Innbyggerne har sagt sin mening

Grafikk: Opinion

Resultatene fra Sande Venstres innbyggerundersøkelse om komunereform er klare. Undersøkelsen bekrefter at innbyggerne i Sande kommune er delt i spørsmålet om sammenslåing. Bare halvparten av innbyggerne mener de har fått god nok informasjon og 68 % av innbyggerne mener Sande kommune bør forhandle begge veier før et endelig valg fattes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sande kommune har i hovedsak tre alternativer i kommunereformen; bestå som egen kommune, søke samarbeid nordover mot Drammensregionen eller sørover mot Holmestrand, Hof og Re.

Etter Sande Venstre mening har ikke befolkningen vært involvert i tilstrekkelig grad. Alternativene har ikke vært utredet godt nok. Det har blitt gjennomført kun et folkemøte i kommunal regi. Utvalget har ikke ført protokoll fra forhandlingene, slik at folk ikke har kunnet følge arbeidet. Og informasjonen til innbyggerne er, etter Venstres mening, svært fattig på detaljer og innholder ikke nødvendige informasjonen til å fatte en beslutning. Sande Venstre har også ment at det først er når resultatet av forhandlingene er klare at vi vet med sikkerhet hva kommunesammenslåingen vil medføre. Vi har derfor tatt til ordet for å forhandle med begge parter.

På bakgrunn av dette har Sande Venstre gjennomført en egen innbyggerundersøkelse. Vår undersøkelse har hatt som hovedfokus å finne ut om innbyggerne mener de har fått god nok informasjon til å ta et standpunkt om retning og hvorvidt Sande kommune burde innlede forhandlinger med både drammensregionen og Holmestrand, Hof og Re (3K) samtidig.

Bør forhandle begge veier

Resultatet av spørreundersøkelsen bekrefter at innbyggerne deler Venstres standpunkt om at Sande kommune burde forhandle begge veier før et endelig valg tas. 68 % av innbyggerne er enige med Venstre i dette. Kun 26 % av innbyggerne mener at dette er feil strategi.

Det er tydelig at innbyggerne er opptatt av å benytte posisjonen som ettertraktet i forhandlingene.

Per Martin Berg
forhandle begge veier

Innbyggerne søker mer informasjonen

Sande Venstres innbyggerundersøkelse viser at kun 53 % av innbyggerne mener de har fått god nok informasjon til å ta et standpunkt til om Sande kommune skal forhandle med det ene eller andre alternativet. Etter Venstres mening er det svært uheldig om vi setter oss i en situasjon der halvparten av innbyggerne ikke er sikre på hvilket alternativ de mener vil være det beste for kommunens innbyggere.

Vi kan ikke sette oss i en situasjon der nesten halvparten av innbyggerne ikke vet om de har gitt riktig råd til politikerne når de skal stemme ved folkeavstemningen i september.

Per Martin Berg
Andeler av innbyggere som opplever å ha god nok informasjon til å ta standpunkt
Diagram som viser andelen innbyggere som opplever å ha tilstrekkelig informasjon ift. spørsmålet om retningsvalg.

Utsett retningsvalget og fremskaff informasjon

Resultatet av innbyggerundersøkelsen er en klar marsjordre fra innbyggerne om at politisk og administrativ ledelse må brette opp ermene og gjøre en langt bedre jobb i informasjonsinnhenting og kommunikasjon til innbyggerne.

Det er positivt av kommunestyret 25. mars etter all sannsynlighet vedtar å delta på utredningene som er igangsatt både nord og syd for oss. Det foreslås også at det skal gjøres utredninger i egen regi. Det er nå viktig at utredningene blir så gode som mulig. Vi vil derfor foreslå å bruke et eksternt miljø til å utføre kommunenes interne utredning. Politisk og administrativ ledelse i Sande kommune er allerede farget av en for dårlig prosess. Det viktige utredningsarbeidet må utføres av et kompetent og objektivt rådgivningsmiljø med erfaring fra tilsvarende arbeid.

Venstre vil derfor igjen foreslå at det innledes forhandle med begge alternativer. og at retningsvalget utsettes til detaljene foreligger.

Undersøkelsen finnes her:

Presentasjon

Fullstendig rapport

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**