Program 2015 – 2019

DSC_0653

Velferd

Stange Venstre vil:

Øke jordmortjenesten i Stange for å sikre god kvalitet i svangerskaps- og barselomsorgen. Vi vil videre støtte opp under familier med tunge omsorgsoppgaver og sørge for tilrettelagte boliger til funksjonshemmede gjennom et samarbeid mellom kommunen, private og Husbanken.

Stange Venstre vil øke farten på utbygging av sykkelfelt i områder med mange skolebarn for å sikre fysisk aktivitet og bygge god framtidig helse. Helsedirektoratet viste i sin undersøkelse fra 2012 at norske jenter og gutter sin gjennomsnittlige fysiske aktivitet sank fra 90 % hos 6-åringene til 50% hos 15-åringene iforhold til anbefalt nivå. Her må det settes fart i utbyggingen! Stange Venstre vil også sikre Stangehallen som drivkraft i kommunens frisklivstilbud i form av tilrettelagte kurs utover daglig drift.

Vi vil ta imot og bosette flere flyktninger og asylsøkere. Enslige mindreårige asylsøkere på Åkershagan asylmottak bør prioriteres bosatt i Stange kommune. Vi er positive til UDIs forespørsel om en avlastningstransitt på Åkershagan i 2015 grunnet ti prosent økning i ankomst av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i forhold til i 2014.

Stange Venstre vil selge kommunale utleieboliger til leietakerne etter avtalt leietid og finansiere nye boliger til dem som trenger det mest.

For eldre/uføre mener vi det er viktig å ha en valgfrihet i omsorgstilbudet og flere korttidsplasser på sykehjem er da nødvendig. Dette er også viktig for å opprettholde den enkeltes funksjon, mestring i eget hjem og avklaring av omsorgsbehov i hverdagen. Stange Venstre ønsker mer samarbeid med frivillige lag og organisasjoner bl .a. med tanke på vaktmesterordninger for den hjemmeboende eldre/uføre. Stange kommune må være aktive i tilrettelegging av velferdsteknologi for den enkelte hjemmeboende for å øke tryggheten i hverdagen. Dette må bli et supplement til de ordinære helse- og omsorgstjenestene og vil være avlastende i forhold til økende behov for sykehjemsplasser.

Stange Venstre vil være en garantist for fortsatt drifting av tilrettelagte arbeidsplasser etter nylig oppstått skade eller sykdom og for de som trenger varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Blant andre Grobunn og Stange ASVO er gode eksempler på slike arbeidsplasser.

Styrke arbeidet med samtidig og helhetlig behandling innen rus/psykiatriområdet. Stange Venstre vil fortsette å satse på rusforebyggende arbeid for barn og unge med veiledning for foreldre i samarbeid med politiet (Ørebromodellen, BRY DEG). Stangehjelpa er unik, sentral i kommunens arbeid og må sikres fortsatt god drift.

 

 

 

 

 

IMG_4087

Næringspolitikk

Stange Venstre vil

 • Satse på tiltak for vekst og utvikling i eksisterende bedrifter.
 • Legge til rette for boligbasert næringsutvikling og nyttiggjøre oss beliggenheten og nærheten til Stor-Oslo.
 • Gi økt frihet og mulighet for større mangfold i landbruket. Utvikling av “Grønn Vekst” i Arena Heidner og tilsvarende miljøer må prioriteres og gis bedre rammebetingelser.
 • Skape møteplasser for gründere og småbedrifter.
 • Gjøre det attraktivt å skape og drive egen virksomhet.
 • Innføre årlig næringslivspris.
 • Etablere næringslivets hus på Åkershagan.

P1020257

Miljø

Stange Venstre vil ha en reduksjon av kommunens klimagassutslipp med 40 prosent i kommende periode og en konkret strategi for å bli nullutslippskommune.

-Itte traske i pløyinga!

