Sats på kommunevegene

Karl M. Buchholdt
Karl M. Buchholdt , (Foto: Aina Bye)

Ordførerkandidat Karl M. Buchholdt vil sette fart på arbeidet med å øke standarden på kommuneveiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg av karl M. Buchholdt – Ordførerkandidat for Venstre

Derfor foreslo Venstre i kommunestyret i mai å øke bevilgningene til drift og vedlikehold til dette formålet i forbindelse med behandlingen av kommunens årsrapport og årsregnskap for 2014. Venstres forslag gikk ut på at rådmannen i forbindelse med fremleggelsen av sitt forslag til økonomiplan for perioden 2016 til 2019 skulle ta igjen etterslepet i manglende bevilgninger til drift / vedlikehold av disse veiene.

Dessverre ville bare FrP støtte Venstres forslag. Etterslepet på vedlikehold og drift av kommuneveiene i Levanger er stort, og dette arbeidet har vært forsømt gjennom flere år, noe som kommer til uttrykk gjennom manglende og utilstrekkelige bevilgninger til veisektoren.

Det er en kjent sak at mulighetene til endring ikke er større enn viljen som ligger bak, og det er et betydelig behov for økte bevilgninger til vedlikehold og drift av dagens kommuneveinett. Det er derfor all grunn til å spørre om hvorfor det ikke er større vilje til å støtte opp om arbeidet med bedre veivedlikehold i kommunen. Skal Levanger være en attraktiv bostedskommune må veivedlikeholdet prioriteres. Det vil være en satsing på levende bygder, trygge boligfelt, et fremtidsrettet sentrum og en bedre infrastruktur.

Manglende vedlikehold innebærer i mange tilfeller ikke besparelser, men tvert imot en økning i kostnadene ved at man skyver disse foran seg. Slik er det god økonomi i å prioritere veivedlikeholdet. Gjennom de siste årene har de tre partiene som styrer Levanger (AP, SP og KrF) bevisst nedprioritert å sikre tilstrekkelige bevilgninger til dette formålet. Dette til tross for at det er viktig med gode kommuneveier for å sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet, vekst og bosetting i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**