Valgprogram

Foto: Enrico Strocchi (CC BY-SA 2.0)

Her finner du valgprogrammet for inneværende bystyreperiode og for neste bystyreperiode.

Les valgprogrammet for perioden 2023-2027 (PDF).

Valgprogram 2019-2023

En grønn, mangfoldig og liberal kunnskapsby

Venstre er et sosialliberalt parti med idealer helt tilbake til frihet, likhet og brorskap fra den franske revolusjonen. Venstre var det første politiske partiet i Norge, og startet tidlig jobben med å utjevne forskjellen mellom småkårsfolk og privilegerte i samfunnet. For Venstre er det et overordnet mål å skape et varmere og rausere samfunn, som gir alle like muligheter og frihet til å virkeliggjøre egne evner.

Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid.

Vi som lever i dag har et ansvar for ikke å leve på bekostning av fremtidige generasjoner. Dette er kjernen i vår miljøpolitikk. Vårt menneskesyn bygger på at alle mennesker er født like og frie, og det påligger et sivilisert og godt samfunn å sørge for at alle har det som trengs for å leve gode, verdige liv.

Vi bor i en by med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for velferden vår. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig i Trondheim.

Vår politikk for næringsliv og gründere henger sammen med et ønske om å gi mennesker muligheten til å følge sine drømmer og skape noe til gode for seg selv og for samfunnet. Venstre støtter derfor gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

Venstre er et ideelt kompromiss som har de borgerlige partienes syn på verdiskapning, og de sosialistiske partienes prioritering av fellesskap og sosial utjevning. Venstre mener at alle fortjener en ny sjanse hvis man tråkker feil, og at samfunnet må stille opp med støtte til dem som trenger det. Vi ønsker hjelpesystemer som sier «Hei, hva trenger du hjelp til, hva kan vi gjøre for deg?» Venstre er i motsetning til de sosialistiske partiene ikke så opptatt av at all god hjelp må være statlig eller offentlig. Alt er ikke like egnet til privatisering, men når frivillighet, stiftelser eller private kan gi en like god eller bedre tjeneste, er Venstre mer opptatt av kvaliteten enn offentlig vs privat. Vi vil derfor samarbeide med private og ideelle aktører for å sikre tilstrebe innovasjon, mangfold og gode løsninger i velferdsordningene.

Venstre vil:

 • gi alle gode muligheter til å lykkes gjennom å satse på oppvekst, barnehage og skole
 • legge til rette for arbeidsliv, verdiskaping, kultur, idrett og kunnskap
 • utvikle hele Trondheim som en grønn, mangfoldig og bærekraftig kunnskapsby
 • utvikle Trondheim som en trygg, raus og åpen by med levende lokalmiljøer

1. Oppvekst

For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdanning og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Lik adgang til kunnskap er utgangspunktet for det moderne Norge, og har vært en rød tråd helt siden Venstre innførte folkeskolen i 1889. En god oppvekst varer livet ut, men det kan også en dårlig gjøre. Derfor prioriterer Venstre politikk som angår barn, unge og deres oppvekst.


Nærmiljø

En viktig del av oppveksten til alle barn er nærmiljøene rundt hjem og skole. Barn har behov for trygge omgivelser både når det gjelder trafikk, lekeplasser og sosiale vilkår. Venstre vil derfor styrke arbeidet med gode nærområder over hele byen.

For å sikre gode nærmiljø for barn vil Venstre:

 • ha en prøveordning der skoler holdes åpen utenfor ordinær skoletid for ungdom som mangler fritidstilbud
 • etablere flere lekeplasser for barn
 • oppgradere de lokale grøntområdene i byen
 • arbeide for at alle barn i Trondheim har trygge skoleveier
 • støtte frivillige som ønsker å etablere lavterskel fritidstilbud og møteplasser for alle barn og unge
 • ha lokalkjente politi i flere bydeler for å etablere kontakt med utsatte ungdomsgrupper
 • styrke oppsøkende tjenester/utekontakt i bydelene
 • bidra til at flere menn jobber med barne- og ungdomstiltak som gode rollemodeller


Barnehagen

Barnehagen er ofte det første stedet barn blir kjent med andre barn, også barn som ikke likner dem selv. Det er også et sted hvor barn med ulik bakgrunn kan få nødvendig pedagogisk oppfølging og sosial stimulans til å få de samme mulighetene som andre. I et samfunn som i stadig større grad består av innslag fra forskjellige land og kulturer, er barnehagen dessuten en av de viktigste arenaene for at forskjellige mennesker skal lære å forstå og respektere hverandre. Venstre anerkjenner lekens betydning for barns utvikling. Barnehagen skal derfor først og fremst være en trygg og god arena for kreativ utfoldelse, lek og samspill til barnets beste.

Venstre vil:

 • ha valgfrihet for foreldre ved valg av heltids- eller deltidsplass, også for barn født etter 1. desember
 • ha lik subsidiering av private og offentlige barnehager
 • arbeide for utbedring og oppgradering av utelekeplassene i barnehagene
 • bifalle økningen av dagens bemanningsnorm i barnehagene
 • innføre gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier
 • sikre at kommunen fører tilsyn i både private og offentlige barnehager for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk knyttet mot innhold, ledelse og faglig kompetanse
 • sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode


Skolen

Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar og frihet til den enkelte skole. Det er de som går på skole nå som skal løse framtidas utfordringer. Det er hva ditt barn lærer på skolen i dag som bestemmer om de kan nå sine drømmer som voksne. Skolen skal motivere til arbeidsinnsats, til deltakelse og til gode holdninger overfor seg selv og sine medmennesker, og skal gi kunnskap slik at de unge blir i stand til å bidra til å skape et bedre samfunn. De mest sårbare barna skal få kompetent hjelp. Derfor er Venstre for tverrfaglig samarbeid og flere yrkesgrupper inn i skolen. En sterk offentlig skole for alle er grunnleggende for Venstre, men Venstre er også positive til private skoler som tilbyr alternative pedagogiske program.

