På parti med miljøet

Lutforurensing, Foto: Codo

Stavanger kommune bør gå foran som et godt eksempel med klima- og miljøtiltak, skriver Stavanger Venstre i dagens kronikk i Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Rune Askeland, leder Stavanger Venstre
Rune Askeland, leder Stavanger Venstre

Det er ver­dens mil­jø­dag på fre­dag. I 2015 er tema for da­gen bæ­re­kraf­tig for­bruk. Både natu­ren, men­nes­ke­ne og ver­dens­øko­no­mi­en er av­hen­gig av at vi for­val­ter jordas res­sur­ser på en bæ­re­kraf­tig måte. I dag for­bru­ker vi men­nes­ker langt mer enn det klo­den greier å for­nye av seg selv.

Venst­re er svært be­kym­ret over ver­dens mil­jø­til­stand og vil ar­bei­de for at Stav­an­ger tar sin del av an­sva­ret med å snu ut­vik­lin­gen.

Vi vil at kom­mu­nen skal gå foran og re­du­se­re ener­gi­for­bruk, re­du­se­re kli­ma­ut­slipp og stimu­le­re til at alle andre føl­ger i samme ret­ning. Venst­re vil for­ster­ke inn­sat­sen for at Stavanger tar an­svar for å re­du­se­re de glo­ba­le mil­jø­ut­ford­rin­ge­ne, både når det gjel­der ut­slipp av kli­ma­gas­ser, men også for å re­du­se­re ut­slipp av mil­jø­gif­ter og tap av bio­lo­gisk mang­fold. Vi vil ar­bei­de for at hen­syn til kli­ma og mil­jø skal lig­ge til grunn for po­li­tis­ke ved­tak og for Stavan­ger kom­mu­nes pla­ner og ak­ti­vi­te­ter.

Stav­an­ger Venst­re vil blant annet ar­bei­de for at over­skudds­ener­gi fra nye utbyggingsprosjek­ter og næ­rings­virk­som­het kan bru­kes ef­fek­tivt, eventuelt kob­les inn på infrastruk­tur som fjern­var­me­net­tet. Vi skal job­be for at byen tar i bruk mer for­ny­bar ener­gi.

I Stavanger kan du, som 16- eller 17-åring, bevege deg til urnene for første gang om bare seks små måneder. Mye står på spill, sannsynligvis også noe du bryr deg om, skriver Idunn Helle i Venstre.
Idunn Helle, bystyrekandidat Stavanger Venstre

Vi vil opp­ret­te ny støt­te­ord­ning til in­stal­la­sjon av sol­cel­le­pa­nel for hus med to eller fle­re bo­en­he­ter og opp­ret­te et kli­ma- enøk- og sol­ener­gi­fond (NOK 1 mil­li­on) etter mo­dell fra Oslo, som sti­mu­le­rer til­tak som gir re­du­sert eller mer ef­fek­tiv ener­gi­bruk.

Vi vil også sør­ge for at alle kom­mu­na­le bygg som ikke kan byg­ges om til ener­gi­ef­fek­ti­ve hus, var­mes opp ved hjelp av ener­gi­ef­fek­ti­ve me­to­der, slik som fjern­var­me, bio­bren­sel, sjø- eller jord­var­me.

Vi vil fort­set­te ar­bei­det for bruk av land­strøm for sup­ply­bå­ter og ut­re­de mu­lig­het for land­strøm til cruise­skip. Det­te vil re­du­se­re ut­slip­pe­ne be­trak­te­lig, sam­ti­dig som be­bo­e­re i sentrums­næ­re om­rå­der vil bli mind­re pla­get av støy.

Det­te er bare noen av til­ta­ke­ne som vi me­ner er nød­ven­dig. Det­te går vi til valg på og det­te er de kom­men­de by­sty­re­re­pre­sen­tan­te­ne til Venst­re for­plik­tet til å støt­te. Stav­an­ger skal bli en by som ev­ner å gå framover i en mil­jø­venn­lig ret­ning.

Vi skal se framover og vi skal sør­ge for at ny­es­te mil­jø­tek­no­lo­gi tas i bruk ved nye stør­re ut­byg­gin­ger i byen. Et eks­em­pel på det er Revheim-utbyggingen som vi øns­ker skal være basert på det frem­ste av mil­jø­tek­no­lo­gi og bæ­re­kraft.

