Ber om sak for avklaring Helsehus/Familiens hus

(Foto: Dreamstime.com)

Venstres Maria Serafia Fjellstad gav i sist kommunestyremøte uttrykk for misnøye med svaret hun fikk på spørsmålet om Helsehuset. I Helse- og omsorgsutvalgets møte 20.mai la hun på bordet et bestilling om sak for avklaring på de samme spørsmålene. Hva skal innholdet i Helsehuset være? Og hva og hvor skal Familiens hus være?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Helsehuset forprosjekteres nå, med håp om vedtak i løpet av året. I vedtaket der man gikk i gang med dette forprosjektet var funksjonene begrenset til intermediærenhet, rehabiliteringsenhet, Frisklivssentral, legevakt, koordinerende enhet, kommunal akutt døgnenhet, fag- og opplæringssenter med simuleringssenter og kontor til brukerorganisasjoner. Til tross for dette utredes det nå et helsehus som i tillegg også innehar deler av funksjonene tidligere tiltenkt et Familiens hus; med åpen barnehage og Helsestasjon, samt også kontorer eksempelvis Barnevern eller PPT kan benytte seg av.

Visjonen om et Familiens hus i Harstad er relativt gammel. Som konsept ble det etter forstudie i 2010 vedtatt at det var et ønsket hus. Familiens hus er en modell hvor forebyggende tjenester rettet mot barn og familie er samlet bak en dør; som gjennom lavere terskel når flere, og som gjennom samarbeid blir bedre. Helsestasjonen i huset vil være et tilbud for alle, og med samlokalisering med eksempelvis PPD, barnefysioterapeut og barnevern blir det tverrfaglige samarbeidet for de som trenger det, mer tilgjengelig. Målsetningen er å fremme trivsel og god helse for barn, unge og deres familie, samt å styrke barn og unges oppvekstvilkår. Barn skal ikke være kasteballer. Tankegangen bak stammer fra den svenske familjecentralen, som man på 90-tallet adopterte over til norske forhold, før man 2002-2004 hadde et suksessrikt forsøksprosjekt i Nordreisa, Bodø, Fauske, Nes i Akershus og Furuset bydel i Oslo. I utkastet til Oppvekststrategi for Harstad, som nå ligger ute til høring, er det et lengre avsnitt nettopp om Familiens hus – hvor det framgår som en ønsket del av strategien – i tråd med beskrivelsen over.

I Helse- og omsorgsutvalgets møte beskrev Fjellstad en frustrasjon over at man to ulike steder i kommunens administrasjon jobber med det som egentlig er motsetningfyllt. I et Helsehus vil det være et redusert Familiens hus som får plass, uten det brede tverrfaglige miljøet. I et eget Familiens hus kan man sette visjonene bredere for tverrfaglighet og samlokalisering; men vil nok dermed også bli dyrere. “Dette krever en politisk beslutning, og jeg ønsker saken opp nå”, sa Fjellstad – og leverte forslag om nettopp det. Og ba med det om en sak hvor innholdet i Helsehuset avklares før vedtak av Oppvekststrategien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**