Venstre vil:

 • la læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati
 • styrke lærernes mulighet til å ta etter- og videreutdanning
 • at barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig
 • sikre tidlig innsats for elever på 1.-4. trinn
 • at Trondheim kommune skal satse på et tettere samarbeid med arbeids- og næringsliv for å gjøre opplæringen mer relevant for arbeidslivet, øke motivasjonen til elevene og begrense senere frafall i videregående skole
 • ha mer entreprenørskap i skolen
 • videreutvikle samarbeidet mellom skolene og utdanningsinstitusjonene som utdanner lærere
 • sette krav til svømmeundervisningen slik at alle lærer å svømme innen 7. klasse
 • styrke skolehelsetjenesten og gjøre den lettere tilgjengelig, blant annet ved at alle skoler skal ha en egen helsesykepleier, og at arbeidet med psykisk helse og rus prioriteres høyere
 • gjennomføre høring ved endring av skolegrenser og tilstrebe at grensene endres så sjelden som mulig
 • sikre trygge og gode skoleveier og legge til rette for at flere elever kan sykle til og fra skolen
 • at Trondheim kommune skal være en pådriver for bruk av innovative digitale læremidler i skolen


Skolefritidsordning

Mange barn har lange dager i SFO både før og etter skole. Dessverre ser vi svært varierende kvalitet i kommunens SFO-tilbud. Det er viktig at SFO fanger opp barns behov for frilek, fysisk aktivitet eller hjelp til lekser. Venstre ønsker derfor å prioritere kvalitet og innhold i SFO. SFO skal ikke være en oppbevaring. Venstre ønsker å knytte SFO sterkere sammen med skole- og aktivitetsbaserte organisasjoner for å fremme kvaliteten. Vi ønsker også legge til rette for at SFO kan bli en god arena for innsats fra frivillige som er glad i barn og ungdom.

Venstre vil:

 • videreutvikle en kvalitativ rammeplan som sikrer god kompetanse og godt tilbud for barna som benytter seg av SFO
 • tilby sommerskole for barneskoleelever hvor lek, natur, kultur og idrett er en del av tilbudet
 • tilby gratis sommerskole til lavinntektsfamilier
 • styrke de pedagogiske ressursene i SFO for å sikre at alle barn får like muligheter til pedagogisk leksehjelp i SFO-tiden
 • stimulere til et bedre samarbeid mellom skolen og frivillige organisasjoner (for eksempel kulturskolen og idrettslag) for å tilby varierte tilbud i SFO-tiden
 • åpne for lokale løsninger knyttet til åpningstid og størrelser, da det er foreldre og skole i samarbeid som har best forutsetninger for å finne de beste løsningene
 • at brukerbetalingen skal være inntektsgradert og at det skal være gratis kjernetid for lavinntektsfamilier
 • sikre at det er god nok voksentetthet, samt at de ansatte i SFO er kompetent, mangfoldig og egnet til å ivareta barnas beste


Helsestasjoner

Helsestasjonene har en unik mulighet til å kunne gripe inn tidlig og forhindre negativ utvikling i kosthold, mosjon eller psykososiale forhold. Venstre vil derfor styrke helsestasjonene med en offensiv satsing på flere helsesykepleiere. Kommunen bør koordinere ulike typer tiltak rettet mot barn og unge, som pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet og helsestasjonene. Venstre vil også ha flere tilpassede gruppetilbud for svangerskap- og barselomsorg og oppfølging av barn, skolebarn og ungdom.

Venstre vil:

 • at jordmødrene kan komme på hjemmebesøk etter fødsel og jobbe i tett samarbeid med helsestasjonene
 • ha helsesykepleiere til stede på alle skolene hver dag og fremme et bedre samarbeid mellom helsestasjoner, skoler og BUP
 • ha helsesykepleiere på helsestasjonene
 • at kommunen skal sette inn tiltak for å øke rekrutteringen av menn som helsesykepleiere både på helsestasjonene og på skolene
 • øke ressursene til skolehelsetjenesten


2. Arbeidsliv

Ingen andre industriland har en så stor offentlig sektor som Norge, og det er vel og bra. Men vi må også legge til rette for at private bedrifter kan starte opp, vokse og ansette folk. Vi trenger over én million flere jobber i Norge for å holde tritt med befolkningsveksten og opprettholde velferden. Universitetsbyen Trondheim har et viktig ansvar for å legge til rette for at kreative gründere kan skape nye bedrifter og flere nye arbeidsplasser.

Trondheim har sterke kunnskapsinstitusjoner som rekrutterer og utvikler fremragende kompetanse. Det må være et mål at vi klarer å beholde denne kompetansen gjennom flere og nye arbeidsplasser. NTNU og SINTEF bør være midtpunktet i et omfattende nettverk av bedrifter som samarbeider tett med forskningsmiljøene, både teknologiske, men også samfunnsfaglige og humanistiske fag.

Overgang til en mer sirkulær økonomi vil være nødvendig, både for omstilling i Norge og for mulighetene til å nå FNs bærekraftsmål. Ny teknologi og tjenesteproduksjon gir muligheter for å bruke ressursene bedre og flere ganger gjennom utvidet levetid for produkter og gjenvinning av materialer og råvarer. Dette handler om å utvikle løsninger som bidrar til bedre bruk av ressursene, men også om å endre måten vi produserer ting på. Den viktigste ressursen i arbeidslivet, er menneskene. Venstre vil prioritere mer fokus på et humant og bærekraftig arbeidsliv – også når det gjelder den menneskelige ressursen. Vi har nok krav og stress i arbeidslivet i dag.

