Program Frogner Venstre for perioden 2015-2019

Program Frogner Venstre 2015-2019

Vedtatt på medlemsmøte 22.4.2015.

 

Folk først!

 

Frivillig arbeid

Frogner Venstre mener at de frivillige kreftene som hjelper sine medmennesker og driver kulturtilbud, er en av samfunnets viktigste ressurser, og vi vil bidra til at disse fortsatt kan utøve sitt arbeid. Frogner Venstre vil:

 • gi tilskudd til Amaldhus og frivillighetssentralene
 • gi tilskudd ungdomskafeene og seniorsentrene
 • fortløpende vurdere nye frivillige tilbud for tilskudd

Verdighet og trygge hjemmetjenester

Det skal være godt å bli eldre i Frogner. Eldre skal selvfølgelig alltid oppleve å ha sin verdighet intakt og respektert, enten de bor hjemme og har behov for hjelp, eller på sykehjem. Frogner Venstre vil:

 • at bydelens hjelpetrengende skal få den hjelpen de trenger
 • oppnevne et eldreombud i bydelen.

God omsorg for unge og barn

Det skal være godt å være ung og barn i Frogner. Barn som trenger oppmerksomhet eller hjelp fra det offentlige skal få det. Frogner Venstre vil:

 • etablere lavterskeltilbud à la Bymisjonens “Robust”. Dette vil være et forebyggende tiltak som kan avlaste barnevern, BUP og familievernkontor
 • at ungdom har møtesteder og trygge tilbod
 • prioritere helsesøstertjenesten ved bydelens skoler
 • utrede et skolesenter rundt Fonteneplassen ved Majorstuen skole

Parker og friområder

For at folk skal ha et sted å treffes og drive med aktiviteter vil vi tilrettelegge for sunne aktiviteter i nærmiljøet. Frogner Venstre vil:

 • verne om bydelens friområder og parker slik at flere kan bruke disse
 • at bydelen skal legge fram en plan for barns og ungdoms muligheter for bruk av fri- og uteområder i bydelen

Idrett

Frogner Venstre vil:

 • prioritere idrettsaktiviteter som bygger opp under breddeidrett.
 • ha Frognerbadet som helårsbad (“områdebad vest”)
 • ha ro- og padlebane i Bestumkilen
 • ha flere mindre idrettsanlegg à la lille Bislett: i Skarpsnoparken, på Bervens løkke og på tilsvarende steder.

 

 

Ta gatene tilbake!

Offentlig gategrunn

Frogner Venstre mener at offentlig gategrunn er et felles gode som ikke bare hører bilene eller bileierne til. Vi vil arbeide for en fornuftig fordeling av offentlig gategrunn der bruken skal vris i retning av mindre plass for bilen og mer for andre brukergrupper. Frogner Venstre vil ta gatene tilbake: Gi plass til menneskene, få god luftkvalitet, få sikrere trafikk for syklister og gående og redusere klimautslippene fra Oslo. Frogner Venstre vil:

 • lage en trafikkplan som tar for seg gatebruk i bydelen: Parkering, bilbruk, sykkeltraseer, kollektivtraseer
 • gi fast plass for bildelingsvirksomheter på offentlig gategrunn og på kommunens eiendom.
 • at all ferdsel med sykkel skal skje trygt og derfor prioritere bygging av kontinuerlige sykkeltraseer
 • ha flere målinger av luftkvalitet
 • sette inn tiltak for å redusere luftforurensning
 • sette opp skilt som viser luftkvalitet i sanntid, på sentrale steder, på skoler, kjøpesentre og offentlig besøkte steder

Sikre barns skolevei

Frogner Venstre vil være pådriver for å gjøre gatene trygge for skolebarn som ferdes i trafikken. Frogner Venstre vil:

 • lytte til skoler og foreldre om deres forslag til trygg skolevei

 

 

Byutvikling / miljøbyen

Filipstad

Bydelen skal bli grønn, nyskapende og en attraksjon som fremhever Oslo som Fjordby. Frogner Venstre vil:

 • arbeide for at Fjordbyparkens reguleringsplan for Filipstad skal bli vedtatt i bystyret
 • ha et sammenhengende grøntdrag gjennom Tinkern ned langs fjorden
 • fergeterminalen flyttet og terminalområdet ut på odden og overbygget med grøntområde
 • legge E18 i kulvert ved å heve terrenget og legge lokk over deler av E18.

Majorstuen stasjon

Frogner Venstre vil:

 • ha boliger og arbeidsplasser på “Majorstulokket”
 • legge den nye stasjonen under bakken med nedgang fra eksisterende stasjon og Valkyrien plass

Fornebubanen

Frogner Venstre vil:

 • ha fortgang for å få på plass Fornebubanen for å avlaste trafikkbelastningen i bydelen

Lokaldemokrati

Frogner Venstre vil flytte flere avgjørelser nærmere befolkningen, og mener at Frogner bydelsutvalg skal være et forum der saker som har betydning for befolkningen i bydelen, blir tatt. Bystyret bør vurdere hvilke flere saksområder der beslutningsmyndighet kan overføres til bydelsutvalgene.

Frogner Venstre vil:

 • ha åpenhet om alle forhold og beslutninger i/av bydelen
 • lytte til bydelens beboere og forsøke å ligge på et riktig nivå med hensyn til tillatelse til å drive skjenking
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**