Klima

Klimaendringerer den største utfordringen vi står overfor på jorda i dag. Det er sannsynlig at vi allerede merker effekten av dette med mer ekstremvær og tørke, isbreer som smelter og stigende havnivå. Millioner av mennesker får sitt livsgrunnlag truet og klarer vi ikke å snu utviklingen vil situasjonen forverre seg kraftig.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre ønsker at Stavanger skal bli en ledende miljøby. Blant de viktigste tiltakene for å oppnå dette er en forsterket innsats på kollektiv transport og sykkelbruk. Bussveiene er under utbygging, men Venstre ønsker å gå videre og gjøre skinnebasert transport til ryggraden i det fremtidige kollektivsystemet i Stavanger, Sandnes og regionen rundt. Venstre er også villig til å ta i bruk rushtidavgift og parkeringsrestriksjoner.
Videre vil vi tilrettelegge for miljøvennlig bolig‐ og næringsutbygging og støtte forsøk med miljøvennlige bygg‐ og boformer. Det skal være enkelt å foreta miljøvennlige valg og vi vil sikre at den kommunale saksbehandling ikke er til hinder. Venstre vil anvende prinsipper fra Urban Gardening i videreutviklingen av Stavanger.
Venstre vil:
 • Sikre og arbeide for at Stavanger kommune bidrar til å nå målet
 • om redusere klimautslippene med minst 40% innen 2030.
 • At bystyret skal ha en årlig miljødebatt basert på en klimamelding som inneholder status, tiltak og miljøregnskap, med mer.
 • At det lages en konseptvalgutredning for skinnegående kollektivtransport på strekningen sentrum, Ullandhaug, Jåttå, Forus, Sola/flyplassen, Sandnes (herunder metro, tog, bybane, monorail med mer).
 • Arbeide for at Stavangeregionen får økte statlige tilskudd til investeringer i kollektivtransport/ veiutbygging slik at bompengeavgift kan reduseres.
 • Konsentrere utbygging og fortetting til områder med godt kollektivtilbud og ha en restriktiv politikk til utbygging utenfor de viktigste kollektivaksene.
 • Videreføre sykkelsatsingen, blant annet. ved å øke investeringer, gode sykkelparkeringsordninger ved aktuelle knutepunkter, med mer.
 • At sykkelfelt som brått avsluttes kartlegges og rettes opp i tilknytning til sykkelplanen.
 • At det skal føres en restriktiv parkeringspolitikk i tilknytning til arbeidsplasser,spesielt i Forusområdet.
 • Arbeide for å videreføre flaskehalsprosjektet slik at det gir bedre fremkommelighet både for buss og bil.
 • At Revheim‐utbyggingen skal være basert på det fremste av miljø teknologi og bærekraft og framstå som en signalbydel.
 • Følge opp den regionale energi‐ og varmeplanen slik at miljøvennlige energibærere utnyttes riktig og i tråd med målene i Stavangers klima‐ og miljøplan.
 • At byen tar i bruk mer fornybar energi. Vi vil opprette ny støtteordning til installasjon av solcellepanel for hus med to eller flere boenheter og opprette et klima‐ enøk‐ og solenergifond (NOK 1 million) etter modell fra Oslo, som stimulerer tiltak som gir redusert eller mer effektiv energibruk.
 • Fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg. Energikilden skal i hovedsak være bærekraftig/fornybar.
 • Avvikle bruk av all olje/fossil gass til oppvarming innen 2020, også i private hus
 • Sørge for at alle kommunale bygg som ikke kan bygges om til energieffektive hus, varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme,biobrensel, sjø‐ eller jordvarme.
 • Innføre sentral energistyring for alle større kommunale bygg og
 • øke bruken av fremtidsrettet miljøteknologiske løsninger.
 • Bidra til at både kommunale og private hus bygges med grønne tak.
 • Sørge for at alle kommunens virkeområder blir miljøsertifisert.
 • Legge til rette for at Stavanger skal være foregangsby for bygging av energieffektive hus.
 • Ved nyinnkjøp til kommunenes bilpark, gå til innkjøp av biler som kan bruke lav‐/nullutslippsteknologi, slik som sertifisert biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og plug‐in hybrid.
 • Ha et pilotprosjekt for bruk av el‐sykler som valgt tjenestetransport på lik linje med tjenestebiler
 • Arbeide for at overskuddsenergi fra nye utbyggingsprosjekter og næringsvirksomhet kan brukes effektivt, eventuelt kobles inn på infrastruktur som fjernvarmenettet.
 • Redusere klimagassutslippene i forbindelse med kommunens egen reisevirksomhet i regionen ved at alle kommunens ansatte skal benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativ som praktisk er mulig.
 • At Stavanger kommune skal bruke sin markedsmakt til å utøve en bærekraftig anskaffelsespolitikk.
 • Føre videre kravet om fornybar oppvarming i lokaler kommunen leier.
 • Fortsette arbeidet for bruk av landstrøm for supply‐båter og utrede mulighet for landstrøm til cruiseskip.
 • Sikre bedre luftkvalitet i sentrum, blant annet ved å vurdere piggdekkavgift.
 • Fortsatt legge til rette for fordeler for elbil jamfør nye statlige retningslinjer.
 • Arbeide for å etablere flere ladestasjoner utenfor parkeringshus.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**