Venstre mener Trondheim kommune må ta sin del av innovasjonsrisikoen ved å satse på nye selskaper og ny teknologi. Hvert eneste offentlige anbud er en mulighet til å bygge ny bærekraftig virksomhet. Vi må utnytte det offentliges innkjøpsmakt gjennom å stille strengere krav til bærekraft og innovasjon i offentlige anskaffelser.

 

Venstre vil:

 • at Trondheim kommune skal samarbeide med næringslivet i innovasjonsprosjekter og utvikling av kommunens digitale verktøy og kompetanse
 • at Trondheim kommune bruker sitt eierskap til å stille krav og dreie sine virksomheter over i bærekraftig retning, også med omtanke for menneskene
 • at Trondheim kommune vekter bærekraft 50 prosent som tildelingskriterium ved offentlige anbud
 • at Trondheim kommune åpner opp kommunens innovasjonsprosjekter og fysiske områder for næringslivet, slik at det blir etablert testarenaer for ny teknologi og brukersnitt
 • støtte byens gründermiljø, ved å eksempelvis samarbeide med gründerfellesskap som DIGS, Work-Work, FAKTRY, NTNU Accel med flere
 • legge til rette for at flere bedrifter skapes i byen, blant annet gjennom tilrettelegging av egnede næringsarealer i hele byen, både sentralt og i bydelene
 • legge til rette for konkurranseutsetting av kommunale tjenester der dette er til beste for brukerne
 • at Trondheim kommune tar i bruk innovative anskaffelser for å etterspørre løsninger som fyller krav til kvalitet og effektivitet, i stedet for å spesifisere selve løsningene
 • øke samarbeidet med næringsliv, industri og forsknings- og studiemiljø i byen
 • at kommunen stiller som pilotkunde for gründerbedrifter med hensiktsmessige produkter eller tjenester
 • legge til rette for de som skaper virksomhet i byen
 • profilere Trondheimsregionen internasjonalt som en attraktiv næringsregion og som et reisemål
 • utvide Trondheims deltakelse i EU-prosjekter knyttet til innovasjon og entreprenørskap, særlig knyttet til prosjekter for bærekraftig og grønn vekst, som for eksempel Trondheim Smart City


Studiebyen

År etter år kårer studentene Trondheim til landets beste studieby. Trondheim har UKA, ISFiT, NTNUI, landets største og mest mangfoldige idrettslag, og viktigst av alt: Trondheim har Studentersamfundet.

Venstre vil:

 • jobbe for at Trondheim forblir landets beste studieby
 • at kommunen bidrar med hensiktsmessige tomtearealer til studentboliger, slik at alle studenter har gode botilbud
 • jobbe for å realisere universitetets samling av en urban og bærekraftig campus
 • legge til rette for praksisplasser, hospitering og sommerjobber for studenter
 • ha gunstige ordninger for studenter som vil være gründere, for eksempel gjennom tilgjengelighet til egnede lokaler og næringsarealer
 • styrke kollektiv- og sykkelveinettet til og mellom de største studiestedene og studentbyene, og utvide nattbusstilbudet
 • støtte velferdstilbud til studenter

Kommunen som arbeidsplass
Kommunen er en stor og viktig arbeidsplass i Trondheim. Kommunen skal være et godt sted å arbeide, med vekt på faglig kompetanse og muligheter for personlig videreutvikling.

Venstre vil:

 • at ansatte i Trondheim kommune opplever mening, mestring og medbestemmelse gjennom tydelig og inkluderende ledelse
 • styrke kommunens lederkompetanse slik at sykefravær og uønsket turnover går ned
 • satse målrettet på rekruttering av og kompetanseutvikling for yrkesgrupper som er vanskelig å rekruttere
 • sørge for at nyansatte har relevant faglig kompetanse og mottar grundig opplæring
 • at kommunen legger til rette for lærlinger i relevante fagområder
 • ha som hovedregel at nye stillinger lyses ut som heltidsstillinger
 • åpne for fleksible arbeidstidsordninger og turnusordninger der det lokalt er ønske om det
 • åpne for individuell lønnsfastsettelse for å beholde viktig kompetanse i kommunens virksomheter


Integrering

Mangfoldet i Trondheim gir både muligheter og utfordringer. Venstre vil føre en helhetlig integreringspolitikk for å bygge et inkluderende, mangfoldig og sterkt fellesskap i Trondheim. Barnehage, skole og arbeid er de viktigste arenaene for integrering.

Venstre vil:

 • at Trondheim kommune skal være en arbeidsgiver som gir minoriteter gode muligheter gjennom en bevisst holdning til rekruttering og ansettelser
 • få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og målrettet rekruttering
 • støtte frivillige organisasjoner som skaper møteplasser mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen
 • ha parsellhager for innvandrerkvinner som et aktivitets- og integreringsprosjekt
 • bistå med kommunal rådgivning til utenlandske gründere i Trondheim for å forstå lovgivning, ansvar og veiledning i byens gründermiljø.

3. Byutvikling i ei brytningstid

Trondheim er i sterk vekst. Mye av det som bygges i dag vil sette varig preg på byen vår. Derfor er det viktig at vi legger føringer for byutviklinga som bidrar til at våre etterkommere arver en by de kan være stolte av å bo i og vise fram til andre. Fram til nå har mye av byutviklingsdebatten handlet om Midtbyen. Med nye bydeler og transformasjonsområder er det viktig at vi stiller like høye krav til kvalitet i disse områdene. Derfor vil Venstre oppdatere plankravene slik at vi får god og helhetlig utforming av nye byområder i kommunen.

