Må utrede flere baneløsninger for Nord-Jæren

Høyhastighetsbaner er smart samferdsel.
Høyhastighetsbaner er smart samferdsel., Foto: Dreamstime.com

I fylkestinget 21. april 2015 var det et innbyggerinitiativ om utredning av monorail på Nord-Jæren. Venstres gruppeleder, Svein Abrahamsen, hadde innlegg. Han foreslo at fylkestinget burde få en egen sak med en vurdering av alternative framtidige baneløsninger på Nord­‐Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Les hele hans innlegg under:

Takk til initiativtakerne for at monorail – og baneløsninger – blir satt på dagsorden i fylkestinget. Det er flott at folk engasjerer seg i fremtidige kollektivløsningene på Nord-Jæren.

Vi har hatt en sterk befolkningsvekst i fylket vårt – spesielt på Nord­‐Jæren – og veksten vil fortsette. Samtidig har vi som mål at all trafikkvekst skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er derfor helt nødvendig at vi lager gode kollektivløsninger.

Svein Abrahamsen taler til fylkestinget 21. april 2015. Venstre er grunnleggende positive til baneløsninger. Vi må vurdere løsninger som monorail, metro, lokaltog eller andre skinnegående løsninger. Vi må bygge baneløsninger for byutviklingen sin skyld. Med baneløsninger kan byen fortettes, og vi kan bosette flere langs kollektivaksene. Dette vil gi økt kollektivandel, og bidra til at vi når klimamålene.

Monorail er et spennende alternativ med både fordeler og ulemper. Flere av disse burde vært belyst nærmere. En ting er å snakke generelt om fordeler/ulemper med ulike alternativ, men vi må også se dem i forhold til konkrete traseer.

Et eksempel fra saksutredningen: Fylkesrådmannen peker på ulemper med dårlige muligheter for å kunne integreres i historiske bymiljøer og fare for skyggelegging i trange byrom. I hvilken grad det faktisk vil være et problem vil være helt avhengig av hvor vi legger en eventuell monorail.

Vi ser også behov for å vurdere monorail i forhold til andre baneløsninger, som for eksempel metro, lokaltog og andre skinnegående løsninger.

Fylkesrådmannen anbefaler at monorail ikke utredes videre som løsning for kollektivtrafikken på Nord-­Jæren. Hovedbegrunnelsen er at fylkeskommunen nå arbeider for realisering av bussvei.

Vi i Venstre forholder oss til de beslutningene som er tatt om bussvei, vi forholder oss til regionalplan for Jæren – og det sagt om kollektivtransport i den. Vi forholder oss til det som ligger i bypakken, som skal gi bedre kollektivtilbud på Nord-­Jæren for å få ned klimagassutslipp.

Vi forholder oss også til at fylkestinget har vedtatt at det ved utbygging av grunnstrukturen for bussvei bør legges til rette for eventuell framtidig omlegging til bybane. Dette vil vi komme tilbake til senere.

Før eller senere vil de gjeldende planene bli tatt opp til ny revisjon i lys av befolkningsutviklingen, hvor folk velger å bosette seg og i lys av om vi klarer å ta all vekst all trafikkvekst skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Vi har derfor behov for å tenke langsiktig om kollektivløsninger. Vi må være åpne for vurdere ulike løsninger. Vi må være i forkant – spesielt når det gjelder baneløsninger. Erfaringsmessig tar det lang tid fra planlegging til realisering.

Vi har et stort område i Stavanger uten skikkelig kollektivdekning per nå: Ullandhaugområdet. Dette vil ikke bli betjent av bussveien. Området har et universitet i vekst, og tilhørende kunnskapsbedrifer. De har ikke gode nok kollektivløsninger per i dag. UiS trenger stadig mer plass og gode, effektive og rimelige transportløsninger er av stor betydning for videre utvikling av universitetsbyen Stavanger.

Ullandhaugområdet er samtidig et av alternativene for det nye sykehuset – regionens største arbeidsplass. Hvis sykehuset blir plassert der, må tenke nytt om kollektivløsninger. Vi mener da at det er lurt å være i forkant, å ha startet tenkningen om mulige alternativer.

Venstre fremmer derfor følgende forslag:

Fylkestinget ber om en ny sak med en vurdering av alternative baneløsninger på Nord­‐Jæren langs andre traseer enn bussveien.

Forslaget fikk kun stemmene til Venstre og SV, og fikk dermed ikke flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**