færre hender i politikk og administrasjon
  • Kompetanse og kunnskap er nøkkelen til en god framtid. Venstre vil satse på kvalitet i skolen, der eleven skal stå i fokus. Gode læringssituasjoner er viktigere enn skjemaer og rapporter
  • Kommunen skal gi folk rammer for et godt liv i alle livets faser, og legge til rette for en enklere, tryggere og mer fleksibel hverdag for alle, også de med særlige pleie- og omsorgsbehov
  • Kommunen skal preges av satsing på kultur, hvor støtte til det frivillige initiativ og dugnadsånd må prioriteres
  • Kommunen skal ha en aktiv næringspolitikk, kulturpolitikk og miljøpolitikk, og derigjennom bidra til en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet
  • Sande skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. En bygd i vekst stiller store krav til gode løsninger. Vekst og utvikling må ta hensyn til vår kulturarv og svært gode landbruksjord
  • Sande skal redusere lokale CO2 utslipp
  • Jobbe for at innbyggerne i Sandes interesser innen demokrati og tjenesteyting blir best mulig i en ny kommunestruktur
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**