Selv om det er bred enighet om mange av målene for et klimavennlig, grønt og urbant Trondheim, har vi samtidig arvet en by som gir oss vanskelige dilemmaer. Fortettingspolitikken skaper konflikter i etablerte boligområder, klimamålene nås ikke, matjord bygges ned og det bygges fortsatt boliger langt utenfor byen. Uansett hvor gode tiltak vi innfører for å redusere behovet for transport, vil Trondheim i overskuelig framtid være en by hvor bilen vil forbli et viktig framkomstmiddel. Bilen vil ikke minst være fremskomstmiddel for mange utenbysboende som arbeider og handler i kommunen. Alle disse motsetningene krever nyanserte svar og tydelige føringer. Venstre vil at Trondheim skal ha høye ambisjoner, forankret i realistiske tiltak som virker.

Derfor vil Venstre:

 • si nei til mer nedbygging av dyrkajord og markaområdene
 • tydeliggjøre hvilke områder i byen som egner seg for transformasjon og høyere utnyttelse, og områder som bør ilegges sterkere vern mot fortetting
 • opprette et kommunalt tomteselskap for å gi mer effektiv boligbygging og mer helhetlig arealplanlegging i Trondheim
 • oppdatere støykrav og andre bestemmelser i kommuneplanens arealdel, slik at det legges til rette for mer bymessig bebyggelse
 • fullføre en ringvei rundt Midtbyen med parkeringshus ved innfartsårene, for å gjøre Midtbyen mer tilgjengelig og samtidig redusere behovet for bil i bygatene
 • opprette en stilling som uavhengig byarkitekt etter samme mal som byantikvaren for å øke bevisstheten om estetikk i byggesaker
 • få fart på utvikling av havna og Nyhavna til en urban, grønn og spennende bydel, med sterk tilstedeværelse av kulturlivet.
 • få på plass bydelsparker i alle bydeler
 • stimulere til sammensatte bomiljøer ved å legge til rette for barnefamilier i sentrums-områder, motvirke hyblifisering og bidra til jevn fordeling av kommunale utleieboliger
 • tilby flere offentlige arealer til urbant jordbruk, urbant biologisk mangfold og parsellhager, og inkludere dette i deler av byplanlegginga
 • styrke byantikvaren, opprette et program for bedre tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse og gi bunnfradrag på eiendomsskatt for verneverdige bygninger
 • verne markaområdene. Nye Trondheim har store muligheter for utvikling av både industri og natur i og rundt Klæbu i sør

Trafikkløsninger for framtida

Trondheim Venstre er stolte over å ha vært initiativtaker til og pådriver for Miljøpakken. Gjennom denne avtalen har vi fått gjennomslag for en rekke tiltak som skal styrke kollektivtilbudet, redusere biltrafikken og bygge ut nye gang- og sykkelveier. Venstre vil redusere behovet for biltransport over hele byen ved å styrke bydelssentra, bygge ut et sammenhengende nett av sykkelveier og ved å jobbe for et billig og brukervennlig kollektivtilbud.

Venstre vil:

 • innføre gratis parkering for bilkollektivbiler
 • redusere bilbruken i Midtbyen. Parkeringshus og gode kollektivtilbud skal sikre adgangen til, og livet i, Midtbyen
  prioritere veivedlikehold, strøing og snømåking
 • legge dobbeltsporet mellom Trondheim og Stjørdal i tunnel på strekningen fra Ranheim papirfabrikk til Hommelvik, og forvandle dagens jernbanetrasé til tursti og grøntområde
 • jobbe for at Brundalsforbindelsen kommer på plass
 • erstatte bruk av veisalt med mer miljøvennlige alternativer
 • bygge flere sykkelparkeringsanlegg med tak og bedre sikkerhet mot tyveri
 • at kommunen skal ha skiltmyndighet, slik at flere gater og veier kan skiltes med prioritering for syklister, blant annet mot enveiskjøring
 • tillate at sykler kan fraktes gratis på buss, trikk og tog utenom rushtid

Miljøvennlig kommune

Venstre vil:

 • nedfelle grønne innkjøp som et prioritert tiltak i Trondheim kommunes miljø- og klimaplan
 • ha en innkjøpspolicy i Trondheim kommune som legger til rette for en anskaffelsespraksis som bidrar til å redusere miljøbelastningen fra egne innkjøp og oppfylle § 5 i lov om offentlige anskaffelser
 • nedfelle bruk av de offisielle miljømerkene som verktøy der det er relevant i innkjøpspolicyen til Trondheim kommune
 • at Trondheim kommune skal benytte de offisielle miljømerkene og tilsvarende merker som krav ved anskaffelser
 • stille krav om de offisielle miljømerkene eller tilsvarende merking der tilbudet er godt i markedet
 • at Trondheim kommune skal gi ekstra uttelling til leverandører som leverer Svanemerket eller tilsvarende merking innenfor andre relevante produktområder
 • at Trondheim kommune skal benytte minst 30 prosent miljøvekting i alle anbud der miljø er tildelingskriterium (§ 7-9 i forskrift om offentlige anskaffelser vedtatt av Stortinget)
 • at Trondheim kommune skal bli medlem i Nettverk for Miljømerket innkjøp og gi virksomhets innkjøperne praktisk hjelp til å ta miljøriktige valg
 • at Trondheim kommune skal sette Svanemerking som betingelse ved salg av tomter til boligformål
 • at Trondheim kommune skal sette Svanemerket som miljøstandard ved nybygging og total rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg og studentboliger
 • stille krav om svanemerking av bilvaskehaller som skal åpnes innenfor kommunen

4. Kultur og mangfold

Venstres ønsker at Trondheim skal være en mangfoldig by hvor alle innbyggerne skal ha mulighet til å oppleve livsglede, kultur og friluftsliv.


