Hvem styrer Nordland Fylkeskommune?

Lokalpolitiker Vågan Venstre, Foto: Vågan Venstre

Sist uke ble det brudd i fylkesrådet i Nordland fylkeskommune. Bakgrunnen for bruddet var Arbeiderpartiets krav om at Høyre måtte støtte fylkesrådets innstilling i spørsmål om Nordland fylkeskommunes framtid i forvaltningsreformen. Høyres fylkestingsgruppe ville stemme i tråd med partiets ideologiske ståsted når det gjelder et regionalt forvaltningsorgan. Høyres to fylkesrådsmedlemmer ville støtte fylkesrådets innstilling. Enden på visa ble at Høyres to representanter gikk ut av fylkesrådet i Nordland med umiddelbar virkning. Situasjonen er spesiell og den åpner for ei rekke spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Lokalpolitiker Vågan Venstre

Lokalpolitiker Vågan Venstre

Det bærende prinsippet innafor forvaltninga er at de som utøver myndighet på fellesskapets vegne skal kunne redegjøre for hvordan deres myndighet er tildelt. Fylkeskommunens oppgaver og myndighet er tildelt gjennom lov; kommuneloven angir rammene for hvordan kommuner og fylkeskommuner skal organiseres og hvordan myndigheter delegeres fra fylkesting/kommunestyre til administrasjon og underliggende organ.
Nordland fylkeskommune har valgt en parlamentarisk styringsmodell i tråd med kommunelovens rammer for en slik variant. Fylkestinget har fått utarbeidd og behandla et omfattende regelverk for hvordan dette skal praktiseres. Kjerna i parlamentarismen er at fylkesrådet er avhengig av fylkestingets tillit. Fylkesrådet i Nordland er pr. i dag etablert gjennom et samarbeid mellom partiene AP-H-KrF. Dette var det sittende rådets parlamentariske grunnlag før bruddet – og vi må forutsette at dette fortsatt er det parlamentariske grunnlaget.

Etter bruddet sendte både Arbeiderpartiet og Høyre ut pressemeldinger. Her beklaga de bruddet med litt ulik framstilling av årsakssammenheng. Ingen av dem tok utgangspunkt i om Høyre fortsatt er en del av rådets parlamentariske grunnlag eller ikke. Etter ei justering av reglementet som fylkestinget vedtok i 2013 ble fylkesrådsleder gitt utvida fullmakter til å endre personsammensetninga i fylkesrådet. Fylkesrådslederen har altså myndighet til å foreta de endringene han redegjorde for ved fylkestingets avslutning onsdag 22. april – men på betingelse av at fylkesrådet har fylkestingets flertall bak seg. Spørsmålet er om dette er like klart for alle?

Vi bør kanskje forutsette at fylkesrådets parlamentariske grunnlag ikke er endra. Alle andre tolkinger vil være i strid med de formelle rammene rådet må forholde seg til. Jeg spør likevel: har fylkestinget og fylkesrådet ei felles oppfatning av hva rådets parlamentariske grunnlag er? Er Høyre bekvem med å utgjøre parlamentarisk støtte for et råd de ikke selv er med i? Hvis svaret er ja, vil fylkesrådets beslutninger fram til juni-tinget kunne vurderes å være legale, selv om det parlamentariske grunnlaget ikke er redegjort for.

 

Anja Johansen,

Leder i Nordland Venstre

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**