Sola Venstres skolepolitikk 2015 – 2019

 

Styrke mulighetene for etter- og videreutdanning for lærerne.

Tilby kompetanseheving innen lese-, skrive- og regnevansker for både førskolelærere og lærere.

Ha bedre kontakt mellom skole og næringsliv gjennom blant annet hospiteringsavtaler.

Kjøpe inn flere digitale pedagogiske programmer for å kunne tilby mer tilrettelagt undervisning.

Tilby valgfaget “Trafikk og trafikalt grunnkurs” på ungdomstrinnet.

Gi rektorene lederutdanning gjennom f.eks rektorskoleprogrammer.

Sørge for at alle barn har en sikker skolevei.

Sette av nok ressurser og timer til at alle skolebarn lærer å svømme.

Ha nulltoleranse for mobbing i skolen.

Gi den enkelte skolen muligheten til å velge blant godkjente eksamensformer.

Sikre at elever med spesielle behov får den oppfølgingen de har krav på både i skoletiden, samt skolefritidsordningen.

Styrke rådgivingstjenesten for å bedre gjennomføringsprosenten hos elevene på videregående skole.

Etablere målrettede leksehjelpsordninger på både barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Ha forutsigbare vilkår for både private og kommunale skolefritidsordninger.

La skolene i sterkere grad prioritere sine egne ressurser.

Sikre at alle skoler har rullerende planer mot mobbing med konkrete virkemidler.

Prioritere tiltak mot mobbing foran andre velferdstiltak for elevene.

Sørge for midler til kompetanseutvikling blant lærere og rådgivingstjeneste i forhold til mobbeproblemet.

Bruke ressurser på anti-mobbeplaner.

Anja Berggård Endresen

Anja Berggård Endresen

Utdanning for rektorer, lærere med personal- og økonomisk ansvar og pedagogiske ledere, slik at skolene blir bedre rustet til å håndtere mobbing.

Styrke skolehelsetjenesten.

Ha økt målrettet innsats mot elever som opplever skolevegring.

Prioritere styrket oppfølging av fravær i ungdomsskolen.

Søke om forsøksordning med fritak for karaktervurdering i valgfagene på ungdomstrinnet.

Styrke tilpasset opplæring for både de som sliter faglig, men også de som har behov for tilpasning av høyere kompetansemål enn på eget alderstrinn.

Starte opp prosjektet “Ungdom i aktivitet” og legge til rette for nye aktiviteter i friminuttene.

Det må legges til rette for fysisk aktivitet i skolegårdene på alle trinn.

Skolegårdene må kunne tas i bruk til fysisk aktivitet av nærmiljøet utenom skoletiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**