En mangfoldig og levende kulturby

Kulturlivet er viktig for livsglede og for aktivitet. Venstre ønsker at alle innbyggerne, både barn og voksne, skal ha mulighet til å oppleve og delta i byens kulturliv.

Venstre vil:

 • vurdere å slå sammen Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum på ny tomt
 • styrke aktiviteten i byens frie teatergrupper og musikkmiljø
 • at alle korps og amatørorkestre skal ha gode øvings- og konsertlokaler
 • ta vare på kulturminnene
 • ha et mangfoldig kinotilbud
 • at bevegelseshemmede skal kunne ta del i byens idretts- og kulturtilbud
 • tilby flere og billigere lokaler til frivillige organisasjoner
 • at Trøndelag Teater, Symfoniorkestret, Luftforsvarets Musikkorps, Trondheims-solistene og andre lokale bidragsmottakere fortsatt skal få støtte fra stat, fylkeskommune og kommune
 • at Trondheim skal være en attraktiv festival- og kulturby
 • legge til rette for arrangementer som trekker et internasjonalt publikum
 • gi bibliotekene mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi
 • styrke frivilligsentralene

Kulturtilbud for barn

Et godt kulturtilbud er viktig for at hvert enkelt barn skal få utvikle sine talenter. Slik kan barn oppleve mestring og livsferdigheter utenfor skolen. Rekruttering til byens kultur er også en forutsetning for et levende kulturliv også i fremtiden. Sosiale arenaer og sosial støtte er viktig enten tilbudene er organisert eller uorganisert.

Venstre vil:

 • at flere kommunale lokaler skal kunne benyttes til bandøving, som ungdomskafé og produksjonslokaler for kunstnerisk aktivitet rettet mot ungdom
 • at Kultursentret ISAK har et godt driftsgrunnlag
 • bidra til at barn og unge kan fylle fritiden med kulturaktiviteter, for eksempel på kulturverksteder
 • styrke tilskuddsordningene til kultursektoren og sørge for at kommunen er en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner
 • øke antall elevplasser ved Trondheim kommunale kulturskole, og videreutvikle samarbeidet med lokale kor, korps, orkestre og rockeklubber
 • sørge for at barn og ungdom har tilbud om fritidsklubber i sitt nærområde

Idrett

Venstre vil:

 • at svømmehaller og andre idrettsanlegg skal ha åpningstider som er tilpasset innbyggernes behov
 • etablere flere flerbrukshaller i Trondheim, sørge for flere håndballflater i bydelene og bygge en ishockeyhall til
 • etablere flere bydelsbasseng i Trondheim, for eksempel på Charlottenlund og Moholt
 • at skolebygg og idrettsanlegg ved skoler kan brukes av andre etter ordinær skoletid, som møtelokaler for lag og foreninger, idrett eller kulturaktivitet
 • at Trondheim skal være vertsby for store nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer
 • lytte til idrettens ønsker ved bygging av nye idrettsanlegg
 • at Vassfjellet skal være hovedanlegget for alpint, og ha små rekrutteringsanlegg andre steder i kommunen
 • få på plass et regionalt e-sportanlegg, og at e-sport blir et tilbud også ved byens fritidsklubber

Friluftsliv, natur og miljø

Forvaltningen av naturen må baseres på et føre var-prinsipp, og dette vil alltid ligge til grunn for Venstres politikk. Det trengs en økt forståelse for viktigheten av klassisk naturvern.

Venstre vil:

 • fullføre turveinettet og vedlikeholde eksisterende turveier og stier
 • ha en sammenhengende turvei fra Ilsvika til Ranheim
 • samarbeide med lokale tur- og historielag om å kartlegge kulturminner i Bymarka og gjøre dem lettere tilgjengelige
 • være en garantist for at markagrensa overholdes, slik at marka kan forbeholdes friluftsliv og naturopplevelser
  bevare dyrka mark
 • sikre naturmangfold i Trondheim og styrke det klassiske naturvernet
 • arbeide for å hindre spredning av fremmede arter (såkalte svartlistearter), som sprer seg raskt og medfører tap av stedegent biologisk mangfold
 • styrke bestandene av truede arter (rødlistearter), og arbeide mot tiltak som utgjør en trussel for disse artene
 • at allemannsretten skal respekteres, og at retten til fri ferdsel i skog og mark og langs sjøen skal være selvsagt for alle
 • at Nidelvkorridoren sikres som et viktig friluftsområde
 • sørge for skikkelig bevaring og restaurering av grønne lunger og trær, bekker og parker
 • etablere inngrepsfrie områder i marka for å sikre særlig verdifull gammelskog, og bevare urørt natur for framtidas generasjoner
 • gå i mot et massedeponi ved Hestsjøen. Gang- og sykkelvei planlagt finansiert gjennom etablering av deponi må i stedet finansieres gjennom Miljøpakken


5. Se dem som trenger det mest

Selv om den moderne storbyen vår preges av velferd og velstand, er det mange grupper som faller utenfor. Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet. Mange opplever hjelpeapparatet som vanskelig tilgjengelig, og trenger omsorg og respekt mer enn analyser og skjema.

