Er Venstre noe for deg?

Det kan være vanskelig å finne et parti som du er enig med i ett og alt. En fordel med Venstre er at det er høgt under taket, og at partiet ligger i sentrum.


Venstre har særlig omtanke for:

 

MILJØET – «Et klimavennlig samfunn». I større perspektiv er vel dette den viktigste av alle saker. Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland.

SMÅBEDRIFTER – «Et kreativt og verdiskapende Norge». Uten et verdiskapende og nyskapende næringsliv blir det lite både til velferd, skole og alle andre formål. Spesielt viktig er det å skape gode forhold for gründere og småbedrifter.

VELFERD – «Varm velferd når du trenger det». Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Kvaliteten på et samfunn kan måles etter hvordan det behandler sine svakeste. Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest.

KUNNSKAP – «En skole for kunnskap og like muligheter». Skolen skal gi både kunnskap og dannelse, og den skal bidra til å levere framtidens skaperkraft. Knapt noen oppgave er viktigere enn dette. Venstre vil gjenreise respekten for kunnskapen og for læreren.

Ellers er jo Venstre et kulturparti og et distriktsparti (sjøl om vi nok også i Venstre opplever en forskyvning mot by og urbanisme).

Venstre er både et miljøparti og et næringsparti. Det skaper et sprik, men det er et sprik som vi ikke kommer unna, og som vi må sy sammen. Vi kan nemlig ikke løse miljøproblemene uten at næringslivet er med. Næringslivet kan bli hovedredskapet for å løse miljøproblemene om vi skaper rammebetingelser for det, f.eks gjennom «grønne skatter», dvs at vi skattlegger forurensning og ressursforbruk i stedet for arbeid.

Enda en fordel med Venstre er at partiet har et udogmatisk syn på forholdet mellom offentlig og privat drift. Venstre ønsker verken mest mulig eller minst mulig offentlig virksomhet. For å bygge et samfunn er likevel en sterk og velfungerende offentlig sektor nødvendig. Men som liberalt parti er Venstre opptatt av å settes grenser for det offentlige, slik at det ikke eser ut, og slik at vi ikke får en formynderstat, eller en overvåkingsstat.

Et annen område som Venstre er opptatt av, er det åpne samfunnet og levekåra for demokratiet. Skal demokratiet fungere, må offentlig sektor være åpen og gjennomsiktig. Skal folket styre, må folket være informert – om hvordan ressursene brukes, om hva man lykkes med, og særlig det man ikke lykkes med. Mange maktinstanser ønsker å blokkere slik informasjon.

I tillegg søker vi å tilstrebe saklighet og anstendighet i politikken. Vi må holde den etiske fanen høyt, og vi må lære oss å se på saklig uenighet ikke som et problem, men som en ressurs. De samme krav til anstendighet og pålitelighet må gjelde i politikken som ellers i samfunnet.

Nevnes bør det også at Venstre er det eldste partiet i Norge og bærer av den viktigste arven og de grunnleggende verdiene i norsk politikk, knyttet til de sosiale og liberale verdiene.

I de fleste andre partier har det i enkelte perioder vært leflet med totalitære ideologier (nazistiske eller kommunistiske). Totalitært tankegods har aldri hatt grobunn i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**