Klima, pensjon og grønt skifte

advarsel aldershjem, Ina Madsen Granholdt
advarsel aldershjem
advarsel aldershjem

Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene av klimatruslene og kan bli den siste som kan gjøre noe med dem.

Det siger etter hvert inn i en stadig større del av verdens befolkning at det er nå vi må handle for å ha en mulighet til å påvirke klimaendringen i tilstrekkelig grad. For Moss kommune kan det rette valget avgjøre om pensjonskassen får nok avkastning til å dekke framtidens pensjoner eller ikke. Det rette valget er å slutte å investere i problemene og begynne å investere i løsningene.

Venstreordføreren i Eid kommune stilte spørsmål til det største pensjonsfondet for kommunene, KLP (Kommunal Landpensjonskasse), om hvorfor de ikke hadde en politikk på hvordan de forholder seg til selskaper som investerer i fossil energi. KLP har etiske retningslinjer for sine investeringer og mange selskaper som investerer i fossil energi bidrar på flere områder til at klimaendringene øker. Svaret på spørsmålet var at ingen av eierne, altså kommuner og fylkeskommuner, hadde spurt KLP tidligere. Etter en vurdering fant KLP ut at de skal trekke sine investeringer ut av en rekke «fossile» selskaper og heller investere i fornybart.

Høyremannen og investoren Jens Ulltveit-Moe har sagt; «Det kommer en dag hvor investering i fornybart er billigere enn i fossilt. Den dagen er nå!» Det er i dag allerede slik at de fleste olje- og gassfunn utenfor norskekysten er ulønnsomme å igangsette. Derfor er det nødvendig med et grønt skifte i retning fornybart.

Et grønt skifte betyr at vi styrer felleskapets virkemidler vekk fra det som bidrar til miljøskader og i stedet støtter det som bidrar til miljøbedringer. Venstre har derfor i lang tid foreslått å endre skatter og avgifter slik at det skal bli mer lønnsomt å være miljøvennlig. Et såkalt grønt skatteskifte. I Moss har det som eksempel resultert i at styringspartiene har innført fritak fra å søke dersom du ønsker å legge solcellepanel på ditt eget hustak samtidig som godkjenningen fra kommunen er blitt gratis.

KLP er ikke alene om dette grønne skiftet. Det foregår en tilsvarende endring i flere land rundt omkring i verden. Allerede nå investeres det mer i fornybart enn i fossilt. Det betyr at markedet anser fornybart som vinnere og fossilt som taper. Det er derfor det var så viktig da Venstre bidro til at Stortinget ba om en vurdering på investeringene til SPU (Statens pensjonsfond utland, det såkalte «Oljefondet»). Konklusjonen er at SPU må vurdere hva de investerer i, ikke bare ut fra hva som er klimamessig gunstig, men også hva som er lønnsomt når man eier fossilt. Lønnsomhet er selvsagt den grunnleggende tanken, men SPU har også tilleggskriterier om alvorlig miljøskade samt etiske regler.

Venstre fremmet en debatt (interpellasjon) i bystyret om Moss kommunes egen pensjonskasse ut fra samme tankemønster. Avkastningen i KLP er som eksempel bedre enn vår pensjonskasse. Venstre ønsker å sikre våre ansattes pensjoner ved å holde oss unna en del fossile selskaper, bidra til det grønne skiftet og sikre en god avkastning. I bystyrets debatt poengterte en Ap-representant at Venstre ikke kan bestemme hvem som taper eller vinner i markedet. Nei, markedet selv bestemmer det og der er altså tegnene tydelige. Skal vi stritte i mot eller skal også vi bidra?

Historien viser at folk som er «gærne» nok til å tro de kan endre verden, er de som kommer til å gjøre det. Ordføreren oversendte interpellasjon og svar til pensjonskassen og Venstre tror at pensjonskassens styre er gærne nok til å velge det som både endrer verden og sikrer de ansattes framtidige pensjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**