Samferdsel

Sandnes Venstre vil

 • få på plass ei kryssing av Gandsfjorden, med tilførselsveger i kulvert eller tunnel
 • at E39 blir utvidet til fire felt forbi Ålgård
 • at gjenåpning av Ålgårdbanen må bli vurdert som en del av det overordna kollektivnettet i regionen
 • redusere gjennomgangstrafikken i sentrum
 • få på plass ny RV 505 fra Godsterminalen til Foss-Eikeland, med tverrsamband videre til E39
 • vurdere alle arealer som ligger nært til kollektivtraséene, med tanke på boligbygging og arbeidsintensiv næring
 • gjøre det billigere å reise kollektivt
 • etablere flere parkeringsplasser ved viktige knutepunkt i kollektivtrafikken
 • at jernbanen Sandnes-Stavanger skal bli et enda bedre kollektivtilbud, med flere avganger og togstopp tilpasset den lokale trafikken
 • videreføre dobbeltsporet mot Ganddal og videre sørover, med en togstopp mellom Skeiane stasjon og Ganddal stasjon
 • jobbe for sommerbåtrute mellom sentrum, Dale, Usken, Hommersåk, Litle Teistholmen, Høle og Oanes
 • bygge ut flere ladestasjoner for elektriske kjøretøy
 • at kommunen skal ta initiativ til utbygging av fyllestasjoner for hydrogenbiler, og dermed tilrettelegge for statlig subsidiering av slike miljøvennlige kjøretøy
 • jobbe for utredning av monorail, metro, lokaltog og andre aktuelle skinnegående løsninger for framtidas kollektivtransport på Nord-Jæren
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**