Styrk barnevernet

Trondheim Venstre setter barns beste først. Vi trenger et barnevern med nok ressurser til å ta vare på de barna som trenger det mest. Samhandlingskompetansen mot andre miljøer som jobber med barn og unges psykiske helse bør også bli bedre.

Venstre vil:

 • forenkle byråkratiet ved å la Trondheim kommune overta ansvaret for hele barnevernet
 • øke barnevernets ressurser for å styrke det forebyggende arbeidet
 • vurdere tiltak for at det skal bli mer attraktivt å jobbe i barnevernet slik at vi beholder kompetansen
 • sørge for at barn under barnevernet har én kontaktperson å forholde seg til
 • gi bedre oppfølging av ungdom i aldersgruppen 18 til 23 år gjennom en kontaktperson
 • legge til rette for at skoler, andre kommunale tjenester og politi samarbeider om nødvendige tiltak, og at barnevernet i større grad kan åpne taushetsplikt og inngå dialog med andre helseenheter som er tilknyttet familien (rus, psykiatri, helsesykepleier)
 • støtte opp under samarbeidet mellom kommunene for at alle skal kunne gi et godt tilbud
 • se på løsninger som kan rekruttere flere fosterfamilier og tilsynsførere, gjennom bedre betingelser, kursing og tettere oppfølging
 • ha en ansatt som er barnevernskontakt på alle skoler
 • jobbe for å redusere terskelen for å gi bekymringsmelding til barnevernet, med en særlig innsats rettet mot barnehager og helsestasjoner
 • gjennomføre brukerundersøkelser for ettervernet. I større grad ta barna med på råd for å få fram barnas stemmer
 • etablere et brukerråd for barnevernstjenesten
 • styrke tilliten til barnevernet, også i minoritetsbefolkningen, blant annet ved å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn inn i barnevernet
 • styrke opplæringen og oppfølgingen av fosterforeldre, og vurdere høyere godtgjøring
 • styrke barnevernets internkontroll og tilsynsfunksjonen
 • styrke Barne- og familietjenestens rolle som byomfattende kompetanse- og ressurssenter for barneverntjenesten
 • ha likestilling i barnefordeling, at barnets beste legges til grunn, og ikke gamle kjønnsroller

Mer til dem som trenger det mest

Venstre ønsker å utjevne sosiale ulikheter og samtidig forebygge framtidig fattigdom. Vi har prioritert tiltak innenfor utdanning, arbeid, bolig, helse og inkludering.

Venstre vil:

 • utvide tilbudet om arbeidstrening og voksenopplæring
 • gi alle som trenger omfattende tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan
 • utvide bruken av kommunal bostøtte til dem som leier privat
 • gi barnefamilier som trenger kommunal bolig tilbud i barnevennlige boligområder
 • sikre at mennesker med spesielle behov får tilpassede og verdige boforhold
 • tilby god gjeldsrådgivning og god boligrådgivning
 • bevare de frie rettshjelptiltakene i byen
 • ha økonomisk sosialhjelp som et reelt sikkerhetsnett, og ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget
 • arbeide for at Trondheim kommune oppretter stillinger i barnevernet som skal ha funksjon som «omsorgsvikar» for kortere eller lengre tid i hjem hvor en forelder er alvorlig syk

En tryggere og mer human ruspolitikk

Trondheim Venstre jobber for at skadeforebygging og livskvalitet skal bli de viktigste målene i ruspolitikken, og vi ønsker den varslede rusreformen velkommen. Rusmisbrukere skal møtes med tilbud om helsehjelp fremfor å bli kriminalisert. Rusproblemer kan ikke forebygges med skremsler, straff og nullvisjoner, da dette ofte fører til mistillit, dårligere psykisk helse og farligere rusvaner hos brukerne. Vi ønsker å fase ut bruken av hospits der det ikke er anbefalt av helsepersonell, og erstatte det med egnede boliger for rusavhengige.
Vi vil prioritere tidlig innsats for å forebygge avhengighet og skader, et brukerrom og bedre ettervern.

Venstre vil:

 • sikre god ivaretakelse av og støtte til pårørende
 • søke om å få et utvidet medikamenttilbud i LAR, samt et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Trondheim
 • ha en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter
 • styrke kompetansen om rusmiddelbruk og substitusjonsbehandling hos byens fastleger. Kommunens fastleger burde kunne skrive ut de medisinene som pasienten trenger
 • sørge for at helsestasjonen med Helse- og overdoseteamet i Kjøpmannsgata (samt lavterskeltiltaket «Gryta») blir videreført og styrket
 • ha en sammenhengende behandlingskjede fra akuttavrusning til rehabilitering
 • sørge for tettere oppfølging etter soning og avrusing

En bærekraftig og god alderdom

Vårt mål er at byens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov.

Venstre vil:

