Bodø: en god kommune for eldre å bo i

advarsel aldershjem, Ina Madsen Granholdt

De eldre i dag er ei ressurssterk gruppe. En god eldrepolitikk må ivareta både det friske eldrelivet og de eldre som har behov for tilrettelagte helse- og omsorgstjenester.

Det er viktig at de eldre selv har og tar ansvar for sitt friske eldreliv. Vi må stimulere til medvirkning og deltakelse, og til et aktivt eldreliv. Det må for eksempel bli lettere å kombinere pensjon og arbeid, hvis man ønsker det. Og det må legges til rette for at eldre kan bidra i egne og i andres liv gjennom frivillig arbeid.

Som politikere må vi tilrettelegge for frivilligheten gjennom midler til koordinatorer, og en bevisst strategi for samarbeid mellom kommunale enheter og frivillige eldre. Vi må omfavne ethvert frivillig initiativ, og sørge for at Bodø er en kommune som sier JA når folk spør om å få bidra.

Vi har fått på plass en frivillighetsplan, og den må vi bruke aktivt fremover. Men det er viktig at vi som politikere kun legger til rette for frivilligheten, ikke at vi styrer den (da blir det plutselig ikke frivillig lengre). Det er de eldre som må ta ansvaret, så skal vi folkevalgte ta imot med åpne armer.

For de eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester, vil Venstre at folk selv skal ha større mulighet til å bestemme innholdet i tjenestene de mottar enn hva de har i dag.

Flere sykehjemsplasser og bedre dagtilbud

De eldre er ingen homogen gruppe, og det som passer han på 70 er ikke nødvendigvis det hun på 80 ønsker seg. Bare se på vår egen foreldregenerasjon – 68’erne – som har gjort som de vil stort sett hele livet, og vi VET at de ikke kommer til å innfinne seg med noen ‘one size fits all-løsning’ i sin alderdom. Og det er det heller ingen grunn til at de skal. Vi må basere vår eldrepolitikk på at forskjellige folk har forskjellige behov, og sørge for at det finnes et mangfold av tilbud som kan gis til den enkelte.

Venstres mantra er å sette folk først. Vi setter folk foran systemer. Og vi setter de eldre foran systemer. For Venstre er ikke det viktigste at det er kommunen selv som styrer og drifter hele eldreomsorgen. Det viktigste for oss er at tilbudet er godt, og at alle har lik tilgang. Like rettigheter til gode tjenester.

Vi slipper gjerne til både ideelle og private tilbydere i eldreomsorgen. Vi ønsker sosiale entrepenører velkommen inn. Sosiale entrepenører finner nye løsninger på sosiale utfordringer. Og ofte viser slike løsninger seg å være økonomisk bærekraftige og til og med lønnsomme. Det kan vi treng i en trang kommuneøkonomi. Vi er nødt til å tenk nytt, også i helse- og omsorgssektoren.

Velferdsteknologi gir stadig nye muligheter til å organisere tjenestene sånn at eldre kan bo lengre hjemme. Det har Bodø Kommune vært flinke til å satse på, og det må vi fortsette med. Samtidig er det viktig at vi har gode dagtilbud til de som ønsker det, og at vi aktivt jobber med utfordringer som økt ensomhet, rus og psykisk sykdom hos eldre. Vi må kunne tilby bokollektiv og forsterkede bofellesskap, og vi må selvfølgelig ha som målsetting at alle som trenger sykehjemsplass, får det.

Verdighet er en sentral verdi i eldrepolitikken. En gruppe eldre som i liten grad vies oppmerksomhet er gamle alkoholikere. I Bodø ønsker Venstre å jobbe for et tilrettelagt tilbud også til denne gruppen, hvor de sikres bosted med alkohol på resept og pleie etter behov.

Vi vil også at Bodø skal se på muligheten for å etablere en demenslandsby, etter modell fra Nederland, for å gi denne gruppen eldre et bedre tilbud enn det vi har i dag.

Arbeidet som Tusenhjemmet gjør for å bygge bro mellom generasjonene er viktig. Det er viktig for å opprettholde engasjement og deltakelse blant både eldre og yngre at de har et minimum av felles forståelse for den verden de lever i. Vi må inkludere på tvers av generasjonene.

Deltakelse, Medvirkning, Verdighet og Mangfold er pilarene i eldrepolitikken Venstre vil jobbe fram i Bodø. Et aktivt eldreliv og gode tilpassede tjenester er vår målsetning.
Ida G. Johnsen – innlegg under LOP´s seniordebatt på Tusenhjemmet 6.mai 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**