Dagens sykehustilbud må ikke svekkes

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

Møre og Romsdal Venstre ser med bekymring på situasjonen med de økonomiske utfordringene for Helse for Møre og Romsdal. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre sa i februar at det ikke skal foretas endringer i funksjonsdeling mellom sykehusene i interimperioden før nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal er realisert. Slik saken nå står, opplever vi at de fire sykehusene i fylket blir satt i spill.

Foretaket må i følge konstituert toppsjef Dag Hårstad diskutere dramatiske omstillinger. Dette skjer samtidig med at helseminister Høie forbereder Nasjonal helse- og sykehusplan som skal legges frem til høsten.
Møre og Romsdal Venstre understreker nødvendigheten av gjenoppbygging av tillit dersom framtidige prosesser i Helse Midt og Helse Møre og Romsdal skal ha troverdighet og legitimitet.

Det er tatt en beslutning om tomtevalg for et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Vedtaket har imidlertid med i sin begrunnelse at det skal etableres et cluster-sykehus der helsestatsråden vil legge til rette for nær samhandling mellom Ålesund sykehus og det planlagte fellessykehuset. Investeringene som skal til for å bygge nytt sykehus på Hjelset og samtidig foreta nødvendig bygningsmessig opprustning av Ålesund sykehus, skal finansieres gjennom innsparing i drift.

Venstre sitt fylkestingsprogram for kommende valgperiode sier blant annet følgende om spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal:
• organisering av sykehustilbudet gjøres ut ifra pasientens behov
• alle innbyggerne i fylket skal sikres en spesialisttjeneste med akuttberedskap og et fødetilbud som gir den enkelte innbygger trygghet både hva gjelder faglig kvalitet og reiseavstand
• det skal ikke foretas endringer av funksjonsdeling i interimperioden
• barneavdelingen ved Kristiansund sykehus skal holde åpent i helgene og bestå inntil nytt sykehus er ferdig bygd

Usikkerheten som nå råder om finansiering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal gjør at nettopp kravet om at det ikke foretas endringer av funksjonsdeling i interimperioden må vies den største oppmerksomhet. Og det må ikke reises tvil om at nødvendige bygningsmessige utbedringer skal gjennomføres for Ålesund sykehus og at Ålesund fortsatt skal ha status som nummer-to sykehus etter St.Olav i Helse Midt.
Møre og Romsdal Venstre vil tydelig understreke at dagens sykehustilbud for befolkningen ikke må svekkes.

Uttalelse fra fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre vedtatt på styremøtet 12.05.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**