Det er vik­tig at kom­mu­nen vi­ser vei og leg­ger til ret­te for at de mest mil­jø­venn­li­ge løsnin­ge­ne også er de mest at­trak­ti­ve.

Rune Askeland og Idunn Helle

I Venst­re me­ner vi at alle har rett til et godt mil­jø, både nå og i fram­ti­den. Det­te gjen­nom­sy­rer all vår po­li­tikk. Mil­jø er for oss triv­sel og bæ­re­kraft. Det be­tyr at vi skal ta vare på na­tu­ren og grønt­om­rå­der. Dyr og plan­ter skal be­skyt­tes, slik at øko­sy­stem ved­li­ke­hol­des. Men det har kanskje aller mest med oss selv å gjø­re: Frisk luft og gode om­gi­vel­ser er av­gjø­ren­de for men­nes­kers triv­sel. Må­let er at alle i Stav­an­ger skal ha en form for grønt­om­rå­de i 10 minutters ra­di­us hjemmefra. Det­te er god fol­ke­hel­se­po­li­tikk, by­po­li­tikk og en in­ves­te­ring i fram­ti­den.

Når vi byg­ger nytt og ska­per nye ar­beids­plas­ser, må også det­te gjø­res på en fram­tids­ret­tet måte. Det bør gis øko­no­mis­ke in­cen­ti­ver til de som vil vel­ge lav­ut­slipps- og ener­gi­ef­fek­ti­ve løsninger. Vi er nødt til å gjø­re det let­te­re å rei­se kol­lek­tivt. Går rei­sen til jobb ras­ke­re med bane enn med bil, sit­ter den en­kel­te igjen med mer tid og pen­ger, by­ens tra­fikk­flyt er bedre, og luf­ten blir re­ne­re.

Stav­an­ger Venst­re øns­ker at det la­ges en ut­red­ning for skin­ne­gå­en­de kol­lek­tiv­trans­port på strek­nin­gen sent­rum, Ullandhaug, Jåt­tå, For­us, Sola/fly­plas­sen, Sandnes for å fin­ne ut hvilket trans­port­sy­stem som er mest for­nuf­tig. Her kan sva­ret bli en kom­bi­na­sjon av me­tro, tog, by­ba­ne, mo­no­rail med mer. Vi har godt be­legg for å tro at en skin­ne­gå­en­de løs­ning vil gjø­re det attraktiv å byg­ge langs tra­se­en. Å for­tet­te langs kol­lek­tiv­ak­ser har vært en suk­sess i andre byer. I Bergen har det vært en stor byg­ge­ak­ti­vi­tet langs by­ba­ne­tra­se­en. Fra sent­rum til Nest­tun vi­ser fore­lø­pi­ge tall at det er blitt in­ves­tert for ca. 33 mil­li­ar­der langs tra­se­en – altså ca. 15 gan­ger by­ba­ne­in­ves­te­rin­gen. (Kilde: Kol­lek­tiv­mel­din­gen 2012 og Fram­ti­dens byer). 10-minuttersbyen ford­rer blant annet en kol­lek­tiv­løs­ning som fun­ge­rer.

Skal vi greie å re­du­se­re bil­tra­fik­ken så må det ek­si­ste­re et al­ter­na­tiv til bil som frister og fun­ge­rer.

Å gå for kli­ma­et be­tyr ikke at man går mot men­nes­ke­ne. Vi må ta sto­re mil­jø­grep nå, men det fø­rer ikke bare med seg om­kost­nin­ger og be­kost­nin­ger. Vi i Venst­re tror ikke på den grøn­ne byen fordi vi ikke har noe annet valg – vi me­ner rett og slett det er slik vi inn­byg­ge­re kan få det best. Grønt er so­si­alt. Å sat­se på sam­lings­om­rå­der som par­ker og tur­sti­er, å ska­pe et sentrum som er inn­by­den­de for gå­en­de og syk­lis­ter, og å ut­vik­le nye bo­lig­om­rå­der med høy trivsels­fak­tor er å sat­se på kli­ma­et. En grønn by er rett og slett en by hvor det er lett å bo.

Venst­re er et par­ti som ser litt leng­re. Skal vi opp­nå fram­skritt, så må vi hand­le lo­kalt og ten­ke glo­balt. Denne byen og denne ver­de­nen er tross alt bare til låns.

Skal vi oppnå framskritt må vi handle lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**