 • prioritere et bredt spekter av hjemmebaserte tjenester, som sikrer brukere reell valgfrihet
 • bedre den faglige styringen av sykehjemmene og øke andelen fagutdannede
 • øke grunnbemanningen og legedekningen ved sykehjemmene
 • sørge for oppfølging av tannhelse
 • sørge for at alle som vil bo på enerom, får tilbud om det
 • at omsorgstrengende ektepar og samboere skal kunne bo sammen
 • sørge for at det er nok institusjonsplasser til å dekke behovet
 • arbeide for videre utbygging av flere bo- og servicesentre
 • ha et godt samarbeid med organisasjoner som legger til rette for en aktiv og meningsfylt alderdom
 • styrke hjemmetjenesten og vektlegge hverdagsrehabilitering og trening
 • gjøre det enklere å alderstilpasse egen bolig gjennom tilskuddordninger og veiledere
 • fremme bruk av velferdsteknologi i hjemmene til brukere av hjemmetjenesten og gjøre dette allment tilgjengelig også for andre gjennom brukerbetaling
 • tilrettelegge for ulike bofellesskap og selveierløsninger tilpasset eldre
 • etablere et botilbud for personer i tidlig fase av demens gjennom mindre bogrupper
 • videreføre tilbud om seniorsentre, dagsenterplasser, frisklivs- og frivillighetssentraler
 • utvide støttekontaktordningen for eldre
 • kartlegge hvilke ønsker og behov eldre har for omsorgstjenester gjennom regelmessige og målrettede brukerundersøkelser
 • åpne for en blanding av offentlig, privat og ideelt drevne sykehjem
 • sørge for full dekning av trygghetsalarm med behovsprøvd brukerbetaling
 • ha et variert aktivitetstilbud for både friske og eldre i institusjon, blant annet ved å videreføre den kulturelle spaserstokken
 • sørge for at eldre blir tilbudt et kvalitativt og godt mattilbud på institusjonene
 • sørge for at sykehjem får tilgang til aktivitører som samarbeider med frivillige, NTNU og kulturskolen for å tilby eldre tilpasset aktivitet
 • utvide ordningen med omsorgslønn for pårørende som yter omsorgsarbeid for eldre og pleietrengende i hjemmet
 • tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger
 • reetablere trygghetsavdelinger for eldre i Trondheim, i tråd med regjeringens kvalitetsreform for eldre, “Leve hele livet”.

God faglig kvalitet og samhandling innen helsetjenestene

For å sikre et godt tilbud for innbyggerne må kommunen også stille krav til det helsetilbudet som gis ved sykehusene. Samtidig må Trondheim gå foran ved å bygge sterke fagmiljøer og sørge for god koordinering med staten, også i å forme nasjonale modeller for framtidens helsetilbud. Det er viktig at brukernes stemmer høres i utformingen av helsetilbud.

Venstre vil:

 • at Nasjonal sykehusplan ser helhetlig på sykehustilbudet i Trondheimsregionen og sikrer god kvalitet og tilstrekkelig antall sykehusplasser når befolkningen øker
 • ha innbyggernes helsevesen
 • ha et godt tilbud om tidlig rehabilitering etter sykehusopphold for å sikre at mennesker kommer raskere tilbake til hverdag og egen bolig
 • styrke fysioterapitjenesten og habiliteringen
 • utarbeide modeller for økt samarbeid og kompetanseoverføring, for eksempel mellom forsterkede korttidsavdelinger og sykehusene

Akutte helsetjenester

Venstre vil:

 • utvide kapasiteten ved legevakten og sørge for god tolketilgang
 • opprette en egen barneseksjon ved legevakten
 • åpne for chat og/eller telefonkonsultasjoner hos legevakten
 • styrke overgrepsmottaket
 • arbeide for at flyktninger og asylsøkere får lik tilgang til helsetjenester som øvrig befolkning, og sikre papirløse tilgang til helsetjenester

Psykisk helse

Mange av oss opplever psykiske plager i kortere eller lengre perioder. Psykisk helse er fremdeles tabubelagt. Holdningsskapende arbeid er viktig. Hjelpetilbudet må være bredt, allsidig, samarbeidsorientert. De viktigste målene skal være økt livskvalitet og at man kan fungere godt i eget nærmiljø.

Venstre vil:

 • opprette et lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning
 • ha et nært samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • gi tilbud om bolig med tilsyn til alle som trenger det av helsemessige grunner
 • tilby et lavterskel samtaletilbud med psykiatrisk sykepleier i hver bydel, gjerne organisert i tilknytning til frisklivssentral og/eller helsestasjon
 • ha tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen
 • arbeide for gode støttetilbud for pårørende
 • ta initiativ til at Trondheim skal bli pilotkommune for et psykologisk lavterskeltilbud der det stimuleres til samlokalisering av fastleger og psykologer, og at privatpraktiserende psykologer med driftsavtale overføres til kommunehelsetjeneste
 • styrke støttetiltak i hjemmet til pasienter med langvarig og sammensatte problemer, jfr schizofrenipasienter og alvorlig kronisk bipolar lidelse
 • ha en satsing på eldre med psykiske lidelser
 • fremme fysisk aktivitet som behandling for depresjon – eksempelvis trening på resept
 • prioritere at mennesker med psykiske problemer får mulighet til å arbeide, for eksempel i bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Samfunnet har et spesielt ansvar for å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve gode og frie liv. Det trengs en individuell tilnærming til hver enkelt borger, slik at den enkelte kan få brukt sine ressurser og fungere på best mulig måte i hverdagen.

Venstre vil:

 • bygge flere boenheter i privat eller ideell regi innenfor Husbankens retningslinjer
 • prioritere at mennesker med psykisk utviklingshemming får mulighet til å arbeide, for eksempel i bedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrifter)
 • ha gode avlastningsordninger for familier
 • gjøre anbudsprosessene for individuelle hjelpetiltak mer langsiktige, for å skape forutsigbarhet
 • sørge for at boinstitusjoner har et godt og variert tilbud som ivaretar beboernes utvikling og helse
 • at brukeren eller nærmeste pårørende skal kunne delta i utformingen av anbud
 • sikre et godt tilbud om brukerstyrt personlig assistent (BPA), med fritt brukervalg

Vold og overgrep i nære relasjoner

Å leve med vold og overgrep fra sine nærmeste skaper grunnleggende utrygghet og betydelig redusert livskvalitet. I tillegg til de fysiske skadene, er de psykiske helseskadene ofte store. Når overgrep utføres av en nærstående person, forsterkes disse konsekvensene.

