Ansvarlig økonomisk politikk

Sandnes Venstre vil

  • at eventuelle kommunesammenslåinger skal realitetsvurderes når kommunenes framtidige oppgaver er klarlagt
  • føre en langsiktig kommunaløkonomisk politikk
  • si ja til eiendomsskatt, for å sikre innbyggerne de tjenestene de har krav på
  • redusere kommunalt eierskap som ikke har en klar samfunnsmessig begrunnelse
  • at ekspropriasjon bare skal bli brukt til særs viktige samfunnsformål
  • at Sandnes tar et regionalt ansvar for å bygge nok boliger til å dekke behovet i regionen
  • at forenkling og brukervennlighet alltid må ligge til grunn for utforminga av kommunale regler, forskrifter og skjema
  • at kommunen vurderer å innløse boliger som etter vedtatte planer må rives, for så å bruke disse til kommunale formål inntil utbygging starter
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**