Sande Venstres valgprogram – Helse og omsorg

Foto: Colourbox.com

Retten til høyest oppnåelig helsestandard er en del av menneskerettskonvensjonen, og norsk lov. Et godt helsevern er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir individet økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker, uansett hvem de er. Venstre tar borgere med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige individer. Mennesker med omsorgsbehov skal ha en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre.

Folkehelse

En god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktiviteter er viktig for helsen. I tillegg trengs noen målrettede tiltak. For å fremme helse og forebygge fremfor å behandle, må helsestasjonene og lavterskeltilbudene styrkes. Frisklivssentralen bør etableres og bli et tverrfaglig kompetansesenter for helsearbeid i kommunen.

Venstre vil:

 • Ha et variert aktivitetstilbud for både friske eldre og eldre i institusjon
 • Sørge for å opprettholde frisklivssentralen
 • At frisklivssentralen skal fungere som en informasjons- og rådgivningstjeneste for alle som har behov for det
 • Rekruttere psykologer og helsesøstre med spesialkompetanse til helsestasjonen for å få et godt lavterskeltilbud innen psykisk helse
 • Tilby oppfølging av over- og undervekt hos barn og gravide ved helsestasjonen

Eldreomsorg

Sykehjem er et godt og nødvendig tilbud til alle som opplever omfattende helsesvikt. Vi vil oppgradere den medisinske kompetansen ved sykehjemmene. Enkelte sykehjemspasienter opplever å stadig bli sendt mellom sykehus og sykehjem grunnet manglende kapasitet og kompetanse til å kunne gi nødvendig behandling og pleie ved sykehjemmene.

Alle som har behov for det skal sikres praktisk og medisinsk hjelp i hjemmet, men det må fortsatt skilles mellom helsetjenester og praktisk bistand. Slik sikres alle et forsvarlig tilbud. Venstre støtter fritt brukervalg i hjemmetjenesten, fordi det innebærer at folk kan velge mellom den kommunale leverandøren og ulike private leverandører. Det er viktig at det finnes et privat alternativ til kommunens hjemmetjenester, slik at den enkelte kan velge det tilbudet som vedkommende mener passer best og fordi et privat tilbud vil være en viktig sammenligning slik at begge tjenestene kan utvikle seg videre. Mennesker må imidlertid også ha rett til ikke å velge, og alle som ikke vil eller ikke kan velge skal automatisk få hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten. Pleietrengende må få bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker det og så lenge det er medisinsk forsvarlig.

Venstre vil:

 • Styrke den medisinske kompetansen på sykehjemmene
 • Åpne for innføring av fleksible turnusordninger. Tilpasset den enkelte ansattes ønsker, der det ikke går ut over tjenesten
 • Styrke hjemmesykepleien
 • Jobbe for at de ansatte som ønsker det skal få økte stillinger

Psykisk helsevern

Mange opplever psykiske plager i kortere eller lengre perioder. Hjelpetilbudet må være bredt, allsidig og gjøre det mulig å fungere i eget nærmiljø. Venstre vil styrke samarbeidet mellom de ulike nivåene i behandlingsapparatet.

Vi mener det er behov for å styrke innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatri. Staten har et hovedansvar for dette, men det er samtidig behov for en bedre samordning mellom de statlige og kommunale tilbudene for å se disse i en helhetlig sammenheng.

Venstre mener skolehelsetjenesten må tilføres kompetanse innenfor psykiatri, fordi det er til skolehelsetjenesten mange barn og unge først henvender seg når de har behov for hjelp.

Venstre vil:

 • Opprette et lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning
 • Ha et nært samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Styrke skolehelsetjenesten med kompetanse innen psykiatri
 • Gi tilbud om bolig med tilsyn til alle som trenger det av helsemessige grunner
 • Utvide tilbudet om samtale med psykiatrisk sykepleier fra psykososialt team
 • Ha tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen
 • Gjennomgå rutiner for oppfølging av barn bosatt hos foresatte med psykiske lidelser
 • Arbeide for gode støttetilbud for pårørende.

Rusomsorg

Venstre vil arbeide for at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov tas på alvor. Dette vil også dempe konfliktnivået i forholdet mellom rusavhengige og samfunnet rundt. I dag er behandlingsapparatet fragmentert, og ansvaret for den enkelte delt mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Videre kommer det et press fra statlig hold om statlig koordinering og oppfølging.

Venstre mener at mest mulig omsorg skal være der du bor, altså i kommunen Hver bruker skal ha en fast kontaktperson. Brukerne må ha et botilbud tilpasset deres situasjon, samt et boligteam for oppfølging. Brukere skal ha muligheten for og stimuleres til å utnytte sin restarbeidsevne. Venstre vil legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom eller unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Venstre er opptatt av å gi en så sømløs tjeneste som mulig slik at disse ikke blir en kasteball i det offentlige systemet.

Venstre vil:

 • At Sande kommune skal utvikle tjenester innenfor rusfeltet i tråd med statlige føringer som ligger i samhandlingsreformen
 • Styrke råd- og veiledningstjenesten for unge rusmisbrukere
 • Gi brukere faste kontaktpersoner i møte med det offentlige
 • Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig
 • Etablere lavterskel aktivitetstilbud for ungdom og unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer i kombinasjon med psykiske og sosiale vansker
 • Gi brukerne et botilbud tilpasset deres situasjon
 • Styrke kompetansen knyttet til vold i nære relasjoner
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**