Oppdrett langs kysten vår

Fiske på Røst (FOTO: (CC) Redningsselskapet / Flickr.com), (FOTO: (CC) Redningsselskapet / Flickr.com)

Styret i Harstad Venstre har vedtatt følgende uttalelse om oppdrett og Kystplan: Ny kystsoneplan for sjøområdene til Harstad og 12 andre kommuner er utarbeidet, og er nå ute til offentlig ettersyn. Harstad Venstre vil ha en grundig debatt om balansen mellom oppdrett og fiske, herunder både næring og fritid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Langs kysten av Nord-Norge finner vi våre største ressurser, og det er mange interessenter når kystsonen utvikles. Viktige miljøspørsmål stilles opp mot næringsbehov, og ulike næringer opp mot hverandre. Forvaltning av hav og vassdrag må være helhetlig, økosystembasert og kunnskapsbasert.

Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringen er kommet for å bli, og vil også bli stadig viktigere både som nye arbeidsplasser, en stor eksportnæring og for å bidra til den nødvendige veksten i matproduksjon. Oppdrettsnæringen har tredoblet sin produksjon de siste 15 årene. Det er laks og ørret som utgjør hovedtyngden her, mens vi ser spennende vekstpotensiale i blant annet tare (alginat) i andre deler av landet. Produksjon av tare er også aktualisert som råstoff for blant annet biodrivstoff. Det er derfor viktig å sette av arealer som kan gi muligheter for nye arter og andre former for akvakultur.

Harstad Venstre krever et bærekraftig havbruk. Vi må både ta stilling til hvilke arealer det er miljømessig forsvarlig å stille til disposisjon for akvakultur, og hvilke områder vi faktisk vil stille til disposisjon for dette – i tråd med andre viktige hensyn. Vi må ta stilling til hvilke arter vi ønsker å gi mulighet for oppdrett på, og hvor. Harstad er den av kommunene kystplanen omfatter som i dag har flest lokalisasjoner, og samtidig den der det er foreslått størst økning.

Kystplanen argumenterer i for liten grad for hvorfor og hvordan man anser den store økningen i lokalisasjoner i Vågsfjorden for bærekraftig, og hvorfor det kun er aktuelt med fisk. Tidligere har man satt et minstekrav for avstand mellom lokalisasjoner på 5km; dette har man nå gått bort fra uten at Harstad Venstre kan se hvorfor. Høy tetthet av merdelokalisasjoner øker risikoen for negative miljøeffekter for den øvrige delen av økosystemet.

Harstad Venstre mener man i denne omgang må sette noen premisser for hvor stor økning i antall lokalisasjoner Harstad er klar for, og hvilken avstand som skal være mellom dem. I tillegg bør lokalisasjonene vurderes ikke bare opp mot strømforhold og kystsoneforhold; men også i større grad opp mot hva som befinner seg på land i området. Harstad Venstre vil også man skal vurdere å gjøre flere av lokalisasjonene til lukkede landbaserte anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**