Venstre vil:

 • styrke ekstern kommunikasjon om vold i nære relasjoner og hvordan utsatte kan varsle og få hjelp
 • styrke det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner og sørge for at tiltakene er samordnet
 • sørge for tidlig innsats fra barnevernet ved mistanke om vold i familien, blant annet ved større ansvarliggjøring og bedre samarbeid
 • arbeide for at Trondheimspolitiet opprettholder familievoldskoordinatorer
 • sikre tilpassede botilbud for personer som kommer ut fra krisesentre, og bidra til at en kommer raskt ut i jobb igjen
 • at samarbeidsavtalene mellom krisesenter og barneverntjenester sikrer at barn som lever i en voldssituasjon får nødvendig hjelp
 • at bruk av bekymringssamtaler fortsetter og utvikles
 • styrke arbeidet mot seksuelle overgrep
 • utvide areal og kapasitet på krisesenteret både for menn og kvinner

Hjemløse tilreisende

Økonomiske nedgangstider og økende arbeidsledighet gjør at mange EU-borgere kommer til Norge for å forsøke å finne et levebrød. Trondheim skal være en by med plass til alle, og hvor alle må følge de samme reglene for oppførsel i det offentlige rom. Venstre vil ikke at parker, torg og møteplasser skal beslaglegges av mennesker som er kommet til byen uten oppholdssted, men vil i enhver sammenheng møte sosiale problemer med sosiale virkemidler, framfor politimakt og forbud.

Venstre vil:

 • fortsatt støtte frivillige organisasjoners tilbud om akuttovernatting til hjemløse tilreisende
 • gå i mot alle former for tiggeforbud
 • styrke frivillige organisasjoners arbeidsformidling og rådgivningstjenester til fattige tilreisende

 

Flyktninger og asylsøkere

Mange av flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge bor i storbyene. En liten andel av disse er såkalt «papirløse» og lever uten lovlig opphold i Norge. Barn må ha mulighet for sosialisering og lek uavhengig av foreldrenes oppholdsstatus. Venstre er bekymret for de mer enn 5.000 menneskene som har fått innvilget opphold, men som fortsatt bor på asylmottak, og mener det påligger de store byene et spesielt ansvar for å få bosatt disse.

Venstre vil:

 • at Trondheim skal ta ansvar for å bosette flere flyktninger
 • at også barn av familier som har fått avslag på opphold skal ha et tilbud om barnehage, lekefasiliteter, helsehjelp, skole m.m. så lenge de oppholder seg i landet

Trygt natteliv

Venstre er opptatt av å få alle gode krefter til å spille på lag i kampen mot utrygghet og vil tilrettelegge for gode byrom og sørge for trygge transportløsninger også nattestid.

Venstre vil:

 • fortsatt støtte natteravnordningen
 • opprette flere nattbusslinjer
 • sørge for god belysning for å redusere antallet områder som oppleves utrygge
 • støtte opp om fadderordningen ved utdanningsinstitusjonene. Ordningen gjør at de som flytter til Trondheim for å studere føler seg trygge og blir bedre kjent i byen
 • bekjempe useriøse aktører i serveringsbransjen, blant annet gjennom systematiske kontroller, og samtidig sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår
 • videreføre samarbeidet med politiet, arbeidstilsynet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS

 

6. Folk først

Trondheim blir en bedre by å bo når våre innbyggere får brukt sitt engasjement, sin innsikt og sin kunnskap til å videreutvikle kommunen vår. For å opprettholde et lokalt eierskap og engasjement, vil Venstre jobbe hardt for å styrke det lokale folkestyret, og stå imot alle forsøk på å svekke det. Venstre vil derfor grunnlovsfeste det lokale selvstyret. Forsvinner det lokale selvstyret, forsvinner også den lokale debatten. Når makta tas fra kommunene, forsvinner også interessen for deltakelse på lokalt forvaltningsnivå. Lokalpolitikere som ombud for innbyggerne rives bort, og arenaen for bred, allmenn rekruttering til folkestyret forsvinner.

Venstre vil:

 • vurdere parlamentarisme i Trondheim. Ved overgang til parlamentarisme må prinsippene for meroffentlighet ivaretas slik at presse og publikum sikres innsyn i byrådets sakslister og saksframlegg, også til forberedende møter
 • at flere oppgaver skal overføres fra stat og fylke til kommunen slik at flere løsninger kan tilpasses lokale behov
 • at offentlige kontorer skal øke tilgjengeligheten, for eksempel gjennom bruk av nettbaserte tjenester og kortere saksbehandlingstider
 • ta initiativ til prosjekter og tiltak som bidrar til at Trondheim kommune gir god service og har kort saksbehandlingstid
 • avbyråkratisere, forenkle og forbedre den kommunale driften, redusere kostnadene og øke investeringstakten
 • åpne for private tjenesteytere når dette ivaretar eller styrker kvaliteten og gir kostnadseffektiv drift
  beholde eiendomsskatten
 • arbeide for at Trondheim får tilbakeført en andel av selskapsskatten
 • benytte offentlig-privat samarbeid (OPS) som modell for å realisere investeringsprosjekter der hvor det er hensiktsmessig
 • videreutvikle varslingsordninger og ha rutiner som forebygger misligheter og korrupsjon
 • gjennomgå kommunens praktisering av anskaffelsesregelverket med tanke på mer innovative anskaffelser, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner
 • stille krav om at Kraftfondet og Trondheim Kommunale Pensjonskasse forvalter investeringene på en grønn og klimavennlig måte
 • styrke og videreutvikle samarbeidet med alle kommunene som deltar i Trondheimsregionen
 • innføre stemmerett til 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**