Venstre vil trekke SPU ut av kull og de mest forurensende olje- og gasselskapene

Terje Breivik og Ola Elvestuen innleder i dag forhandlingene om et grønt skatteskifte. Her avbildet sammen med parti leder Trine Skei Grande på Venstres landsmøte i 2015.
Terje Breivik og Ola Elvestuen innleder i dag forhandlingene om et grønt skatteskifte. Her avbildet sammen med parti leder Trine Skei Grande på Venstres landsmøte i 2015., Foto: Jo Straube

Venstre fremmet i dag 10 konkrete kriterier for at oljefondet (SPU) skal kunne trekke seg ut av alle kullselskaper og de mest forurensende og miljøskadelige olje- og gasselskaper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Om ikke den globale oppvarmingen begrenses, raskt og betydelig, vil omfanget av helseskadene for dagens barn og fremtidige generasjoner bli alvorlige. Trolig mer alvorlige enn de samlede skadene tobakksrøyking har ført til. Når SPU kan brukes som et redskap mot tobakk, kan og må det også brukes som et redskap mot de mest forurensende fossile kildene: kull, olje og gass, sa Venstres nestledere Terje Breivik og Ola Elvestuen ved presentasjonen av Venstres forslag.

Om ikke den globale oppvarmingen begrenses, raskt og betydelig, vil omfanget av helseskadene for dagens barn og fremtidige generasjoner bli alvorlige

Terje Breivik og Ola Elvestuen

Da Stortinget i fjor behandlet Aps forslag om kullinvesteringer i Statens pensjonsfond utland (SPU), fikk Venstre gjennomslag for at det skulle nedsettes en ekspertgruppe, som blant annet ble bedt om å gi råd om mulige kriterier for utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper fra SPU.

Ekspertgruppens rapport ble lagt frem 3. desember 2014, og ble møtt med sterk kritikk fra miljøbevegelsen.

– Venstre deler langt på vei denne kritikken. Spesielt gruppens mandat om å fremme mulige kriterier for utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper er ikke fulgt opp. Det finnes ingen spor av slike kriterier i rapporten. Ekspertgruppen har ikke levert de de ble bedt om, sier Terje Breivik.

Heller ikke stortingsmeldingen som ble lagt fram av regjeringen fredag 10. april inneholder noen forslag til eventuelle kriterier for uttrekk eller utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper.

Venstre er innstilt på å søke et bredest mulig flertall for å gå lengst mulig i utelukkelse av alle kullselskaper og de mest forurensende og miljøskadelige olje- og gasselskapene

Ola Elvestuen

– Dermed blir det Stortingets oppgave å gjøre dette arbeidet. Venstre er innstilt på å søke et bredest mulig flertall for å gå lengst mulig i utelukkelse av alle kullselskaper og de mest forurensende og miljøskadelige olje- og gasselskapene, sier Ola Elvestuen.

Venstre vil i stortingsbehandlingen fremme følgende forslag:

1) Stortinget ber regjeringen om å endre retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 2 (kriterier for produktbasert utelukkelse av selskaper) som følger:
Ny bokstav d) utvinner kull eller produserer kraft fra kull
Ny bokstav e) produserer eller utvinner olje og gass som er særlig forurensende eller miljørisikabel.

2) Stortinget ber regjeringen om å endre retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 (kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper), bokstav c) til:
c) alvorlig miljø- og klimaskade.

Venstre foreslår videre at følgende uttrekkskriterier legges til grunn for å forstå ny bokstav d) og e) i § 2 og endring av bokstav c) i § 3 i de foreslåtte endringene over.

Uttrekkskriterier fra kullselskaper

 1. Rene kullgruveselskap (mer enn 25 prosent av inntektene kommer fra utvinning av kull, eller som produserer mer enn 20 mill. tonn kull årlig).
 2. Kraftselskaper som baserer mer enn 25 prosent av samlet kraftproduksjon fra kull.
 3. Selskaper som driver eller planlegger produksjon av kull til flytende brensel eller kull til gass.
 4. Selskaper som får minst 25 prosent av inntektene fra kull, kullgruver eller kullkraft, eller hvor 25 prosent av energibruken kommer fra kull.

Uttrekkskriterier fra særlig forurensende oljeselskaper

 1. Selskaper som søker etter prosjekter som er avhengig av oljepriser som ikke er forenlig med togradersmålet.
 2. Selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje fra tjæresand.
 3. Selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje og gass fra skifer.
 4. Selskaper som driver petroleumsaktivitet i svært sårbare områder, som f.eks. Arktis.
 5. Selskaper med høyest utslipp per produsert enhet (fat olje), f.eks. mer enn 25 pst over snittutslipp.
 6. Selskaper som utvinner de dyreste og mest forurensende olje- og gassreservene, f.eks. mer enn 25 pst over snittkostnader.

– Forvaltningen av Oljefondet har en betydelig signaleffekt ovenfor store investorer internasjonalt, og en endret politikk slik Venstre foreslår vil derfor få store ringvirkninger. Det vil også være en økonomisk mer bærekraftig forvalting enn fortsatte investeringer i energiformer som må reduseres og fases ut, dersom vi skal ha mulighet til å nå togradersmålet, sier Terje Breivik.

Forvaltningen av Oljefondet har en betydelig signaleffekt ovenfor store investorer internasjonalt, og Venstres forslag vil derfor få store ringvirkninger

Terje Breivik

Etiske retningslinjer

Venstre kommer også til å fremme enkelte andre forslag i behandlingen av forvaltningsmeldingen for SPU 2014. Konkret dreier dette seg blant annet om å utvikle etiske retningslinjer for statsobligasjoner.

– Det er bekymringsverdig at SPU har 15,4 mrd. NOK plassert i statsobligasjoner i Russland (per 31.12.14). Venstre ønsker også en strategi for å styrke menneskerettighetene knyttet til SPUs investeringsunivers, og at en større andel av investeringene skal gjøres i fattige land. Slik kan våre investeringer løfte flere mennesker ut av fattigdom og bidra til demokratisk utvikling, sier Ola Elvestuen.

Venstre vil fremme følgende forslag:

 1. Stortinget ber regjeringen foreta en ny og mer grundig gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for statsobligasjoner, hvor åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn.
 2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til strategi for styrking av menneskerettighetene generelt med særlig fokus på urfolks rettigheter i forbindelse med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.
 3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, med formål om å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minst 10 mrd. kroner.

Last ned hele dokumentet Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper (PDF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**