Sola Venstres næringspolitikk 2015 – 2019

4.1 Gründere og nyskaping

Gjøre Sola attraktivt for virksomhetsetablering og derigjennom opprettholde en god egendekning av arbeidsplasser i kommunen.

Redusere og forenkle saksbehandlingen i Plan- og bygningsavdelingen, slik at gründere skal få gjennomført sine idéer uten å miste for mye tid i byråkrati.

Ha bedre kontakt mellom skole og næringsliv gjennom blant annet hospiteringsavtaler.

Arbeide for at det settes av midler til opplæring og kompetanseutvikling.

Arbeide for økt handel og næringsvirksomhet i sentrum.

 

4.2 Variert næringsliv

Videreføre kaiområder for salg av sjømatprodukter i kommunen.

Arbeide for at Universitetssykehuset relokaliseres til Ullandhaugområdet.

Stimulere til at arbeidstakere over 62 fortsetter i sitt arbeid. Vurdere tiltaksmidler som redusert arbeidstid, lengre ferie uten trekk i lønn eller høyere lønn for de som velger å stå i full jobb.

Ansatte og vikarer i Sola skal oppleve lik behandling og respekt, samt oppleve å få ansvar.

Sette tydelige krav til administrativ ledelse for rapportering av økonomi, fremdrift og resultater.

Sola kommune skal gå foran med et godt eksempel innen områdene helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette skal også gjelde interkommunale selskaper og kommunale foretak.

Sola skal være en foregangskommune for ansettelse og tilrettelegging av å holde eldre i jobb.

 

 

4.3 Turisme

Arbeide, og legge til rette, for at Hurtigruta skal bruke Risavika Havn som snuhavn.

Etablere en kampanje rettet inn mot Sola som arena for vindsurfere.

Enklere tilgang til, og bedre informasjon, om Solas kulturminner.

Oppdatere kommunens nettsider for å formidle informasjon om våre kulturminner, våre strender og annen informasjon som er aktuell for tilreisende til kommunen.

Opprette en turløype som en del av Nordsjøløypa (North Sea Trail).Stian Lie Hagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**