Sande Venstres valgprogram – Oppvekst

(Foto: Dreamstime.com)

Barn og unge er vår felles fremtid. Venstre vil satse på barn og unge gjennom et godt oppvekstmiljø, trygge barnehager og en skolehverdag som setter den enkelte eleven i fokus. For Venstre er det å sikre barn et godt utdanningstilbud av høy kvalitet avgjørende.

Sandes økte fokus på skolen har gitt frukter. For Venstre er det viktig å videreføre arbeidet med å skape best mulig forutsetninger for den enkelte elev. Alle har skal ha rett til å nå sitt potensial. I den økonomisk utfordrende situasjonen Sande befinner seg i, vil Venstre prioritere skolen. Dette må gjøres ved å forvalte ressurser smart.

Læreren i fokus

Læreren er skolens viktigste ressurs og dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Gjennom etter- og videreutdanning vil Venstre gi lærerne i Sande mulighet til å utvikle sin kompetanse. God klasseledelse er lærerens nøkkel til å kunne se den enkelte elev. Venstre vil sørge for at lærerens tid først og fremst brukes sammen med eleven, og at rapportering og byråkrati begrenses til det som er nødvendig.

En god skole trenger dyktig og inspirerende skoleledelse. Venstre vil gi lokale skoleledere tillit gjennom større pedagogisk frihet, men sette krav til kompetanse innenfor ledelse.

Venstre vil:

 • Styrke tilbudet om etter- og videreutdanning
 • Tilby kursing i pedagogikk til ufaglærte ansatte i skolen
 • At rektorene fokuserer på viktigheten av god klasseledelse
 • Beholde lærere med lang og viktig erfaring gjennom seniortiltak
 • Redusere skjemaveldet ved å forenkle rutinene for rapportering i skolen
 • Øke tilgjengeligheten til helsesøstre
 • At alle rektorer i Sande skal ha formell skolelederkompetanse

Barna i fokus

Skole og barnehage er først og fremst til for barnets skyld. Både barnehagetilbudet og skolen må bli mer tilpasset den enkeltes behov. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, samtidig som vi har ambisjoner for hver eneste elev. Venstre vil ha en skole for læring og kreativitet.

Venstre vil at hver enkelt elev skal sees, og utfordres på sitt ferdighetsnivå. Det er svært viktig at det på et tidlig tidspunkt gjennomføres tiltak som hjelper alle elever til å henge med i basisfagene.

Samtidig har noen elever spesielle talent. Elever med særlige ferdigheter i et eller flere fag bør få tilbud om en skolehverdag tilpasset deres ferdighetsnivå. Tilpasset opplæring må utfordre hver elev til å få ut sitt beste. Venstre vil at alle elever skal få en list å strekke seg etter.

Gjennom å styrke praktiske og relevante valgfag på ungdomsskolen gis elever mulighet til å oppleve mestring og utvikle sine praktiske ferdigheter. Ved å samarbeide med næringslivet kan praktiske valgfag videreutvikles og gjøres mer lærerike og relevante.

Venstre vil:

 • Sørge for at alle elever får opplæring tilpasset sitt nivå
 • Forbedre koordineringen mellom barnevern, skolehelsetjeneste og skole rundt en enkelte elev, for å fange opp elever med utfordringer
 • Ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for skolene
 • Bruke de muligheter teknologi gir til å tilpasse opplæringen og bedre læringsutbyttet, uten at den virker distraherende
 • Bruke nivådeling i enkeltfag der det er hensiktsmessig, men beholde klassen som den viktigste arbeidsenheten i grunnskolen
 • Styrke praktiske valgfag på ungdomsskolen
 • Innføre et talentprogram der barne-, ungdoms- og videregående skole samarbeider om å gi talentfulle elever et tilpasset opplegg
 • Gi elevene større mulighet til å ta fag på høyere nivå
 • Invitere næringslivet til et samarbeid om praktiske valgfag
 • Sikre elevene et godt leirskoletilbud

En trygg skolehverdag

Det er skolens og lærerens ansvar at eleven trives, og at læringsmiljøet oppleves som positivt. Det skal være et godt miljø både inne og utendørs. Skolene skal ha et godt psykososialt miljø, uten mobbing og diskriminering. Skolen må settes bedre i stand til å ta dette ansvaret, og sikre rettighetene til både mobbeoffer og mobber. Det er viktig at det gode arbeidet som er startet i skolene videreutvikles.