Stange Venstre vil bevare kommunens samlede areal for matproduksjon. Omdisponering av åker til annen bruk må følges av tilsvarende omdisponering av udyrket, dyrkbar jord til åker. Norge har rekordlav selvforsyningsgrad og vi baserer oss i stor grad på matimport fra andre land. Klimaendringene gjør at andre land i framtiden vil ha maten sin selv. De neste ti årene vil verdens matproduksjon minske med 2 prosent, mens det vil bli 10 prosent flere munner å mette. Siden 2006 er et areal tilsvarende 93 fotballbaner gjort om fra åker til andre formål, bare i Stange. På det arealet kunne man dyrket korn for 650 000 brød. Vi har ingen brød å miste.

IMG_4247

Rent mel i posen og rent vann i Mjøsa

Stange Venstre vil arbeide med dagligvarekjedene og sportsbutikkene slik at de gjør det lett for oss å velge riktig. Vannet og fiskene måles hele tiden for å overvåke nivået av miljøgifter. Siloksaner fra hårsjampo og såpe finnes igjen i mjøsørreten. PFAS (perfluorerte forbindelser) fra impregnert sportstøy og skismøring finnes også i fisken. Svanemerkede produkter er trygge men vanskelige å finne! Bedre merking og produktplassering i butikkene vil gjøre det lettere for oss å velge riktig.

P1010093

Stange skal bli en sykkelby

Å sykle er den minst energikrevende framkomstmetoden av alle. Stange Venstre vil at Stange skal jobbe for å få en sykkelbyavtale. For å få en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett. Med den nye sykkelstien mellom Stange og Hamar vil mange kunne bruke sykkel eller elsykkel til jobben. Nesten 3000 Stangesokninger tar denne turen hver dag. For hver bilist som heller tar sykkelen blir det renere luft, mindre støy, mindre kø og bedre helse. Nye sykkelfelt kan bygges som en utvidelse av vegbanen. Det vil spare matjord og lette vedlikehold av sykkelvegen.

Sykkelfelt som en del av vegbanen.
Sykkelfelt som en del av vegbanen.

Søppel nei takk!

Stange Venstre vil arbeide for at det ikke skal være tillatt å legge uadressert reklame i postkasser som ikke er merket med «Reklame ja takk». Hver husholdning mottar 45 kilo uadressert reklame årlig. Dette er papir som skal produseres, transporteres ut og tilbake som søppel, det skal så destrueres i godkjent deponi. Dette er en forurensning det er lett å si nei til.

IMG_0736

Hias melder at vi kaster klær som aldri før. Hva med et shoppingfritt år? Utfordre deg selv og venner til å ikke kjøpe klær i ett år. Delta på kurs i reparasjon og redesign, for eksempel hos Hobbyakademiet i Stangebyen!

Kolonihager i Ottestad

Fortetting av boligbebyggelsen er bra for miljøet. Dette er et mål det jobbes for både nasjonalt og lokalt. Dess tettere vi bor, dess større blir behovet for å kunne kjenne gress mellom tærne og jord mellom fingrene. Vi vil jobbe for at det avsettes areal for kolonihager i Ottestad, slik at blokkbeboere i omegnen kan sykle til sin egen jordlapp for å hente ukas forbruk av grønnsaker. Eller for å henge opp hengekøya og nyte duften av naboens lavendel.

 

IMG_0874

Kultur

 • Komplett turstinett i hele kommunen.
 • Ilsengstiene.
 • Ottestadstien.
 • Åkersvika – fuglekikketårn og minst to utkikkspunkter ryddes ned mot Mjøsa.
 • Styrke og utvikle tilbudet ved Stange bibliotek.
 • Gjennomgå og prioritere ungdomstiltak i samarbeid med ungdom.
 • Økt støtte til frivillige lag og organisasjoner.

 

image

Samferdsel

 • Busstilbudet i hele kommunen må styrkes.
 • Dobbeltspor til Lillehammer innen 2025, fiberkabel til bredbånd må legges langs traseen.
 • Gang- og sykkelveier – flere og mer sykkelvei for pengene.
 • Gang- og sykkelvei langs Vestbygdveien og langs FV 24.
 • Fond for økt utbygging av sykkelfelt.
 • Økt utbygging av bredbånd i hele Stange kommune.

P1010412

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**