Sande Venstres valgprogram – Politiske forutsetninger

Det lokale folkestyret

Et stadig mer komplisert styringssystem kan gjøre det vanskelig å forstå hva som foregår i kommunene. For Venstre er et velfungerende lokaldemokrati viktig. For å holde demokratiet levende, med et reelt folkestyre, må det hele tiden pleies og videreutvikles. Vi må sørge for at det er de folkevalgte som styrer lokalsamfunnet. Det betyr at det folkevalgte organ må ta tilbake noe av den styringen som har vært delegert til kommunens administrasjon.

Venstres vil ha et enklere Sande hvor ressursene brukes så nær grasrota som mulig. Mindre byråkrati og mer direkte tjenesteproduksjon er veien å gå. Ledere i kommunens administrasjon må oppfordres til å gi mer ansvar og myndighet til kommuneansatte som viser seg kvalifisert for dette.

Ordføreren skal fungere som kommunestyrets tillitsvalgte og sørge for at kommunestyrets vedtak følges. Samtidig er det viktig at ordføreren er til stede i den kommunale organisasjonen slik at aktuell kunnskap kan bringes tilbake til kommunestyret. Ordføreren skal være ordfører for alle, ikke bare for eget parti.

Venstre er forbeholdne når det gjelder privatisering/konkurranseutsetting av viktige offentlige velferdstjenester. Dersom slike saker dukker opp, vil vi vurdere dem i hvert enkelt tilfelle ut fra hensynet til brukeres og ansattes beste.

Innen områder hvor det opprettes eller opprettet kommunale selskaper krever Venstre at styrene skal ha folkevalgte representanter i tillegg til folk fra næringslivet. Det er nødvendig for at hensynet til brukerne/innbyggerne skal sikres og politikerne skal ha den nødvendige innsikt og innflytelse på den overordnede styringen.

Politisk samarbeid

For å styre Sande kommune er det nødvendige med et åpent og saklig samarbeide mellom de politiske partiene. Venstre kan samarbeide med alle partier for å finne fornuftige løsninger. Venstre er tilhengere av debatt og bred politisk forankring.

Venstre ønsker et alternativ med samarbeid som fører til at Venstres ordførerkandidat blir valgt.

Økonomisk grunnlag

Selv om alle ønsker det beste, vil ofte det økonomiske grunnlaget sette grenser for hva som er mulig å gjennomføre i kommunen. Venstre er opptatt av et grundig budsjettarbeid og en nøktern økonomisk politikk. Venstre tar avstand fra økonomisk urealistisk og populistisk politikk.

Det å være folkevalgt innebærer å måtte si nei til mange åpenbare ønsker og behov. Skal noe prioriteres må andre ting nedprioriteres. Pengesekken som kommunen hvert år har til rådighet er for liten til at vi kan utføre alle kommunale tjenester slik vi kunne ønske oss.

Kommunens inntekter kommer fra tre kilder: skatt, kommunale avgifter og direkte overføringer fra staten. Kommunale avgifter vil Venstre holde på et rimelig nivå og de øvrige inntektene er det staten som fastsetter (med unntak av eiendomsskatten). Overvåkning av kostnadene forbundet med tjenesteproduksjonen er et politisk ansvar. Venstre vil arbeide for en stabil og forutsigbar økonomi uten eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**