Venstres alternativ til eiendomsskatt i Sigdal

Ingvild Stegane
Runolv Stegane
Runolv Stegane

Venstres alternativ til eiendomsskatt

Av Runolv Stegane, ordførerkandidat for Venstre i Sigdal

Ordførerkandidatene Normann (SP) og Fossen (H) gjør et freidig forsøk på så tvil om Venstres alternative forslag til budsjett for 2015 og alternativ økonomiplan 2015-2018. Vi skjønner grunnen til det: Venstres forslag viser at vi kan drifte kommunen minst like godt som i dag uten eiendomsskatt! Det er nedslående å registrere at Normann og Fossen spiller på følelser i stedet for å være opptatt å få kontroll på økende driftsutgifter. De skyver helt bevisst en påstått bekymring for drift av Sigdalsheimen foran seg i stedet for å se på alternativene til eiendomsskatt.

Bakgrunn for Venstres alternative forslag

H og Sp (også AP) stemte i fjor for å engasjere Agenda Kaupang til en kritisk gjennomgang av hele kommunens drift. Rapporten ble presentert for formannskapet og kommunestyret i juni 2014. Det ble konkludert med en mulig innsparing ved å drive kommunen smartere, bedre og mer effektivt på minst 10 millioner kroner. I november 2014 kom det ny rapport fra Agenda Kaupang, etter at det ble vedtatt å gå nøye inn i drifta av helse-og sosialsektoren. Konklusjon: Det er fullt mulig å hente inn et par millioner kroner innen helse- og sosial ved å legge om rutiner og organisering.

Rapportene fra Agenda Kaupang viser at Venstre er på trygg grunn: Vi kan omprioritere og organisere arbeidet i kommunen bedre med en gevinst på flere millioner kroner uten at kommunale tjenester blir svekka. Kommunen bestilte gjennomgang av drifta til en kostnad av flere hundre tusen kroner, men Sp, H og Ap valgte å se bort fra det som kom fram!

Usannheter om Venstres forslag

Det må kunne forventes at de to ordførerkandidatene greier å gjengi korrekt fra kommunens møteprotokoll for budsjettmøtet i desember 2014. Det klarer de ikke.

For å unngå innføring av eiendomsskatt foreslo Venstre i desember 2014 en reduksjon på 3,5 millioner kroner i budsjett 2015. Vi tok bort innføring av eiendomsskatt med beregna utgift på 2 millioner kroner bare i 2015, i flg. rådmannen. I tillegg foreslo Venstre en reduksjon i drifta ellers på 1,5 millioner kroner. For årene 2016-2018 foreslo vi det samme i utgiftsreduksjon, tilsvarende kun 2 prosent av kommunens netto driftsutgifter. Dette er tydelig gjengitt i kommunestyrets møteprotokoll. Dette betyr ikke, slik Normann og Fossen prøver å fortelle, at vi skal redusere med ekstra 3,5 millioner kroner hvert år. Vi reduserer med 3,5 millioner en gang og legger driftsnivået på dette nivået. Kommunens drift, også etter utvidelse ved Sigdalsheimen, vil med Venstres forslag gå med overskudd.

Tverrpolitisk dugnad

Personlig har jeg god erfaring med en tverrpolitisk dugnad for å få kontroll med driftsutgiftene. Sigdal var i en vanskelig situasjon i 2000/2001. Da ble det nedsatt en arbeidsgruppe med Einar Solli, Sp, Håvard Støvern, Ap og undertegna for å gå kritisk gjennom kommunens drift. H valgte å ikke være med i dette arbeidet. I samarbeid med de tillitsvalgte og sektorene viste det seg fullt mulig å få kontroll på utgiftene gjennom omprioritering og reelle reduksjoner.

