Sande Venstres valgprogram – Planen for Sande

Landskap Sande
Landskap Sande, (Foto: Line Stendbrenden)

Arealpolitikk

Sande har gode transportløsninger er store arbeidsmarkeder tilgjengelige for innbyggerne våre. Det er en stor etterspørsel etter arealer til bolig- og næringsformål selv om boligprisene er nest høyest i fylket. Med denne posisjonen er befolkningsvekst uunngåelig – og kommunen kan tillate seg is i magen for å kunne gjøre gode og gjennomtenkte valg.

Med Norges beste matjord og flott natur på alle kanter er det svært viktig å disponere arealene våre smart, slik at hensyn til jordvern, naturvern og stedsutvikling kan gå hånd i hånd. Omdisponering av arealer faller sjeldent i god jord hos alle berørte parter. Ved store forandringer i områder som berører mange er det viktig med ryddige prosesser. Dispensasjoner fra kommunens arealplan eller sentrumsplan er svært uheldig for demokratiet.

Venstre vil:

 • At boligområder utelukkende blir plassert på arealer uegnet for dyrking av mat
 • Videreutvikle det regionale næringsområdet i Hanekleiva som hovedområde for plasskrevende næringsvirksomhet
 • Sørge for at vern av dyrket mark ivaretas ved alle utbygginger
 • Påse at store utbyggingsprosjekter kun blir godkjent når disse er regulert gjennom kommunens arealplan

Boligbygging

Sande skal ha et variert botilbud. Det må finnes en variasjon av boliger som passer for alle. Dette gjelder alle utforminger og prisklasser. Den siste tiden er volumet av leiligheter, og tomannsboliger økt betraktelig. Med unntak av Sande sentrum bør boligstrategien legges om.

Venstre ønsker at flere mennesker skal kunne bygge sitt eget hus. Det bør legges til rette for salg av romslige tomter for eneboliger. Tomtene, og ikke minst saksbehandlingen må ikke ekskludere privatpersoner. For å imøtekomme kravet om arealutnyttelsen som regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) legger opp til, ønsker Venstre at kommunen kalkulerer med en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for et boligområde, der noen få borettslag er med på å tilfredsstille utnyttelsesgraden. Øvrige arealer avsatt til boligbygging bør legge til rette for stor grad av eneboliger.

Venstre vil:

 • Sørge for en økt tilgang på byggeklare tomter til eneboliger
 • At estetiske faktorer skal i større grad legges til grunn når utbyggingsprosjekter skal reguleres

Infrastruktur

Infrastrukturen i Sande er god. E18 og jernbanen sørger for rasjonell transport inn og ut av kommunen. Den økte befolkningsveksten i området Sande sentrum og ut mot Berger, samt nye boligområder i Østbygda og Klevjerhagen øker presset på fylkesveiene. Den økte trafikken fører både til utfordringer når det kommer til kapasitet, men også til trafikksikring. Ved fremtidige rulleringer av arealplanen må hensyn til trafikkavvikling tas. Det må gjennomføres trafikksikringstiltak på veistrekningene sentrum-Klevjerhagen og sentrum-Østbygda. Kapasitetsproblemene på Fv319 mot Svelvik må løses med hensyn til planlagte utbygging av Skafjellåsen nord.

Den øvrige infrastrukturen i Sande er i hovedsak tilfredsstillende. Arbeidet med å bygge ut vann- og kloakk må fortsette. Tiden er nå moden for å skifte det eksisterende kobbernettet med teknologier som tillater høye datahastigheter. Utbyggingen av fibernett må intensiveres og Venstre vil at kommunen skal ta ansvar for at fibernett bygges ut til alle husstander i Sande, også de som kommersielle aktører ikke finner lønnsomme å knytte til sitt nett.

Venstre vil:

 • Gjennomføre trafikksikringstiltak på fylkesvei Fv950 Gallebergsveien og Fv945 Østbygdaveien
 • Vektlegge trafikkavvikling i fremtidige rulleringer av arealplanen
 • Begynne planlegging av vei for ringbuss gjennom Østbygda i forbindelse med utbygging av Skafjellåsen nord
 • Prioritere utskifting av kobbernett til fibernett i hele kommunen
 • Tilrettelegge for en smidig saksgang ved utbygging av fibernett
 • At Sande kommune er offensive i å søke statlige midler til utbygging av fibernett

Et sterkt sentrum og aktive grender

Sande sentrum skal fungere som den sentrale møteplassen i kommunen. Venstre ønsker et sterkt og levende sentrum med et yrende liv. Et viktig skritt for å vitalisere sentrum er sentrumsplanen. Venstre er tilhenger av fortetting i sentrum slik at de som vil bo sentralt får mulighet til det. Flere folk i sentrum fører til økt aktivitet på torg og sosiale arenaer som bibliotek, kafe eller sentrumsarrangementer. Fortetting i sentrum krever likevel varsomhet, da store og høye bygninger berører svært mange. Ved utbygginger i sentrum er det avgjørende å ha en helhetlig forståelse av utfallet. Venstre ønsker at alle nye utbygginger gjennomføres i tråd med sentrumsplanen.

Sandeelva er i forbindelse med sentrum en uutnyttet ressurs. For å ta i bruk arealer i sentrum må elven sikres. Ved gjennomføringen av dette arbeidet kan Sandeelvas potensiale utnyttes. Venstre mener at med rette grep kan elva transformeres til en fantastisk park som alle Sandesokninger kan være stolte av.

Sande består mer enn sentrum. Det er derfor viktig med et fokus på levende lokalsamfunn rundt i kommunen. For å ha aktive grender må det være en tett dialog med innbyggerne. Venstre har stor tiltro til frivilliges innsats for å vitalisere de ulike lokalsamfunnene. Venstre vil at lokale tiltak som krever søknader må få en enkel saksgang i kommunen.

Venstre vil:

 • Øke bebyggelsen i sentrum gjennom fortetting
 • Påse at utbygginger i sentrum foregår gjennom en ryddig prosess og i tråd med helheten i sentrumsplanen
 • Fjerne snødeponiet fra Sande torg
 • Gjøre om Sandeelva til et parkområde
 • Innføre skjenkestopp kl 03.00 for inneservering og 02.00 for uteservering
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**