Vi vil bidra til…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Betre kommunikasjonar over kommunegrensene. Rovdefjordbrua må prioriterast.

At Vanylven kommune kan tilby avlasting til familiar med omsorg for funksjonshemma born og vaksne, for pleietrengande eldre og til heimar der rusmisbruk er ein del av kvardagen.

Fokus på barn og unge sine oppvekstvilkår. Vi ynskjer ei positiv utvikling i næringslivet og ser at endring i skulestrukturen kan påverke tilgangen på arbeidskraft eller medverke til fråflytting.

Tilgjengelege tomter i alle bygdelag, gjennom offentlege bustadfelt eller gjennom frådeling ved private avtalar.

Fokus på unge i etablerarfasen – vi må spørje kva som skal til for at dei skal velje å bu i Vanylven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**