Venstre har de siste fire årene invitert til en ny tverrpolitisk dugnad, men det har blitt møtt med en kald skulder. I stedet for å ta kommunens økonomiske situasjon på alvor har AP, Sp og H skjøvet problemene foran seg: Først vedtok de å utsette avdragstida for en stor del av kommunens lån fra 20-40 år, noe som gjør det lettere økonomisk for kommunen i noen år, men som fører til langt større økonomisk belastning over tid. Men dette var ikke nok, slik rådmannen helt riktig påpekte ved budsjettbehandling for 2013:

”Det kan ikke understrekes klart nok at dette er en løsning som ikke vil bære seg over tid. Kommunestyret vil, gitt alle kjente faktorer på nåværende tidspunkt, raskt måtte treffe tiltak og gjøre prioriteringer som frigjør midler, eller øker inntekten, for å kunne drifte en utvidet Sigdalsheim i fremtiden.” Venstre tok dette på alvor og har siden 2012 lagt fram alternative budsjetter.

Innføring av eiendomsskatt uten saksutredning

SP og H og Ap valgte å følge opp rådmannens påpekning ved å innføre eiendomsskatt på næringslivet (verker og bruk). Dette skulle redde økonomien. Slik gikk det ikke. Det tok bare et par måneder før de tre partiene, nærmest i panikk, gjennom et presseoppslag i BP stod fram med innføring av full eiendomsskatt (også for hus og hytter) Ei uke etterpå, i juni 2014, vedtok kommunestyret med stemmene til Sp, H og Ap å innføre full eiendomsskatt. Dette skjedde uten at saken var behandla i formannskapet, slik kommuneloven fastslår, uten saksutredning og uten at saken stod på sakskartet til kommunestyret! Det hører med til historien at både Sp og H i valgkampen 2011 proklamerte at de ikke ville gå inn for noen form for eiendomsskatt!

Skal vurderes hvert år

Normann og Fossen prøver å innbille oss at de seriøst vil vurdere den helt unødvendige eiendomsskatten ved budsjettbehandling hvert år. Det står ikke til troende, så lenge Sp og H (også AP) ikke har snev av vilje til å se kritisk på kommunens drift. Kommuner som innfører eiendomsskatt fordi det er ”nødvendig”, går normalt den motsatte veien. De øker eiendomsskatten for hvert år.

Uriktige påstander om barnevern

Normann og Fossen setter også fram helt uriktige påstander i forhold til Venstres forslag om å få kontroll med utgifter innen barnevern og sosial omsorg. Dette var forslag vi fremma ved budsjettbehandling i 2013 for budsjettåret 2014. Bakgrunnen var at rådmannen foreslo å øke bevilgningene med 1,5 millioner kroner til barnevern for året 2014 og i økonomiplanperioden. I en situasjon der Sigdal brukte det doble pr. innbygger til barnevern som andre kommuner, og der vi også låg veldig høyt på sosialhjelp, fant vi det fornuftig å se kritisk på dette. Venstre foreslo derfor å la være å øke driftsutgiftene til barnevern fra 2013 til 2014. Det var ingen reduksjon med 1,5 millioner kroner, slik Sp og H freidig påstår. Ved budsjettbehandling for 2015 var både rådmannen og hele kommunestyret kommet til samme konklusjon som Venstre: Ingen økning til barnevern, verken i 2015 eller 2016-2018. I mellomtida hadde også kommunestyret, etter forslag fra Venstre, bedt rådmannen ta initiativ overfor Modum (felles barnevern) om at kommunestyret i Sigdal ikke ville akseptere de store og årlige overskridelsene. Det var derfor ikke behov for Venstre å gjenta gamle forslag fra 2013 ved budsjettbehandling for 2015.

Når Normann og Fossen bruker forslag fra 2013, før vedtak om innføring av full eiendomsskatt, som sannhetsvitne for Venstres alternative forslag for 2015- 2018, er det usedvanlig freidig. Og enda verre er det at de heller ikke her gjengir forslagene korrekt. I Venstre skjønner vi at irritasjonen over vår argumentasjon og våre forslag er stor.

Men vi fortsetter likevel å si nei til en helt unødvendig eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**