Ønsker å rydde opp

Øystein Smidt stiller i kommunestyremøte 21. april spørsmål til ordføreren om oppfølging av verbalforslaget i budsjettet for 2015 angående oppfølging av private søppeldeponier. Private deponier er miljøforurensende både visuelt og med avfallsstoffer som slippes ut i naturen uten noen form for rensing eller kontroll. Hensikten med verbalforslaget er at kommunen utfører sin plikt til å sørge for at slike deponier ikke etableres og følger opp at de som finnes fjernes på en forsvarlig måte. Smidt ønsker rett og slett å rydde opp i eventyrbygda på Romerike.

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21. april 2015 ang oppfølging av private søppeldeponier.

I behandling av årsbudsjettet for 2015 i desember 2014 ble det som pkt 10vedtatt at: «Rådmannen pålegges å utarbeide en mer detaljert tiltaksplan for oppfølging av Klima- og energiplanen i løpet av første halvår 2015.

I tillegg bør det foretas en kartlegging av private søppeldeponier i kommunen, og med pålegg til eierne om å fjerne deponerte objekter som er plassert i strid med plan- og bygningsloven, forurensningsloven eller andre miljølover.»

Første avsnitt blir nå fulgt opp ved behandling i hovedutvalg og formannskap i mars og april, selv om vedtaket er endret fra å lage «en mer detaljert tiltaksplan» til «prioritering av tiltaksplanen».

Spørsmålet til ordføreren er nå om det er igangsatt tiltak for å følge opp andre avsnitt i pkt 10 i budsjettvedtaket for 2015.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**