Sandeskolen må tilrettelegge for økt fysisk aktivitet blant elevene. Ved å innføre fysisk aktivitet som en del av andre fag enn gym vil skolen bidra til å ivareta folkehelseperspektivet. For å stimulere til fysisk aktivitet må skolene ha trafikksikker adkomst.

Kommunens skolebygg må ha en tilfredsstillende standard. For å klare dette må behovet for vedlikehold, renovasjon og nybygg i de ulike skolekretsene kartlegges. Med bakgrunn i dette må det lages en tydelig handlingsplan for når og hvordan ulike investeringer skal gjennomføres.

Venstre vil:

 • Videreutvikle arbeidet mot rasisme, mobbing og fordommer
 • Sørge for midler til kompetanseutvikling blant lærere og rådgivingstjeneste når det gjelder mobbeproblemet
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet ved skolene
 • Innføre fysiske aktiviteter i andre fag enn gym
 • Sikre trygge og gode skoleveier og legge til rette for at flere elever kan sykle til og fra skolen
 • Kartlegge behovet for vedlikehold, renovasjon og utvidelser ved kommunens skoler

Skolefritidsordning (SFO)

Stadig flere barn er i skolen hele dagen, gjennom at de har plass i skolefritidsordning. Venstre ønsker at barna skal ha en helhetlig skoledag tilpasset deres behov.

Venstre vil:

 • At det skal være pedagogisk personale tilstede til enhver tid i skolefritidsordningen
 • At det legges til rette for fysisk aktivitet, gjerne utendørs, i SFO
 • At kommunen i samarbeid med idrettsforeningene i Sande etablerer Idrettsfritidsordning (IFO)
 • At det re-etableres et ferietilbud i SFO ordningen
 • At fleksibiliteten i SFO styrkes ytterligere, og prisen må reflektere tilbudet

Barnehage

Venstre vil at barnehagetilbudet skal være fleksibelt når det gjelder innhold og åpningstider. Sande skal ha et variert tilbud av barnehager med en mangfoldig pedagogisk profil. I dag har Sande kommune en balansert fordeling mellom private og kommunale barnehager. Det vil Venstre fortsette med. Samtidig står små barnehager på under fire avdelinger i fare for å måtte legge ned pga. trange økonomiske rammer. For å sikre et mangfold av barnehagetilbud er det viktig at private og kommunale barnehager likebehandles.

Barnehagen må være åpen også i inneklemte arbeidsdager i forbindelse med høytider og det må eksistere et barnehagetilbud også i juli. Venstre vil innføre en ordning med rett til barnehageplass ved fylte ett år, slik at alle ettåringer i Sande kan få et tilbud om plass uavhengig av når på året de er født.

Venstre vil:

 • Gi barn rett til barnehageplass ved fylte ett år
 • Sørge for at barnehager holder åpent i forbindelse med høytider og ferier
 • Gjennomføre tiltak som sikrer muligheten til å drifte barnehager med fire avdelinger eller mindre

Barnevernet

Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Samfunnet må trå til når foreldre og deres nettverk ikke makter omsorgsoppgaven. Barnevernet er viktig for barns rettssikkerhet og for å sikre at alle får like muligheter.

Barnevernet må prioriteres med økte ressurser. Det er nødvendig for å komme tidligere inn i sakene. Dette vil igjen kunne forebygge plasseringer i fosterhjem eller institusjoner. Det vil fortsatt være behov for både å rekruttere flere gode fosterhjem, samt ha et variert tilbud av kompetente institusjoner. Barnevernet i Sande må videre bygge ut et fullgodt ettervernstilbud.

Venstre vil:

 • At barnets beste, barnets deltakelse og barnets perspektiv skal ha hovedfokus i alle barnevernssaker
 • At familieråd alltid skal brukes eller ha vært vurdert
 • Forbedre koordineringen mellom barnevern, skolehelsetjeneste og skole rundt den enkelte elev, for å fange opp elever med utfordringer
 • Rekruttere flere fosterfamilier og tilsynsførere, blant annet gjennom økt markedsføring
 • Ha barnevernskontakt på alle skoler
 • Senke terskelen for å gi bekymringsmelding til barnevernet, med en særlig innsats rettet mot barnehager og helsestasjoner
 • Ha godt ettervern frem til fylte 23 år
 • Gjennomføre brukerundersøkelser for ettervernet
 • Styrke tilliten til barnevernet
 • Styrke opplæringen og oppfølgingen av fosterforeldre
 • Styrke barnevernets internkontroll og tilsynsfunksjonen
 • Gi obligatorisk kursing i barnekonvensjonens forpliktelser til alle som jobber med barn og unge
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**