Sande Venstres valgprogram – Næring og nyskaping

Foto: colourbox.com

Næringslivet er viktig for Sandes utvikling. Småbedriftene er grunnfjellet i norsk næringsliv, og en positiv næringsutvikling er den viktigste forutsetningen for en god kommuneøkonomi. Lokale arbeidsplasser vil også bespare miljøet ved forkortet reisevei. Lokalt næringsliv vil gi kommunens ungdom større muligheter til å skaffe seg arbeid.

Lokale arbeidsplasser

Sande har en stor andel arbeidspendlere og en stor handelslekkasje ut av kommunen. Kunnskapsbasert næring er lite arealkrevende, og plassert i sentrum ville det kunne bidra til en positiv utvikling for Sande. De som arbeider i Sande vil handle mer i lokale forretninger. Dette vil føre til mindre handelslekkasje, og dermed muligheter for et enda bedre og bredere handelstilbud i sentrum.

Lokale arbeidsplasser vil medføre en meget positiv miljøgevinst i form av mindre forurensning i forbindelse med reise. Kortere reiseveier vil frigi mer tid, som i dagens samfunn blir stadig mer dyrebar.

Vi har for få byggeklare næringsarealer i kommunen. Venstre mener kommunen må ta en aktiv rolle for å klargjøre arealer og se på muligheter for å hjelpe virksomheter i gang i den tøffe oppstartsfasen.

Venstre vil:

 • Bidra til å utvikle næringsarealer i sentrum gjerne i samarbeid med private aktører i offentlig-privat samarbeid (OPS). Lokalene kan med hell inneholde arealer for handel, kunnskapsbasert næring og kultur.
 • At Sande Kommune skal imøtekomme etterspørselen etter næringstomter for ulike typer virksomhet.
 • Videreutvikle Hanekleiva som regionalt næringsområde ved å utvikle byggeklare tomter
 • Næringsareal må tilrettelegges med tilgang til vei, vann og kloakk.
 • Flytte teknisk sentral ut av sentrum for å frigjøre plass til nyttige sentrumsfunksjoner.

Gründer- og næringsvirksomhet

Det kan oppleves tung å starte egen virksomhet i møte med byråkratiet og skjemaveldet. Det må bli enklere å starte nye bedrifter i Sande og kommunen bør aktivt veilede og bistå nyskapere.

Det offentlige innkjøpsreglementet og dagens praktisering av dette er i mange tilfeller et hinder for handel mellom Sande kommune og små lokale bedrifter. Det offentliges betydning som kunde kan føre til nyetableringer og nye bedrifter som overlever den første, avgjørende tiden.

Venstre vil:

 • Stimulere til næringsutviklingen i Sande. Kommunen må aktivt arbeide for etablering av nye virksomheter, samt rettlede og støtte eksisterende virksomheter
 • Videreutvikle samarbeidet med Sande næringsråd
 • Med enkel saksgang må det legges til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne etablere seg eller utvide
 • At registreringer og innrapporteringer skal kunne skje enkelt via Internett
 • Se på mulighetene for å etablere et kommunalt stipendiat/gründerfond for å få satt i gang gode næringsideer
 • Satse på ungt entreprenørskap i ungdomskolen
 • Gå gjennom innkjøpsreglementet og kommunens praktisering av det, med tanke på lokale bedrifter

Servicekommunen – en verdifull medspiller

Sande kommune må ha en offensiv serviceholdning overfor næringslivet. Det vil si rask saksbehandling, reduksjon av byråkratisk offentlig rapportering og proaktiv og velvillig holdning til kreativ dialog med bedriftene.

Venstre vil:

 • Ha rask, effektiv og presis kommunal saksgang, spesielt innen byggesak
 • Gjennomgå kommunal saksgang for å redusere unødig byråkrati
 • At Sande kommune skal være en verdifull medspiller gjennom å ha god næringskompetanse
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**