De gode miljøvalg

Miljødag, Foto: Sola Venstre

Det er verdens miljødag idag. Sola Venstre var ute for å møte reisende som tok bussen for å takke dem for at de reiste kollektivt. Vi delte ut informasjon om Venstres politikk og spanderte en sunn frokost på passasjerene.

Venstres gruppeleder har skrevet om de gode miljøvalgene i et leserbrev som Solabladet publiserte igår:

I 2015 er temaet for verdens miljødag, bærekraftig forbruk. Dette er en viktig påminner til oss alle om at de grep vi tar lokalt, vil påvirke hele samfunnet. Da kan vi velge å ta de gode, eller de dårlige valgene. For Venstre er det viktig å kjempe for at man tar de gode valgene. Disse valgene vil påvirke fremtiden til våre barn, og kommende generasjoner på en svært viktig måte. Disse grepene vil også ha positive ringvirkninger til den del av verden som ikke har det like lett som oss. Det er de som rammes sterkest av den verdensomspennende miljøutfordringene.

La oss ta noen lokale eksempler på gode miljøvalg.

Venstre vil at Sola kom­mu­ne skal være i front og re­du­se­re ener­gi­for­bruket. Vi må re­du­se­re kli­ma­ut­slippene og stimu­le­re til at andre kommuner føl­ger i samme ret­ning. Venst­re vil for­ster­ke inn­sat­sen for at Sola tar an­svar for å re­du­se­re de glo­ba­le mil­jø­ut­ford­rin­ge­ne. Vi vil minske ut­slipp av kli­ma­gas­ser, men også re­du­se­re ut­slipp av mil­jø­gif­ter og tap av bio­lo­gisk mang­fold. Vi vil ar­bei­de for at hen­syn til kli­ma og mil­jø skal lig­ge til grunn for po­li­tis­ke ved­tak og for Sola kom­mu­nes pla­ner og ak­ti­vi­te­ter.

For å ta disse miljøvalgene, trengs et sterkt politisk press i den politiske styringen av Sola kommune. Venstre lover å bidra til dette.

Miljødag
Miljødag
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**