Velferd

Venstre mener det enkelte menneskets mulighet til å leve et godt liv må være målet for samfunnet. Mennesker er ulike, har forskjellige behov og ønsker ulike løsninger. Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte menneskes integritet og i større grad tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Som brukere skal vi kunne stille krav om mer fleksible og individuelt tilpassede tjenester som skal være tilgjengelige når vi trenger dem. For Stavanger Venstre er et individ som henvender seg til det offentlige for å be om hjelp en borger, et medmenneske, og ikke en klient.

Kommunen er, og vil i framtiden i enda større grad være, avhengig av frivillige 647 organisasjoner og enkeltpersoner sin innsats. Frivillighetsmelding må oppdateres 648 jevnlig. Venstre vil legge til rette for et nært og forpliktende samarbeid med de frivillige 649 organisasjonene. Byen vil være avhengig av den ressurs som pårørende og frivillige 650 organisasjoner representerer for et godt kvalitativt liv.

Venstre vil:

 • at alle som kontakter NAV i kommunen skal ha rett til å bli behandlet med verdighet og respekt. Det skal være mulig å forholde seg til samme saksbehandler gjennom hele saksgangen.
 • at NAV‐kontorene (helse‐ og sosialkontorene) skal utvide åpningstiden til klokken 19.00 én dag i uken.
 • at det skal opprettes en akutt‐telefon i helger og høytider hvor mennesker som trenger hjelp får dette. Akutt‐telefonen skal også betjene akutte tilfeller hvor det er behov for kommunens omsorgstjenester og fungere som en krisetelefon for pårørende.
 • at mennesker som opplever akutt sosial nød kan henvende seg til kommunen også utenfor kontortid. Det skal vurderes nærmere hvilke ordninger som kan sikre dette.
 • at fattigdomsplanen skal revideres årlig, og ha et spesielt fokus på barnefattigdom.
 • at aktivitetstilskuddet til barn skal økes etter behov.
 • vurdere å ikke legge barnetrygd til grunn for beregning av sosialhjelpssatsene.
 • arbeide for å øke sosialhjelpssatsene.
 • at det skal brukes nødvendige ressurser på å legge forholdene til rette for en trygg alderdom. Dette kan skje ved at det legges til rette for boliger og bomiljø tilpasset eldres behov. Bokollektiv‐løsninger kan gi et sosialt fellesskap som kan erstatte nettverket man mister når man må flytte fra egen bolig.
 • at eldreomsorgen skal ha kapasitet til å møte dem som rammes av alderdomssvekkelse og sykdommer. Venstre vil sikre at det er tilstrekkelige plasser ved sykehjem og omsorgsboliger.
 • styrke kvalitet og finansiering av eldreomsorgen. Arbeide for å gjøre finansieringsordninger bedre.
 • utrede alternative ordninger til dagens bestiller‐/utførermodell innen levekårsfeltet.
 • følge opp prioriteringene i Omsorg 2025, men i den videre satsningen øke bygging av bofelleskap for eldre syke, demenslandsbyer etc.
 • at det skal legges fram en egen plan for aktivitetstilbud ved sykehjemmene slik at beboerne gis en meningsfylt hverdag.
 • dagens sentralkjøkken skal ikke utvides/bygges nytt. Sykehjem som har egne kjøkken skal kunne beholde det hvis virksomheten selv ønsker det.
 • at det skal være dagsenterplasser ved alle sykehjem.
 • bedre livsvilkårene for de alt for mange demente som lever hjemme alene, hos pårørende eller i sykehjemsavdelinger som ikke er tilpasset deres spesielle behov.
 • omsorgsteknologi skal innføres der det er nyttig og forsvarlig.
 • At det skal være lett å få avlastning og hjelpemidler. Pårørende som ønsker det skal få tilrettelagte ordninger som gjør det mulig å ta vare på sine nærmeste på en velegnet måte. Trygghetsavdelingen skal opprettholdes.
 • at det innføres en fast ordning for pårørende i sykehjem.
 • at verdigheten skal stå i sentrum også ved livets slutt – det palliative arbeidet ved sykehjemmene skal styrkes.
 • arbeide for at mennesker med utviklingshemming skal få individuelt tilrettelagte tjenester og botilbud i sitt nærmiljø dersom det er ønskelig.
 • at det skal etableres flere boliger i løpet av neste periode for ulike målgrupper som har krav på bolig. Vi vil arbeide for at det både bygges i privat og offentlig regi.
 • kommunen skal tilby differensierte botilbud for alle grupper som har rett på kommunal bolig.
 • at familier med psykisk utviklingshemmede barn og/eller sterkt fysisk funksjonshemmete barn skal støttes i sin innsats og få gode tilbud om avlastningsordninger.
 • avlastningsordningene skal styrkes både i kommunal og offentlig regi.
 • gjennomgå organiseringen av tilbudet som gis til brukere med utfordrende adferd. Det skal være fokus på et best mulig faglig tilbud. Det er vesentlig at brukerne og ansatte ikke utsettes for fare. Sterke, private fagmiljøer av kvalitet skal også benyttes. Foreldre skal kunne velge om tjenesten skal være kommunal eller privat.
 • arbeide for at nybakte foreldre til funksjonshemmede barn får raskt tilgang til en kontaktperson med kompetanse om hvilke tjenester og tilbud som finnes tilgjengelige.
 • at det skal være gode og fleksible ordninger for foreldre med funksjonshemmede barn. Dersom kommunen ikke har tilstrekkelige tilbud, skal private godkjente løsninger brukes.
 • det skal tilstrebes fritt brukervalg så langt som mulig. Vi vil ha en gjennomgang av dagens praksis for å sikre et slikt valg bedre enn i dag.
 • videreutvikle ordningen med kommunepsykologer som skal ha et terapeutisk 749 ansvar for barn og unge som sliter med psykiske vansker og lidelser.
 • være garantist for at støtte‐ og bistandssenteret Alternativ til Vold for mennesker som opplever vold i nære relasjoner opprettholdes.
 • Sikre at oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn gjøres permanent.
 • vurdere ny kommunal organisering av barnevernet f.eks. som kommunalt foretak eller interkommunalt samarbeid. Dette er mulig dersom departementet vil akseptere å samorganisere det statlige og kommunale barnevernet i regionen.
 • styrke arbeidet overfor biologiske foreldre til barnevernsbarn.
 • øke midler til tiltak og stillinger i det kommunale barnevernet.
 • iverksette et prosjekt hvor overdosedødsfall undersøkes nærmere med mål om å redusere antall dødsfall.
 • arbeide for at tilbudet ved K46/unge med rusproblemer videreutvikles.
 • opprette en døgnåpen rusakutt ‐ et helse‐ og velferdstilbud for rusmiddelavhengige.
 • vurdere innføring av brukerrom (sprøyterom) i Stavanger.
 • arbeide for videreutvikling av Krisesenteret.
 • arbeide for et fortsatt nært og konstruktivt samarbeid med de frivillige organisasjonene.
 • videreutvikle Pårørendesenteret.
 • videreutvikle ordningen med omsorgslønn.
 • opprette flere helsesøsterstillinger/ utbygge skolehelsetjenesten først og fremst gjennom et nasjonalt løft.
 • styrke kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom.
 • flere alkoholfrie arrangementer for unge (kulturskolen, speideren, frivillige organisasjoner og idretten).
 • opprette en ekstern undersøkelseskommisjon (se prosatekst over)
 • 0pprette frivilligsentraler i hver bydel.
 • Tilrettelegge for gode sanitæranlegg med mer for tiggere i samarbeid med frivillige organisasjoner.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**