Bystyrets møte 21. mai

Jon Gunnes
Jon Gunnes, Foto: Nils Heldal

Her er en kort rapport fra de viktigste sakene under bystyrets møte 21. mai – i stedet for vår sedvanlige liveblogg.

For Venstre møtte Jon Gunnes, Trond Åm, Nils Heldal og Tove Lill Karlsen.

Temaplan for legetjenester Trondheim kommune 2015-18

Planen skal sikre at legetjenestene i byen fyller behovet for primærlegetjenester, og at tjenestene i omfang og innhold er i samsvar med kravene i lover og forskrifter. Målet for Venstre er å få et bedre legevakttilbud i Trondheim. Studentene som ikke har fastlege i Trondheim må også få et bedre helsetilbud, og Venstre støttet derfor et tilleggsforslag fra posisjonspartiene om dette.

Temaplan for habiliterings- og rehabiliteringstjenester for voksne 2015-18

Planen viser hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for habilitering og rehabilitering for voksne over 18 år. Den beskriver tiltak for å få bedre oversikt over behovene, hvordan enhetene skal samarbeide bedre, og hvordan tilbudet skal organiseres og dimensjoneres. Senterpartiets Marte Løvik mente kommunens arbeid med psykisk helse og rus burde styrkes, og foreslo å be rådmannen om en egen sak om dette. Forslaget ble vedtatt med støtte fra Venstre. Venstre støttet også en merknad fra Høyre om videreutvikling av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og fra Pensjonistpartiet om utvidelse av rådgivningstjenesten for døve og døvblinde til å omfatte alle med sansetap.

Årsoppgjøret med årsrapport, årsregnskap og finansrapport 2014

Innstillingen ble lagt frem av saksordfører Geir Waage (Ap). Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet uttrykte bekymring over tiltakende merforbruk på drift de siste fem årene, og fremmet en merknad om dette, presentert av Brox (H). Venstres Jon Gunnes spurte hva Waage og Arbeiderpartiet mente burde være beskjeden til de kommunale enheter som gjentatte ganger har stort merforbruk, uten å få konkret svar på dette. Innstillingen ble enstemmig vedtatt, mens merknaden fra V, H og Frp ble en mindretallsmerknad.

Innkjøpsreglementet – revidering

Bystyret vedtok revidert innkjøpsreglement enstemmig, og Venstre støttet et tilleggsforslag fra Roar Aas (Ap) om at både norske og utenlandske tilbydere ved større innkjøp må dokumentere at de er tilknyttet norsk lærlingeordning, eller tilsvarende ordning i hjemlandet.

Årsrapport Ombudet

Ombudets rapport omfatter helse- og omsorgssektoren og i tillegg oppvekstsektoren. Venstre, Høyre, Frp og Sp fremmet et tilleggsforslag om at kommunen i barnevernssaker bør bli bedre til å kartlegge familienes totale ressurser før eventuell omsorgsovertagelse, og også vurdere å opprette et “avvergerteam” for å få redusert antallet akuttplasseringer og feilplasseringer. Dette ble vedtatt Venstres Jon Gunnes understreket Ombudets viktige rolle, og uttrykte misnøye med rådmannens forslag til oppfølging. Han la til at helse- og omsorgskomitéen hadde fremmet viktige forslag i sin innstilling, som Venstre ville støtte.

Interpellasjon fra Venstres Trond Åm om opprettelse av kommunalt tomteselskap

Trond Åm gjorde greie for forslaget om å be rådmannen utrede organisering og finansiering av strategisk viktige utbyggingsområder i Trondheim, blant annet ved opprettelse av et kommunalt tomteselskap. Formålet er å bidra til en mer helhetlig byutvikling, bedre arealutnyttelse og en raskere realisering av byggeprosjekter. Rådmannen holdt en lengre redegjørelse som konkluderte med å fraråde et slikt tomteselskap. SV la på vegne av posisjonspartiene frem et alternativt forslag for økt kommunalt engasjement i boligbygging på prosjektnivå, men uten eget tomteselskap. Venstres forslag falt, og posisjonspartienes forslag ble vedtatt.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**