Mer politisk støtte til kystlyngheien

SolaVenstre
Foto: Sola Venstre

Ine Marit Torsvik Bertelsen stiller i leserbrev i Solabladet spørsmål om regjeringen nå er mer positive til kystlynghei og om de andre partiene i Sola vil støtte Venstres arbeid for å verne Kvithei mot utbygging.

Miljøvernministeren Tine Sundtoft var tidligere i mai på besøk i Stavanger hvor hun uttalte at «Regjeringen vil gjøre kystlynghei til “utvalgt naturtype”! Denne uerstattelige delen av det norske naturlandskapet kan gå tapt og derfor får det et stempel som sier at den er viktigere enn annen natur».

En slik uttalelse må få konsekvenser for den pågående reguleringsprosessen av området Kvithei. Som kjent har Sola Venstre i lang tid kjempet mot utbyggingen av det truet landskapsområde Kvithei

Kystlyngheiene er flere tusen år gamle kulturlandskap, men gjengroing, skogplanting og nedbygging har ført til at naturtypen er sterkt trua. Det er ikke unaturlig å regne med at hele 90 prosent er borte.

Det er foretatt en konsekvensutredning av områderegulering på Kvithei som viser at det ikke bare er kystlynghei som er uerstattelig men hele 15 rødlistearter i influensområdet og i planområdet. Disse er Bustsivaks, Dverglin, Hubro, Kystkall, Sanglerke, Sporemose, Svartblå rødskivesopp, Rødkivevokssopp, Stær, Storsporve, Vipe, Hettemåke, Tornirisk, Småsalamander og Grannsiv. De tre førstnevnte er klassifisert som sterkt truet, hvorav hubro ikke hekker i området, men er observert. De øvrige artene har status som sårbare eller nær truet.

Planen kommer snart til 2. gangs behandling i utvalg for arealsaker hvor Sola Venstre håper at flere partier innser viktigheten av å ta vare på naturen vår og stemmer mot utbyggingen!SolaVenstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**